tran nguyen hoang tri

MẬT TÔNG MANTRA 2

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn

Tham gia
2/5/06
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
ĐẠI BI THẦN CHÚ

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên-Thủ-Thiên-Nhãn-Vô-Ngại-Đại-Bi Tâm Đà-La-Ni
1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tả
10. Nam mô tất kiệt lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa na ma bà tát đa
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô đồ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà la đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê lỵ
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế lỵ dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Bà dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất ddà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà dũ nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án Tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha.

VÔ LƯỢNG THỌ THẦN CHÚ
01. Nam mô rát na tờ gia gia gia
02. Na mắc a ri gia
03. A mi ta pha gia
04. Ta tha gà ta gia
05. A rờ ha tê
06. Sam giác sam bút đa gia
07. Ta đi gia tha
08. Om
09. A mờ rật tê
10. A mờ rật tô đờ pha vê
11. A mờ rật ta sam pha vê
12. A mờ rật ta ga ri phê
13. A mờ rật ta sít đê
14. A mờ rật ta tê rê.
15. A mờ rật ta vi hờ rim tê
16. A mờ rật ta vi hờ rim ta
17. Ga mi nê
18. A mờ rật ta ga ga na
19. Ki ti ka rê
20. A mờ rật ta đun đa phí sờ va rê
21. Sạc va rờ tha sa đa nê
22. Sạc va kác ma
23. Ka lê sa
24. Ka sa
25. Giam ka lê
26. Sờ va ha.

CHÚ DƯỢC SƯ
01. Nam-mô bạt dà phạt đế
02. Bệ sát xả
03. Lụ rô thích lưu ly
04. Bát lặt bà
05. Hắt ra xà dã
06. Đát tha yết đa da
07. A ra hắt đế
08. Tam miệu tam bột đà da.
09. Ðát điệt tha.
10. Án
11. Bệ sát thệ
12. Bệ sát thệ
13. Bệ sát xã
14. Tam một yết đế tá ha.

NHƯ-Ý BẢO LUÂN-VƯƠNG ÐÀ-LA-NI
Nam-mô Phật-đà-da.
Nam-mô Ðạt-ma-da.
Nam-mô Tăng-dà-da.
Nam-mô Quán-Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát,
Cụ đại-bi tâm giả.
Ðát điệt tha.
Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni,
Ma ha bát đẳng mế,
Rô rô rô rô,
để sắc tra thước ra a yết rị,
Sa dạ,
Hồng phấn ta ha.
Án,
Bát đạp ma chấn đa mạt ni,
Thước ra hồng.
Án bát lặc đà,
Bát đẳng mế hồng

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
Nẳng mồ tam mãn đa
mẫu đà nẩm. Á bát ra để
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án
khê khê
khê hế
khê hế
hồng hồng
nhập phạ ra
nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
để sắc sá
sắc trí rị
sắc trí rị
ta phấn tra
ta phấn tra
phiến để ca thất rị duệ
ta phạ ha.

PHẬT MẪU CHUẨN-ÐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,
Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,
Cu chi nẩm,
Ðát điệt tha.
Án,
Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,
Ta bà ha.

THÁNH VÔ-LƯỢNG-THỌ QUYẾT-ÐỊNH
QUANG-MINH-VƯƠNG ÐÀ-LA-NI

Án,
Nại ma ba cát ngỏa đế,
A ba ra mật đạp,
A ưu rị a nạp,
Tô tất nể,
Thiệt chấp đạp,
Ðiệp tả ra tể dã,
Ðát tháp cả đạt dã,
A ra ha đế,
Tam dược tam bất đạt dã,
Ðát nể dã tháp.
Án,
Tát rị ba,
Tang tư cát rị,
Bót rị thuật đạp,
Ðạt ra mã đế,
Cả cả nại,
Tang mã ngột cả đế,
Ta ba ngỏa,
Tỷ thuật đế,
Mã hắt nại dã,
Bát rị ngỏa rị tá hắt.

QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

Án
ma ni bác di hồng
ma hắt nghê nha nạp
tích đô đặt ba đạt
tích đặt ta nạp
vi đạt rị cát
tát nhi cáng nhi tháp
bốc rị tất tháp cát nạp
bổ ra nạp
nạp bốc rị
thưu thất ban nạp
nại ma lô kiết
thuyết ra da
tá ha.


THIỆN THIÊN NỮ CHÚ
Nam-mô Phật-Ðà.
Nam-mô Ðạt-Mạ.
Nam-mô Tăng-Dà.

Nam-mô thất lỵ,
Ma ha để tỷ da,
đát nể dã tha,
Ba lỵ phú lầu na giá lỵ,
Tam mạn đà, đạt xá ni,
Ma ha tỳ ha ra dà đế,
Tam mạn đà, tỳ ni dà đế,
Ma ha ca rị dã,
Ba nể ba ra,
Ba nể tát rị phạ lặt tha,
Tam mạn đà, tu bác lê đế,
Phú lệ na,
A rị na,
đạt mạ đế,
Ma ha tỳ cổ tất đế,
Ma ha Di-Lặc đế,
Lâu phã tăng kỳ đế,
Hê đế tỷ,
Tăng kỳ hê đế,
Tam mạn đà,
A tha a nậu,
đà-la-ni.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên