vienquang6

Mục Lục Đại Trí Độ Luận .wma-HT Pháp Sư Thích Thiện Trí.Chủ giảng.

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
(Đây là bảng Mục lục lược ghi những ý đã giảng thuyết ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN CỦA HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÍCH THIỆN TRÍ)

Bộ băng giảng này HT.Thích Thiện Trí lập thành 372 đoạn wma,từ 1A đến 186B.
Viên chia ra nhiều phần,Mỗi phần 20 đoạn băng giảng.Sau đó Viên phát tâm nghe lại toàn bộ,để nắm lại đại ý trong mỗi băng.Sau đó đưa vào Mục lục,(để người đã nghe qua rồi sẽ dể tìm lại mỗi ý chính những khi cần tra cứu hoặc nghe lại những số đoạn cần thiết theo thời điểm.).
Mời các bạn vào nghe...
:Công việc này Viên chỉ mới bắc đầu.Dự kiến (..?) năm mới xong.

*Nếu Đạo Hữu nào có lòng tiếp tay.xin vui lòