MÌNH LÀ GÌ? VŨ TRỤ, VẠN PHÁP TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
1. LỜI NÓI ĐẦU

Mọi học thuyết triết học, mọi bậc tu hành trí giả,.... đều chỉ muốn trả lời được câu hỏi trên.
Tại thế gian này, đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.
Mọi Phật đều cũng trả lời như thế, cùng một câu trả lười với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuy nhiên đối với chúng ta, những người, mới bắt đầu, đã và đang nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp để trả lời thì sẽ có những hạn chế. Vì thế hãy luôn nương tựa nới Phật Pháp, luôn luôn mong cầu thân cận Chư Phật cho tới khi giác ngộ thì thôi, chớ nên tự mãn với những đã học được.
Tuy rằng chúng ta đều có Phật Tánh nhưng cần phải có sự trợ duyên của chư Phật hiện tiền thì mới có thể đầy đủ chủng trí Phật, đầy đủ rồi mới tự mình thành Phật.

2. QUÁN TRIỆT sâu sắc TINH THẦN "VÔ NGÃ", THẤM NHUẦN Bát Nhã Ba La Mật.

Quán triệt thật rõ: vạn pháp (hữu vi, vô vi) đều vô ngã, nghĩa là không có tự thể, không có tự ngã, không phải mình.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô ngã: ai ai cũng có thể có, không của riêng ai nên gọi là vô ngã.
Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật đều vô ngã chẳng khác với sự vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức: bất kì ai cũng đều có thể là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, không của riêng ai nên cũng là vô ngã.
GIÁC –biết hết, BẤT GIÁC-không biết đều vô ngã: ai ai cũng có thể mê lầm, bất kì ai cũng có thể giác ngộ; không của riêng ai nên gọi là vô ngã.

Tất cả các hiện tượng đều vô ngã, không có tự thể, vốn dĩ là trống không vắng lặng không một bóng dáng. Sự trống không, vắng lặng cũng không luôn.
Chúng ta sẽ tìm thấy các điều này nơi Kinh hệ Nam Truyền (phá vở chấp ngã trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và hơn một bậc là các Kinh thuộc Hệ Bát Nhã (phá vỡ chấp ngã trong trạng thái sanh tử và Niết Bàn).

Quán triệt sâu sắc như thế để không bị nhận lầm về NGÃ (Mình). Bởi nếu không thấm nhuần thì sẽ nhận lầm. Có hai trường hợp về nhận lầm:
  • Nhận lầm mình trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì dù biết Phật Pháp nhưng vẫn phải trôi lăn trong sanh tử.
  • Nhận lầm mình là sự vắng lặng đoạn tuyệt với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì tuy không phải luân hồi sanh tử, không bị tác động của sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng không biết rõ về nguồn gốc của chính mình, không thể giúp cho mọi loài được giải thoát. Khi tách mình ra khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì an lạc nhưng dụng sắc, thọ, tưởng, hành, thức làm phương tiện độ sanh thì sẽ có trở ngại chẳng được an lạc.

2. NGÃ VÀ PHẬT TÁNH: Vạn pháp vô ngã, vậy NGÃ ở đâu?
Xin nhắc lại, để trả lời “Mình là gì” thì phải quán triệt thật sâu sắc vô ngã. Vướng vào sai lầm thì nhọc công vô ích! Đây là vấn đề trọng yếu, mỗi cá nhân phải nhận rõ để trở về với bản tánh thật của mình. Rõ vấn đề này thì các vấn đề khác không có gì khó khăn.

NGÃ (chân thật)= MÌNH (THẬT)

Thí dụ về Đức Thích Ca Mâu Ni trong thời pháp thế gian này. Đâu là chỗ chân thật, đích thị là Phật ấy? Chỗ chân thật của Ngài ấy không phải là thái tử tất đạt đa, không phải ông Phật xuất gia, ngồi dưới gốc Bồ Đề Thành Đạo, giảng pháp. Lại cũng chẳng phải chỗ giác ngộ, hay chỗ chưa giác ngộ. Lại cũng chẳng phải lúc làm chúng sanh hay lúc nhập Niết Bàn tịch diệt,....tất cả đều chẳng phải. Vì tất cả các hiện tượng đó đều Vô Ngã, bất kì ai đều có thể trãi qua, không của riêng ai.

Đức Thích Ca Mâu Ni khi vừa giác ngộ, tất cả những việc đã trãi qua owe các tiền kiếp hiển bày trong tâm Ngài, từ vô thi cho đến lúc giác ngộ. Chỗ chân thật của Ngài ấy vốn không hề biến hoại hay sức mẻ, do không biết về chỗ chân thật đó, nhận lầm ngoại vật làm mình mà trôi nổi sanh tử vô lượng kiếp.

Chỗ NGÃ chân thật ấy, vốn không có vô minh hay giác ngộ, vô tướng. Chỉ do tiếp duyên mà xuất sanh hiện tượng Vô Minh và Giác ngộ. NGÃ ấy từ vô thỉ đã như thế, khi duyên pháp sanh tử vẫn như thế, khi giác ngộ cũng như thế, không hề đổi khác.

Mỗi NGÃ đều bất hoại (vô tướng) mà vẫn tiếp duyên xuất sanh tất cả pháp. Với tất cả pháp, NGÃ đối tiếp công bằng không hai, không khác, tính chất này gọi là PHẬT TÁNH: TẤT CẢ PHÁP VỐN KHÔNG KHÁC, CHỈ DO NGÃ TIẾP DUYÊN BIẾN HIỆN RA TẤT CẢ. Sau này, khi giác ngộ thì PHẬT TÁNH sẽ hiện tiền nơi mỗi niệm không sai khác mà được gọi là Phật, là Như Lai: tiếp duyên biết rõ mà không sanh một niệm riêng nơi duyên pháp.

3. VŨ TRỤ VẠN VẬT: HÀNH TRÌNH TỪ VÔ MINH ĐẾN GIÁC NGỘ
Trước hết xin nhắc lại, phải quán triệt sâu sắc Vô Ngã: Vũ trụ vạn vật đều vô ngã. Rồi hãy suy ngẫm vấn đề này.

Vũ trụ vạn vật chính là do các NGÃ duyên nhau mà phát sanh ra.

Mỗi Ngã đều là cái thật có nhưng vũ trụ vạn vật thì lại vô ngã.

Các Ngã tiếp duyên có hai trạng thái là Vô Minh (không biết rõ NGÃ): hiện tượng chúng sanh hữu tình, vô tình,….và Minh (giác ngộ, rõ NGÃ): hiện tượng Phật.

Vô minh và Minh không có tự thể nên trong vũ trụ vạn vật có cả hai hiện tượng này đồng thời tồn tại. Luôn luôn có các NGÃ tiếp duyên ở trạng thái vô minh và các NGÃ tiếp duyên ở trạng thái Minh.

Mỗi NGÃ đều trãi qua các trạng thái từ Vô Minh đến Minh. Vô minh xảy ra trước, Minh xảy ra sau.

NGÃ tiếp duyên ban đầu, hoàn toàn không có thức tánh, vô tri vô giác nhưng không có bất kì định tánh cố định nào, không nằm trong phạm vi của thức tánh. Đây gọi là trạng thái Vô Thỉ Vô Minh.

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.

NGÃ ở trạng thái vô tình, tiếp duyên, đặc biệt duyên nơi pháp hữu tình (có thức tánh), dần dần huân tập, đủ nhân duyên, đột nhiên “một niệm bất giác vọng động phát sanh ra vọng thức” từ đó lưu chuyển trong 12 loài chúng sanh hữu tình.

NGÃ ở trạng thái hữu tình, tiếp duyên, đặc biệt duyên nơi các pháp giải thoát, dần dần huân tập, đột nhiên khai ngộ được các loại trí tuệ giải thoát, hoặc Thanh Văn, hoặc Duyên giác, Bồ Tát, Phật. Các loại trí tuệ giải thoát này, không nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh, chỉ nương nhờ thức tánh để hiển lộ.

NGÃ ở trạng thái Thanh Văn. Duyên giác, đoạn tuyệt với các chủng thức tánh, chẳng còn luân hồi sanh tử. Nhưng vẫn chưa phải trạng thái cuối cùng, họ sẽ tiếp tục chuyển biến, thay vì đoạn tuyệt với các chủng tánh thức, họ sẽ chuyển sang tự tại sử dụng các chủng tánh thức, tuy nhiên để có năng lực này phải thân cẩn Phật, Bồ Tát, đền đáp tha nhân mà phát khởi tâm Bồ Đề rộng lớn, hành Bồ Tát Đạo.

NGÃ ở trạng thái Bồ Tát Đạo, là tâm hướng Phật Qủa, lợi mình lợi người, bất nhị đạo pháp. Tùy theo mức độ thâm nhập có Thánh và Phàm. Tương ưng vô ngã mà vẫn giữ Bồ TÁT ĐẠO thì đó là Bồ Tát Thánh (Vô Sanh Pháp Nhẫn trở lên). Tiếp tục tiếp duyên, thân cận Phật, nương nhờ pháp Phật mà thực hành độ sanh (chuyển hóa hết tất cả chủng tánh trong nội tâm thành một tánh duy nhất), đến khi lưỡng cực, huyễn lưỡng cực trong nội tâm chấm dứt thì thành tựu Phật Qủa, Bồ tát đang chờ giáng sanh thành Phật gọi là Nhất Sanh Xứ Bồ Tát. Trước khi đến địa vị Nhất Sanh Bổ Xứ thì Bồ Tát ấy vẫn phải nương nhờ chư Phật Thế Tôn để thực hành giáo hóa độ sanh.

NGÃ ở trạng thái giác ngộ (PHẬT) thì nội tâm đã thực sự viên mãn, sự nhị nguyên và lưỡng cực biến hóa trong nội tâm đã chấm dứt, hoàn toàn đồng nhất với Phật Tánh vốn có nơi mình. Niệm niệm hoàn toàn không có dị biệt hay bóng dáng của dị biệt, toàn pháp giới chỉ một tánh vốn có của mình, đồng đẳng với tánh vốn có của chư Phật Ba Đời, hoàn toàn giải thoát an vui vĩnh viễn.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahahahah ... A hah ahahahahahaha ... VỪA - - NGHĨ thiệt là NGOAN ... nhưng rất KHOÁI NỔ [smile] ... tâm đạo vốn sơ cơ mà lối hành văn .. có tánh khi rất là GIA TRƯỞNG nhỉ [smile]

mà chẳng biết đang NỔ GÌ [smile] ... giống hệt như là ĐANG TỰ VIẾT RA ... --> ĐỂ THUYẾT PHỤC VỪA - - NGHĨ hả ? [smile]

--> Này Ông gì ơi ... ông gì gì ơi .... smile x x x x x x

UI .. XẠO mà coi hoa cả mắt [smile] x x x x x x ...ÔNG VƯA - -NGHĨ đía TỊNH ĐỘ tới chẳng còn tịnh độ .. giờ thêm nghê mới .. ĐÍA LUÔN CẢ BỒ TÁT ĐẠO nhỉ ... .[smile]
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô ngã: ai ai cũng có thể có, không của riêng ai nên gọi là vô ngã.

Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật đều vô ngã chẳng khác với sự vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức: bất kì ai cũng đều có thể là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, không của riêng ai nên cũng là vô ngã.

GIÁC –biết hết, BẤT GIÁC-không biết đều vô ngã: ai ai cũng có thể mê lầm, bất kì ai cũng có thể giác ngộ; không của riêng ai nên gọi là vô ngã. - VỪA - - NGHĨ---> NGŨ UẨN vốn là của VỪA - - NGHĨ cho nên .. MẤT CÁI NGÃ ĐÓ --> mà KHỔ [smile] [smile]

- màu sắc này

- mùi vị này

--> thiệt là THIẾU CĂN BẢN TÂM HỌC ... không sai [smile] x x x xxx x

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahahahah ... A hah ahahahahahaha ... VỪA - - NGHĨ thiệt là NGOAN ... nhưng rất KHOÁI NỔ [smile] ... tâm đạo vốn sơ cơ mà lối hành văn .. có tánh khi rất là GIA TRƯỞNG nhỉ [smile]

mà chẳng biết đang NỔ GÌ [smile] ... giống hệt như là ĐANG TỰ VIẾT RA ... --> ĐỂ THUYẾT PHỤC VỪA - - NGHĨ hả ? [smile]

--> Này Ông gì ơi ... ông gì gì ơi .... smile x x x x x x

UI .. XẠO mà coi hoa cả mắt [smile] x x x x x x ...ÔNG VƯA - -NGHĨ đía TỊNH ĐỘ tới chẳng còn tịnh độ .. giờ thêm nghê mới .. ĐÍA LUÔN CẢ BỒ TÁT ĐẠO nhỉ ... .[smile]
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô ngã: ai ai cũng có thể có, không của riêng ai nên gọi là vô ngã.

Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật đều vô ngã chẳng khác với sự vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức: bất kì ai cũng đều có thể là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, không của riêng ai nên cũng là vô ngã.

GIÁC –biết hết, BẤT GIÁC-không biết đều vô ngã: ai ai cũng có thể mê lầm, bất kì ai cũng có thể giác ngộ; không của riêng ai nên gọi là vô ngã. - VỪA - - NGHĨ---> NGŨ UẨN vốn là của VỪA - - NGHĨ cho nên .. MẤT CÁI NGÃ ĐÓ --> mà KHỔ [smile] [smile]

- màu sắc này

- mùi vị này

--> thiệt là THIẾU CĂN BẢN TÂM HỌC ... không sai [smile] x x x xxx x

ờ mà đúng hông ? [smile]
kakakaka, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này vốn là giác tánh (Phật tánh) nhưng do vô minh nên tạm phân chia thành các món như thế. Bất kì cá nhân đều cũng phải trãi qua duyên tác với phương tiện sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên nói ai ai cũng có thể có, không của riêng ai, tức không có tự thể.

Bạn xem coi, sắc thọ tưởng hành thức mà bạn đang mang có phải cũng là sắc thọ tưởng hành thức của muôn loài hay không?
Rồi các loại huyễn trí, tuệ tri,... của các vị đạt được có khác với huyễn trí, tuệ tri của những vị khác hay không?

Cho nên chư Phật 3 đời, phương tiện thị hiện giống nhau vậy.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahahaha aha... VỪA - - NGHĨ nói cái gì thế [smile]

--> NGŨ UẨN = SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ... vốn là ÁC NGUYÊN ... GIÁC TÁNH cái gì [smile]

Cái “sở minh” hƣ vọng đã lập thì cái “năng minh” không thể vƣợt khỏi phạm vi của nó - Kinh Thủ Lăng Nghiêm

*** chẳng biết cái gì .. cái gì cũng SUY DIỄN .. BỊA ĐẶT .. rùi NGÃ = PHẬT [smile] .. thì ráng cãi cho hỏng phải
... cãi miết biết trước sau cũng thua thì đổi chiều xong NHẢY ẦM ẦM RA LÀM THỨC GIẢ

--> rùi lại đứng hai hàng: NGÃ = PHẬT và NGÃ = TA [smile] ... thiệt tình ĐA NỔ .. LỖ TÙM LUM [smile]


hèn chi con người của VỪA - - NGHĨ thiệt đúng là lắm tội ác [smile] [xmile] ... ĐÍA NỔ tủm lum [smile] ... CỐ CHẤP ÔM SAI muốn chết [smile]ờ mà đúng hông ? [smile[
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahahaha aha... VỪA - - NGHĨ nói cái gì thế [smile]

--> NGŨ UẨN = SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ... vốn là ÁC NGUYÊN ... GIÁC TÁNH cái gì [smile]

Cái “sở minh” hƣ vọng đã lập thì cái “năng minh” không thể vƣợt khỏi phạm vi của nó - Kinh Thủ Lăng Nghiêm

*** chẳng biết cái gì .. cái gì cũng SUY DIỄN .. BỊA ĐẶT .. rùi NGÃ = PHẬT [smile] .. thì ráng cãi cho hỏng phải
... cãi miết biết trước sau cũng thua thì đổi chiều xong NHẢY ẦM ẦM RA LÀM THỨC GIẢ

--> rùi lại đứng hai hàng: NGÃ = PHẬT và NGÃ = TA [smile] ... thiệt tình ĐA NỔ .. LỖ TÙM LUM [smile]


hèn chi con người của VỪA - - NGHĨ thiệt đúng là lắm tội ác [smile] [xmile] ... ĐÍA NỔ tủm lum [smile] ... CỐ CHẤP ÔM SAI muốn chết [smile]ờ mà đúng hông ? [smile[
kakaka, đó là cái thấy nhị biên của bạn.
Bạn thấy "NGŨ UẨN = SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC ... vốn là ÁC NGUYÊN" thì đó là cái sở minh của bạn, cho nên cái năng minh của bạn lại chấp vào Giác Tánh ở nơi thức, ở nơi chủ động.

Chư Phật và Tổ đều dạy: ngũ uẩn vốn thường thanh tịnh biến chiếu, tại do chúng sanh vô minh chẳng biết nên thấy có sự sai biệt, thiện, ác bất đồng.
Lục Tổ bảo: phiền não tức bồ đề.
Các Bồ Tát đều dạy: Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác.

Còn bạn thì xem phiền não là ác nguyên, vô tình thì bên ngoài tâm. Đều là tà thuyết tà luận, chẳng phải Phật Đạo, chẳng phải Tâm Đạo.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ahh ahahahahahahahah ... A ahahahahahahahhaah ... cho VỪA cái tôi HỌC ÍT mà ĐÍA NỔ NHIỀU [smile] ... mới biết vài chữ .. chạy đùng đùng ra MỞ HÃNG QUẢNG CÁO PHẬT LÝ ĐẠI THỪA ... vừa kiêm luôn DZỔM wá nhỉ [smile]

(1) VỪA - - NGHĨ hỏng có biết TÂM ... MÀ KHOÁI ĐÍA [smile]

đương nhiên là VỪA - -NGHĨ vừa TỰ NỔ RA THÊM PHẬT ĐẠO rùi [smile]

(1) tâm thị ác nguyên .. hình vi tội tẩu [smile] - Kinh Bát Đại Nhân Giác [smile]

(2) Ngũ Uẩn giai không (đều không) --> ĐỘ ---> NHỨT thiết khổ ác - Bát Nhã Tâm Kinh [smile]

(3) Diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh - Đại Thừa Chánh Tông .. Kinh Kim Cang [smile]

(4) Vô NGã --> mà thấy là NGÃ = KHỔ - Kinh Đại Niết Bàn

(5) Tâm --> tam Thời hỏng thể Đắc --> Kinh Lăng Già

(6) tam giới luân thời dị khả tri ... tương ưng tâm sở ... NGŨ THẬP NHẤT - Duy Thức Học

thôi cố học hỏi đi nhé .. TRƯỚC KHI ĐÍA PHẬT ĐẠO [smile] ... VỪA - -NGHĨ ĐÍA [smile]

(2) ẢO TƯỞNG PHẬT ĐẠO

Lục Tổ bảo: phiền não tức bồ đề.
Các Bồ Tát đều dạy: Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác. - Vừa - - Nghĩ


mí câu này ... đúng là THÍ DỤ Cho cái ĐÍA của VỪA - - NGHĨ [smile]

--> VỪA - - NGHĨ là 1 CHÚNG SANH TĂNG THƯỢNG MẠN .. tự tôn tự tác .. phiền não chạy đùng đùng ra làm LUẬN SƯ ĐẠI THỪA .. sau khi chịu học NGÃ = PHẬT sau 1 đêm [smile]

- ĐÓ ... PHIỀN NÃO .. tức BỒ ĐỀ đó [smile] ... Y như là 1 CUÓN TIỂU THUYẾT PHẬT HỌC GIẢ TƯỞNG [smile]

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh. - Vừa - - Nghĩ

Gi đây .. CON SƯ TỬ TRÙNG VỪA - - NGHĨ định ăn hết PHẬT ĐẠO bằng SIÊU ẢO TƯỞNG PHẬT LÝ nhỉ [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ahh ahahahahahahahah ... A ahahahahahahahhaah ... cho VỪA cái tôi HỌC ÍT mà ĐÍA NỔ NHIỀU [smile] ... mới biết vài chữ .. chạy đùng đùng ra MỞ HÃNG QUẢNG CÁO PHẬT LÝ ĐẠI THỪA ... vừa kiêm luôn DZỔM wá nhỉ [smile]

(1) VỪA - - NGHĨ hỏng có biết TÂM ... MÀ KHOÁI ĐÍA [smile]

đương nhiên là VỪA - -NGHĨ vừa TỰ NỔ RA THÊM PHẬT ĐẠO rùi [smile]

(1) tâm thị ác nguyên .. hình vi tội tẩu [smile] - Kinh Bát Đại Nhân Giác [smile]

(2) Ngũ Uẩn giai không (đều không) --> ĐỘ ---> NHỨT thiết khổ ác - Bát Nhã Tâm Kinh [smile]

(3) Diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh - Đại Thừa Chánh Tông .. Kinh Kim Cang [smile]

(4) Vô NGã --> mà thấy là NGÃ = KHỔ - Kinh Đại Niết Bàn

(5) Tâm --> tam Thời hỏng thể Đắc --> Kinh Lăng Già

(6) tam giới luân thời dị khả tri ... tương ưng tâm sở ... NGŨ THẬP NHẤT - Duy Thức Học

thôi cố học hỏi đi nhé .. TRƯỚC KHI ĐÍA PHẬT ĐẠO [smile] ... VỪA - -NGHĨ ĐÍA [smile]

(2) ẢO TƯỞNG PHẬT ĐẠO

Lục Tổ bảo: phiền não tức bồ đề.
Các Bồ Tát đều dạy: Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác. - Vừa - - Nghĩ


mí câu này ... đúng là THÍ DỤ Cho cái ĐÍA của VỪA - - NGHĨ [smile]

--> VỪA - - NGHĨ là 1 CHÚNG SANH TĂNG THƯỢNG MẠN .. tự tôn tự tác .. phiền não chạy đùng đùng ra làm LUẬN SƯ ĐẠI THỪA .. sau khi chịu học NGÃ = PHẬT sau 1 đêm [smile]

- ĐÓ ... PHIỀN NÃO .. tức BỒ ĐỀ đó [smile] ... Y như là 1 CUÓN TIỂU THUYẾT PHẬT HỌC GIẢ TƯỞNG [smile]

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh. - Vừa - - Nghĩ

Gi đây .. CON SƯ TỬ TRÙNG VỪA - - NGHĨ định ăn hết PHẬT ĐẠO bằng SIÊU ẢO TƯỞNG PHẬT LÝ nhỉ [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
kakaka, các thứ tâm như thế đều là huyễn tâm, là hiện tượng, cũng không khác gì vạn tượng. Chúng nó không phải là cái Tâm chân thật xưa nay. Thế thì lấy giả làm thật như bạn có phải là ngu muội không!

Còn chỗ NGÃ ở trạng thái vô thỉ vô minh thì với tình hình của bạn hiện nay làm sao bạn biết được.
Bạn không biết về Tâm chân thật thì chẳng nào hiểu đâu, tất cả ý nghĩ sai lầm cũng từ đó tuôn ra.

Hãy tham cứu: khi chưa có nhân chủng thức tánh, bạn là ai? làm gì?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahhaha ... A ahahahhahahah ... VỪA - NGHĨ đang là HUYỄN TÂM nhỉ ? [smile] ... có phải muốn bào chữa SAI LẦM NHƯ VẬY hông ? [smile] ... thì thật thà lên [smile] --> ĐÍA [smile]

kakaka, các thứ tâm như thế đều là huyễn tâm, là hiện tượng, cũng không khác gì vạn tượng. Chúng nó không phải là cái Tâm chân thật xưa nay. Thế thì lấy giả làm thật như bạn có phải là ngu muội không!

VỪA - NGHĨ đang bào chữa SAI LẦM QUẢNG CÁO LƯƠNG GẠT .. ĐĂNG NGUYÊN 1 BÀI THUYẾT PHÁP chỉ là 1 trò chơi thui nhỉ [smile] .----> WOW .. đạo đức hiền lành ghê nhỉ [smile]

hơn nữa --> chẳng phải VƯA - - NGHĨ nói THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH = HIỆN TƯỢNG rùi cố gắng thuyết phục người ta SỬA KINH ĐI .. SỬA KINH ĐI [smile]

chớ NGÃ = PHẬT ... làm cho VỪA -- NGHĨ khổ sở quá .... Ai biểu hỏng biết TÂM HỌC mà khoái NỔ và TĂNG THƯỢNG MẠN [smile]

*** để nói .. cho mà nghe .. Kinh Phật .. nói có nhân quả .. rùi nói không có nhân quả ... thì là CÓ NHÂN QUẢ ĐÓ [smile] x .x.x.x.x.x. Ahahahahahahahaahhahahahah


(1) Vừa - - Nghĩ hỏng Biết TÂM --> ĐÍA NỔ CHỦNG TÁNH [smile] x x x x

thí dụ 1: (a ahahahhahahahahahhahaha)

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh. - Vừa - - Nghĩ


--> trong phạm vi nắm bắt của thức tánh (A hahahahahahahahhahaha) ---> WOW ... gì đây .. ĐÍA NỔ CHÚNG TÁNH gì mà ghê thế [smile]

A ahhahahahahahahahahahaha ... A ahahahahhahahahaha .. .thiệt ra là VÙA - - NGHĨ vốn là những thí dụ ngàn đời ..


thí dụ 2: (A ahahhahahahahahahahahahah)

NGÃ ở trạng thái vô tình, tiếp duyên, đặc biệt duyên nơi pháp hữu tình (có thức tánh), dần dần huân tập, đủ nhân duyên, đột nhiên “một niệm bất giác vọng động phát sanh ra vọng thức” từ đó lưu chuyển trong 12 loài chúng sanh hữu tình. - VỪA - NGHĨVÔ TÌNH = bất tri bất giác ... tiếp duyên hữu tình mà có thức tánh --> dần dần huân tập ... --> đủ duyên "ĐỘT NHIÊN" --> bất giác vọng tưởng --> sinh ra vọng thức .. từ đó lưu chuyển 12 loài chúng sanh hữu tình [smile]

WOW ... nguyên 1 CỤC ĐÁ HUÂN TẬP THÀNH 12 loài chúng sinh nhỉ ... giống VỪA - - NGHĨ nổ và đía ghê [smile] ....

--> mắc cở thì XIN LỖI MỌI NGƯỜI ĐI [smile].. Phật Đạo là chỗ người ta học hỏi .. vì nó là chỗ trang nghiêm [smile] .. hỏng phải cho NỔ ĐÍA có chỗ CHEN CHÂN VÀO [smile]

cái tật giật áo vá vai .. rùi nhảy đùng đùng ra như là 1 THIÊN Y vậy [smile] ... A hah ahahahhahahahahahah ... VỪA - - NGHĨ đúng là ĐÍA NỔ SIÊU NHIÊN luôn nhỉ [smile]

mà thiệt là XUI XUI XUI .. cứ mỗi lần VỪA - -- NGHĨ đía gì ... y chang là có thí dụ trong kinh điển [smile]

--> SUY DIỄN, SUY TƯỞNG .. NỔ ĐÍA .. là KINH PHẬT CHÉP ĐẦY CẢ những kinh nghiệm TÀ KIẾN đó [smile]

* (như là cái câu NƯỚC gì đó ... A ahahahahahhahaha...chép trong kinh gì nhỉ ? ... Y CHANG ) *

A hahahahahahaahhahahahah .... smile x x x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahhaha ... A ahahahhahahah ... VỪA - NGHĨ đang là HUYỄN TÂM nhỉ ? [smile] ... có phải muốn bào chữa SAI LẦM NHƯ VẬY hông ? [smile] ... thì thật thà lên [smile] --> ĐÍA [smile]

kakaka, các thứ tâm như thế đều là huyễn tâm, là hiện tượng, cũng không khác gì vạn tượng. Chúng nó không phải là cái Tâm chân thật xưa nay. Thế thì lấy giả làm thật như bạn có phải là ngu muội không!

VỪA - NGHĨ đang bào chữa SAI LẦM QUẢNG CÁO LƯƠNG GẠT .. ĐĂNG NGUYÊN 1 BÀI THUYẾT PHÁP chỉ là 1 trò chơi thui nhỉ [smile] .----> WOW .. đạo đức hiền lành ghê nhỉ [smile]

hơn nữa --> chẳng phải VƯA - - NGHĨ nói THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH = HIỆN TƯỢNG rùi cố gắng thuyết phục người ta SỬA KINH ĐI .. SỬA KINH ĐI [smile]

chớ NGÃ = PHẬT ... làm cho VỪA -- NGHĨ khổ sở quá .... Ai biểu hỏng biết TÂM HỌC mà khoái NỔ và TĂNG THƯỢNG MẠN [smile]

*** để nói .. cho mà nghe .. Kinh Phật .. nói có nhân quả .. rùi nói không có nhân quả ... thì là CÓ NHÂN QUẢ ĐÓ [smile] x .x.x.x.x.x. Ahahahahahahahaahhahahahah


(1) Vừa - - Nghĩ hỏng Biết TÂM --> ĐÍA NỔ CHỦNG TÁNH [smile] x x x x

thí dụ 1: (a ahahahhahahahahahhahaha)

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh. - Vừa - - Nghĩ


--> trong phạm vi nắm bắt của thức tánh (A hahahahahahahahhahaha) ---> WOW ... gì đây .. ĐÍA NỔ CHÚNG TÁNH gì mà ghê thế [smile]

A ahhahahahahahahahahahaha ... A ahahahahhahahahaha .. .thiệt ra là VÙA - - NGHĨ vốn là những thí dụ ngàn đời ..


thí dụ 2: (A ahahhahahahahahahahahahah)

NGÃ ở trạng thái vô tình, tiếp duyên, đặc biệt duyên nơi pháp hữu tình (có thức tánh), dần dần huân tập, đủ nhân duyên, đột nhiên “một niệm bất giác vọng động phát sanh ra vọng thức” từ đó lưu chuyển trong 12 loài chúng sanh hữu tình. - VỪA - NGHĨVÔ TÌNH = bất tri bất giác ... tiếp duyên hữu tình mà có thức tánh --> dần dần huân tập ... --> đủ duyên "ĐỘT NHIÊN" --> bất giác vọng tưởng --> sinh ra vọng thức .. từ đó lưu chuyển 12 loài chúng sanh hữu tình [smile]

WOW ... nguyên 1 CỤC ĐÁ HUÂN TẬP THÀNH 12 loài chúng sinh nhỉ ... giống VỪA - - NGHĨ nổ và đía ghê [smile] ....

--> mắc cở thì XIN LỖI MỌI NGƯỜI ĐI [smile].. Phật Đạo là chỗ người ta học hỏi .. vì nó là chỗ trang nghiêm [smile] .. hỏng phải cho NỔ ĐÍA có chỗ CHEN CHÂN VÀO [smile]

cái tật giật áo vá vai .. rùi nhảy đùng đùng ra như là 1 THIÊN Y vậy [smile] ... A hah ahahahhahahahahahah ... VỪA - - NGHĨ đúng là ĐÍA NỔ SIÊU NHIÊN luôn nhỉ [smile]

mà thiệt là XUI XUI XUI .. cứ mỗi lần VỪA - -- NGHĨ đía gì ... y chang là có thí dụ trong kinh điển [smile]

--> SUY DIỄN, SUY TƯỞNG .. NỔ ĐÍA .. là KINH PHẬT CHÉP ĐẦY CẢ những kinh nghiệm TÀ KIẾN đó [smile]

* (như là cái câu NƯỚC gì đó ... A ahahahahahhahaha...chép trong kinh gì nhỉ ? ... Y CHANG ) *

A hahahahahahaahhahahahah .... smile x x x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile]
kakakaka, lẽ ra không hiểu thì nên trao đổi học hỏi mới đúng. Còn nếu cho rằng người ta sai thì phải có cơ sở thuyết phục.

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại với hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.

Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh.

Còn đã có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh thì Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại hiện tượng ấy.

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh.

2. TẤT CẢ CHỦNG TÁNH ĐỀU NHỜ HUÂN TẬP MỚI XUẤT HIỆN.

Bạnn hãy tự hỏi xem: bạn hiện nay biết Phật Pháp, gặt hái một số kết quả như ngày hôm nay là do tự nơi bản thân của bạn có hay là do duyên với Phật Đạo cộng với sự huân tập mà có?

Bạn nên biết, có duyên nhưng không huân tập (thực hành theo) thì cũng chẳng thể có nhân chủng giải thoát.
Tập theo ma thì làm ma.
Tập theo Phật thì làm Phật.
Tập theo chó thì làm chó.
Tập theo người thì làm người.
.......................................................

Tóm lại, vốn nguyên bạn không là gì hết, chỉ uyên thuyên một tánh bất hoại, do duyên pháp giới và huân tập mà bạn lần lượt trở thành các hiện tượng chủng loài trong pháp giới.

Tất cả chủng loài đều có đầy đủ trong pháp giới, Phật, chúng sanh mọi loài đều có hết. Nhưng đêc so duyên và trở thành từng loài thì phải có quá trình huân tập.

Bạnn gặp Phật, học Phật, thực hành hạnh của Phật thì sớm muộn gì cũng thành Phật.

Trong tất cả chủng tánh thì chủng tánh Phật là rốt ráo hơn hết, vì chủng tánh Phật sẽ đoạn trừ hết thảy vô minh, pháp giới đột nhiên rỗng không chỉ còn cái uyên thuyên bất hoại đã có từ xưa nay chiếu rọi khắp cả chỗ không ngăn ngại.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahah ...A ahahahhahahahah ... VỪA - - NGHĨ ... đang ĐÍA NỔ tiếp nhỉ ? [smile]

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại với hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.

---> gì đó .. 1 câu tối nghĩa .. nối tiếp 1 hiện tượng tối nghĩa nhỉ ? [smile] ... đúng là càng ĐÍA thì TÂM ĐỊA càng xấu xa [smile]

UI CHA ... .. thời buổi gì mà NÓI XẠO mà cũng có chỗ ỷ lại ... ĐIỂM TỰA = CẦN ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐỐ KỊ nữa [smile] .. .A hahahahahahahahahah ... A hahahahahahhahahahahahhaha

UI .. cần thuyết phục gì .. cứ để KINH ĐÓ --- > mọi người coi biết ĐÍA NỔ hỏng được thì đổi thôi [smile]

NGÃ (chân thật)= MÌNH (THẬT)


Kinh chép

NGÃ = PHẬT .. .TRÍ .. GIÁC ...


--> nhưng cái người chẳng hiểu NGÃ PHÁP là gì ... cãi là hiện tượng nổ là hiện tượng cho đã .rút cuộc chỉ biết nói đại thêm là "CHÂN THẬT" .. là MÌNH THẬT ... chứ có hiểu đạo pháp tâm ngã gì đâu ... [smile]

rùi nhảy đùng đùng ra viết 1 bài luận văn nhớ quán vô ngã sâu sắc nhé .. đễ nhận ra NGÃ CHÂN THẬT =MÌNH THẬT [smile]


*** THUA Ỷ THUA .. xong rùi còn ráng vớt vát [smile] .. cho đỡ quê ... [smile]
2. TẤT CẢ CHỦNG TÁNH ĐỀU NHỜ HUÂN TẬP MỚI XUẤT HIỆN. - Vừa - - Nghĩ

còn tập làm ĐÍA NỔ thì sao ? ... nói mà hỏng cần cầu chứng gì hết là tốt nhé ... vậy thì ráng mà ĐÍA NỔ tiếp cho mọi ngừoi coi .. mắc cở gì [smile]


Tóm lại,

vốn nguyên bạn không là gì hết,
chỉ uyên thuyên một tánh bất hoại,
do duyên pháp giới và huân tập mà bạn lần lượt trở thành các hiện tượng chủng loài trong pháp giới.

Tất cả chủng loài đều có đầy đủ trong pháp giới,
Phật, chúng sanh mọi loài đều có hết. Nhưng đêc so duyên và trở thành từng loài thì phải có quá trình huân tập.

Bạnn gặp Phật, học Phật, thực hành hạnh của Phật thì sớm muộn gì cũng thành Phật.

Trong tất cả chủng tánh thì chủng tánh Phật là rốt ráo hơn hết, vì chủng tánh Phật sẽ đoạn trừ hết thảy vô minh, pháp giới đột nhiên rỗng không chỉ còn cái uyên thuyên bất hoại đã có từ xưa nay chiếu rọi khắp cả chỗ không ngăn ngại.


---> tóm lại là ĐÍA NỔ như là QUẢNG CÁO TỜ RƠI nhỉ .. ai nhặt được .. thì coi làm gì ... văn chương VỪA - - NGHĨ ... rẻ như bèo [smile]

Chân lý phải là cụ thể ...

Vừa - - Nghĩ chỉ thiên chỉ địa đó đó đó đó đó .. tới lúc gặp CỤ THỂ của TÂM .. thì SẼ CÃI DỮ LẮM .. sau đó .. thì ui thui .. lại chịu thua

--> NGÃ = PHẬT phải mà [smile]
ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahahah ...A ahahahhahahahah ... VỪA - - NGHĨ ... đang ĐÍA NỔ tiếp nhỉ ? [smile]

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại với hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.

---> gì đó .. 1 câu tối nghĩa .. nối tiếp 1 hiện tượng tối nghĩa nhỉ ? [smile] ... đúng là càng ĐÍA thì TÂM ĐỊA càng xấu xa [smile]

UI CHA ... .. thời buổi gì mà NÓI XẠO mà cũng có chỗ ỷ lại ... ĐIỂM TỰA = CẦN ĐƯỢC NGƯỜI TA ĐỐ KỊ nữa [smile] .. .A hahahahahahahahahah ... A hahahahahahhahahahahahhaha

UI .. cần thuyết phục gì .. cứ để KINH ĐÓ --- > mọi người coi biết ĐÍA NỔ hỏng được thì đổi thôi [smile]

NGÃ (chân thật)= MÌNH (THẬT)


Kinh chép

NGÃ = PHẬT .. .TRÍ .. GIÁC ...


--> nhưng cái người chẳng hiểu NGÃ PHÁP là gì ... cãi là hiện tượng nổ là hiện tượng cho đã .rút cuộc chỉ biết nói đại thêm là "CHÂN THẬT" .. là MÌNH THẬT ... chứ có hiểu đạo pháp tâm ngã gì đâu ... [smile]

rùi nhảy đùng đùng ra viết 1 bài luận văn nhớ quán vô ngã sâu sắc nhé .. đễ nhận ra NGÃ CHÂN THẬT =MÌNH THẬT [smile]


*** THUA Ỷ THUA .. xong rùi còn ráng vớt vát [smile] .. cho đỡ quê ... [smile]
2. TẤT CẢ CHỦNG TÁNH ĐỀU NHỜ HUÂN TẬP MỚI XUẤT HIỆN. - Vừa - - Nghĩ

còn tập làm ĐÍA NỔ thì sao ? ... nói mà hỏng cần cầu chứng gì hết là tốt nhé ... vậy thì ráng mà ĐÍA NỔ tiếp cho mọi ngừoi coi .. mắc cở gì [smile]


Tóm lại,

vốn nguyên bạn không là gì hết,
chỉ uyên thuyên một tánh bất hoại,
do duyên pháp giới và huân tập mà bạn lần lượt trở thành các hiện tượng chủng loài trong pháp giới.

Tất cả chủng loài đều có đầy đủ trong pháp giới,
Phật, chúng sanh mọi loài đều có hết. Nhưng đêc so duyên và trở thành từng loài thì phải có quá trình huân tập.

Bạnn gặp Phật, học Phật, thực hành hạnh của Phật thì sớm muộn gì cũng thành Phật.

Trong tất cả chủng tánh thì chủng tánh Phật là rốt ráo hơn hết, vì chủng tánh Phật sẽ đoạn trừ hết thảy vô minh, pháp giới đột nhiên rỗng không chỉ còn cái uyên thuyên bất hoại đã có từ xưa nay chiếu rọi khắp cả chỗ không ngăn ngại.


---> tóm lại là ĐÍA NỔ như là QUẢNG CÁO TỜ RƠI nhỉ .. ai nhặt được .. thì coi làm gì ... văn chương VỪA - - NGHĨ ... rẻ như bèo [smile]

Chân lý phải là cụ thể ...

Vừa - - Nghĩ chỉ thiên chỉ địa đó đó đó đó đó .. tới lúc gặp CỤ THỂ của TÂM .. thì SẼ CÃI DỮ LẮM .. sau đó .. thì ui thui .. lại chịu thua

--> NGÃ = PHẬT phải mà [smile]
ờ mà đúng hông ? [smile]
kakakaka, cụ thể hết đấy chứ, người có trí thì sẽ hiểu, còn bạn không hiểu được thì là do bạn.

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại với hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.
(Đọc kỹ dùm nhé)
Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh.

Còn đã có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh thì Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại hiện tượng ấy.

NGUYÊN NHÂN gì đẫn đến Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh. Khi nguyên nhân ấy được đoạn trừ thì lập tức xuất hiện tượng Thường Lạc Ngã Tịnh.

2. HUÂN TẬP!
Thì bạn cứ lấy bản thân bạn ra hỏi, vì sao bạn có hiểu biết Phật Pháp, vì sao được thân này thân kia,....Không phải duyên+huân tập thì chắc do bạn tự có được chắc.
Bản Lai không một vật.

Có vật là do duyên+ huân tập, thực tế là vậy!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hah ahahahah ... A hahahahahahah .. VỪA - - NGHĨ mỗi lần ĐÍA NỔ .. là NGƯỢC VỚI KINH PHẬT liền .. tại vì hỏng tâm đâu biết nói đúng [smile]

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại --> với --> hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.
(Đọc kỹ dùm nhé)

Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh.


A ha hahahahahahahha ... Ahahahahahahah ... ĐÍA gì mà ĐÍA NGU THẾ [smile] x x x x x

cũng như là ngồi dưới cây táo đòi táo hỏng rớt xuống đầu .. thì là tại vì CÓ NGU ... mà CÓ TÁO RỚT XUỐNG ĐẤT nhỉ [smile]

---> đòi hỏi .. phải có GIẢ .. rùi mới có THIỆT [smile]

NHỨT không đồng LƯỠNG

tề hàm vạn tượng [smile] - Tín Tâm Minh
"Này các tỷ kheo,

có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra.

Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra,

-->
thời ở đây không có thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra - Kinh Tiểu Bộ [smile]
A hahahahahah ... Kinh Phật chỉ có nói .. nếu không có THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH .. thời không thể trình bày giải thoát thôi [smile]


2. HUÂN TẬP!

Thì bạn cứ lấy bản thân bạn ra hỏi, vì sao bạn có hiểu biết Phật Pháp, vì sao được thân này thân kia,....Không phải duyên+huân tập thì chắc do bạn tự có được chắc.
Bản Lai không một vật.
Có vật là do duyên+ huân tập, thực tế là vậy!Cứ lấy VỪA - - NGHĨ làm thí dụ .. tại sao CÓ ĐÍA NỔ hoài được nhỉ [smile]

A hahahahahaha .. tại vì DỐT TÂM HỌC thôi [smile] ... mà khoái NỔ CHO OAI ĐÓ [smile] [xmile] ... ĐẠO ĐỨC GIẢ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hah ahahahah ... A hahahahahahah .. VỪA - - NGHĨ mỗi lần ĐÍA NỔ .. là NGƯỢC VỚI KINH PHẬT liền .. tại vì hỏng tâm đâu biết nói đúng [smile]

1. Thường Lạc Ngã Tịnh là hiện tượng phủ định lại --> với --> hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh.
(Đọc kỹ dùm nhé)

Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh.


A ha hahahahahahahha ... Ahahahahahahah ... ĐÍA gì mà ĐÍA NGU THẾ [smile] x x x x x

cũng như là ngồi dưới cây táo đòi táo hỏng rớt xuống đầu .. thì là tại vì CÓ NGU ... mà CÓ TÁO RỚT XUỐNG ĐẤT nhỉ [smile]

---> đòi hỏi .. phải có GIẢ .. rùi mới có THIỆT [smile]

NHỨT không đồng LƯỠNG

tề hàm vạn tượng [smile] - Tín Tâm Minh
"Này các tỷ kheo,

có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra.

Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra,

-->
thời ở đây không có thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra - Kinh Tiểu Bộ [smile]
A hahahahahah ... Kinh Phật chỉ có nói .. nếu không có THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH .. thời không thể trình bày giải thoát thôi [smile]


2. HUÂN TẬP!

Thì bạn cứ lấy bản thân bạn ra hỏi, vì sao bạn có hiểu biết Phật Pháp, vì sao được thân này thân kia,....Không phải duyên+huân tập thì chắc do bạn tự có được chắc.
Bản Lai không một vật.
Có vật là do duyên+ huân tập, thực tế là vậy!Cứ lấy VỪA - - NGHĨ làm thí dụ .. tại sao CÓ ĐÍA NỔ hoài được nhỉ [smile]

A hahahahahaha .. tại vì DỐT TÂM HỌC thôi [smile] ... mà khoái NỔ CHO OAI ĐÓ [smile] [xmile] ... ĐẠO ĐỨC GIẢ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
kakaka, thiệt là ngốc ngếch quá đi hà!
1. Không hiểu rõ nên phản biện không hợp lẽ.
Tại hạ nói rằng:
Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh.

Như vậy: Là chữ "nếu" thì đâu có khẳng định là không hay là có cái giả đâu bạn mình ơi, sao vội thế.
Nói như vậy để cho thấy rằng: không có cái giả thì không có Thật. Tức là ..... ý tiếp theo ở phần 2.

2. Bạn chưa rõ TÂM TÁNH.
Bạn nói: "đòi hỏi .. phải có GIẢ .. rùi mới có THIỆT"

Nhưng thực tế thì: có cái THẬT thì mới có GIẢ, có giả để BIẾT cái Thật = cái Thật hiển lộ.

Như vậy, cái Thật vốn đã có từ lâu chứ không như bạn lấy cái giả lập ra cái thật, là không rõ tâm đạo.

3. Lý Thuyết (Phật Tri Kiến-Trung đạo)+ Thực Hành (Huân Tập trung đạo, tâm niệm trung dung không đứng riêng về một pháp gì) thì sẽ thành tựu Phật Quả.

Là như thế. Trạng thái giác ngộ thì không có thứ lớp. Nhưng để đoạn trừ vô minh thì phải có tiến trình học tập, lần lượt thâm nhập như cá chép từng ngày luyện tập vượt nước, khi mọi thứ chín mùi thì đột nhiên hóa rồng.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahahahahah ... A hahahahahahha ...

Tại hạ nói rằng:
Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh (phải có GIẢ --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh (mới có Thiệt . - VỪA - - NGHĨ


A hahahahahahahhahah ... ĐÍA hết nổi thì là NẾU ... còn được thì NỔ [smile] .... [smile] hahhahahhaha


(1) VỪA - - NGHĨ LƯỠNG THIỆT --> HỎNG BIẾT TÂM TÁNH [smile]


Bạn nói: "đòi hỏi .. phải có GIẢ .. rùi mới có THIỆT"

Nhưng thực tế thì: có cái THẬT thì mới có GIẢ, có giả để BIẾT cái Thật = cái Thật hiển lộ.
Như vậy, cái Thật vốn đã có từ lâu chứ không như bạn lấy cái giả lập ra cái thật, là không rõ tâm đạo.


VỪa - - NGhĩ đúng là GIAN MANH .. chỉ cùng một đoạn văn đã TỰ NÓI DỐI BẢN THÂN 2 LẦN [smile]

--> LƯỠNG THIỆT đúng là 1 NGÕ CỤT BỊ MẤT hỏng biết bao nhiêu pháp môn [smile] ... tự mình nói sai rùi khi BIẾT SAI SỬA LẠI .. lại ĂN CHÁO ĐÁ BÁT liền .. đúng là GIAN MANH LỪA GẠT ĐẠO LÝ CHUYÊN NGHIỆP [smile]

vậy là VỪA -- - NGHĨ dốt đạo Phật thế .. còn bịa đặt thêm về NIẾT BÀN [smile] .. .CÃI MIẾT rùi NGẦM SỬA .. thì đã bảo thì trước sau gì ĐÍA NỔ THẾ cũng phải TỰ SỬA Thôi [smile[

--> KINH VẪN VẬY để đó cho muôn người cầu chứng mà .. ĐÍA NỔ hoài sức gì chịu nổi ? [smile] [smile]

1. Kinh Ai cũng biết VỪa - - NGhĩ là MA .. thì MA BIẾN [smile]

Này kẻ Tử ma kia, Ông đã bị bại trận.

Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền biến mất tại chỗ ấy.
- TƯơng Ưng Bộ

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,864
Điểm tương tác
638
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahahahahah ... A hahahahahahha ...

Tại hạ nói rằng:
Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh (phải có GIẢ --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh (mới có Thiệt . - VỪA - - NGHĨ


A hahahahahahahhahah ... ĐÍA hết nổi thì là NẾU ... còn được thì NỔ [smile] .... [smile] hahhahahhaha


(1) VỪA - - NGHĨ LƯỠNG THIỆT --> HỎNG BIẾT TÂM TÁNH [smile]


Bạn nói: "đòi hỏi .. phải có GIẢ .. rùi mới có THIỆT"

Nhưng thực tế thì: có cái THẬT thì mới có GIẢ, có giả để BIẾT cái Thật = cái Thật hiển lộ.
Như vậy, cái Thật vốn đã có từ lâu chứ không như bạn lấy cái giả lập ra cái thật, là không rõ tâm đạo.


VỪa - - NGhĩ đúng là GIAN MANH .. chỉ cùng một đoạn văn đã TỰ NÓI DỐI BẢN THÂN 2 LẦN [smile]

--> LƯỠNG THIỆT đúng là 1 NGÕ CỤT BỊ MẤT hỏng biết bao nhiêu pháp môn [smile] ... tự mình nói sai rùi khi BIẾT SAI SỬA LẠI .. lại ĂN CHÁO ĐÁ BÁT liền .. đúng là GIAN MANH LỪA GẠT ĐẠO LÝ CHUYÊN NGHIỆP [smile]

vậy là VỪA -- - NGHĨ dốt đạo Phật thế .. còn bịa đặt thêm về NIẾT BÀN [smile] .. .CÃI MIẾT rùi NGẦM SỬA .. thì đã bảo thì trước sau gì ĐÍA NỔ THẾ cũng phải TỰ SỬA Thôi [smile[

--> KINH VẪN VẬY để đó cho muôn người cầu chứng mà .. ĐÍA NỔ hoài sức gì chịu nổi ? [smile] [smile]

1. Kinh Ai cũng biết VỪa - - NGhĩ là MA .. thì MA BIẾN [smile]

Này kẻ Tử ma kia, Ông đã bị bại trận.

Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền biến mất tại chỗ ấy. - TƯơng Ưng Bộ

ờ mà đúng hông ? [smile]
kakakakaka,
1. Hiện nay chúng sanh đang sống trong ánh sáng lập lòe của phương tiện đạo pháp và rồi cũng lụi tàn. Cái ác ngày càng lớn mạnh, thiện ngày càng ít ỏi (Kinh Pháp Diệt Tận).

Kinh vẫn thế nhưng ý bạn lại chẳng phải thế, do đó nhanh chóng đi vào mạt pháp. Kinh điển văn tự lần lần ẩn mất.Thế gian này, nhất định phải trãi giai đoạn hủy diệt, văn tự Kinh điển sẽ bị hủy diệt.

Cũng như xưa kia, đã từng hủy diệt văn tự Kinh điển. Và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khởi tạo lại phương tiện giáo pháp. Và giáo pháp phương tiện ấy, một lúc nào đó phải biến mất. Khi ấy, chúng sanh sẽ ở trong đêm tối của vô minh, tạo đủ thứ nghiệp nặng, sa đọa súc sanh, ngã quỹ, địa ngục là phần nhiều. Bởi vì những người có duyên được độ đều đã được độ hết rồi, chỉ còn lại hạng thấp kém nuôi dưỡng 3 đường ác tồn tại, ám hại lẩn nhau và cùng sa đọa. Thánh nhân dường như không xuất hiện vì có xuất hiện cũng chẳng có ích gì, nhân chủng Phật Pháp không có không thể gieo duyên giải thoát.

2. Muốn biết ma nơi người phải thấu MA nơi mình.

Như vậy, hiện nay ma nơi bạn có biến mất chưa hay có ma mà chẳng biết, bàn ma của người khác chẳng ích gì.
Nói như bạn, ai cũng biết ma thì có lẽ xa hội này đâu phải ngày càng tệ hại như vậy.

Ngoài Phật ra thì không ai thấu được ma đâu. Vì sao? Vì thấu được ma tánh thì ma tánh biến mất, ngay đó là Phật Tánh hiện tiền. Mà phải biến mất luôn chứ còn biến tới biến lui thì vẫn còn ma đó thôi.

Phàm thì bị ma dẫn
Thánh thì dẫn con ma
Vốn không ma để dẫn

Phật ta đây hiện tiền
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
5,064
Điểm tương tác
900
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Nếu đã không có sự xuất hiện của hiện tượng Vô Thường, Vô Lạc, Vô ngã, Vô Tịnh --> thì không có bất kì cơ sở gì để nói có xuất hiện của Thường Lạc Ngã Tịnh. VỪA -- - NGHĨ

thỉ ra VỪA - - NGHĨ ĐÍA XẠO là vì mọi người chớ hỏng phải là tại vì DỐT TÂM ĐẠO [smile] A hahahahahahah

1 mình VỪA - - NGHĨ đía nổ thành danh rủi SỢ NGHIỆP GÌ SAO mà thanh minh thanh nga ? ... mối khi có ai hỏi thi cũng chạy đông chạy tây chưa CHỪA [smile] ... ÁC TÂM nhứt là loại người thiếu TRÌNH ĐỘ đi NỔ ĐÍA lường gạt thiên hạ [smile] ĐÍA THIỆT Thỉ trước sau gì cũng lắm NGHIỆP cho chừa bịnh ĐÍA NỔ [smile] .

.A hahahahahhahahahahahahh

NGÃ ở trang thái vô thỉ vô minh, tiếp duyên “ngẫu nhiên”, dần dần thu thập các hành tác ngoại lai, có tính định hình theo quy luật nào đó, đó là trạng thái của đất, nước, lửa, gió, cỏ cây,…. bắt đầu nằm trong phạm vi nắm bắt của thức tánh.VỪA -- - NGHĨ

A hahahahahahahhahahaha .. HA hahahahahhahhahaha ... ĐÍA NỔ hỏng biết NGỪNG hả ÁC MA [smile]


(1) Vừa - - Nghĩ ÁC MA --> BIẾN [smile] ]... Ahahahahahahhahahahh

Thôi vừa rồi, Ác ma, Ông đã bị bại trận.

Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất
- Tương Ưng Bộ


VỪA -- - NGHĨ bớt NỔ ĐẠO mà hỏng học tâm đạo đi hỏng biết tôn sư trọng đạo đi vào chố nhiều người tôn sư trọng dạo .. .. là TỰ THỰC KỲ HỌA [smile]

tiếp duyên "ngẫu nhiên"

--> thu thập các hành tác ngoại lai

==> có tính định hình theo quy luật nào đó
..- VỪA Nghĩ

A hahahahhaah .. A ahdha ha hahahahahhaha

đó là NGU ĐẦN [smile] ... không cần thanh minh thanh nga với ai hết .. [smile] ...AI CÓ đọc kinh PHẬT có học TÂM HỌC DUY THỨc biết hết mà .. đâu cần VỪA -- - NGHĨ dốt dạy học giả chứ [smile] ?? ... A hahahahahhahaha

VỪA -- - NGHĨ nói QUẢNG CÁO KINH ĐẠI THỬA mà kinh sợ hỏng dám dọc ... vì NGU SI ĐÓ NHỈ ? [smile]

NGÃ chính là thực nghĩa của PHẬT.

THƯỜNG chính là thực nghĩa của PHÁP THÂN.


LẠC chính là thực nghĩa của NIẾT BÀN.

TỊNH là thực nghĩa của PHÁP (Bát nhã ba la mật

Gì là thực nghĩa ?

Vô ngã gọi là sinh tử, .. smile] ... A hhahahahhaaha

ngã là NHƯ LAI smiille xx x x x .. A hahahahahh


ĐÓ .. cãi Ttiếp ĐI ... VỪA - - NGHĨ ĐÍA và SUY DIỄN ĐẠI THỪA [smile] .. định tự NỔ đặt ra PHẬT PHÁP HẾT CHẮC .. A hahahhahahahahahah

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

Chủ đề tương tự

Bảng vàng công đức

Bên trên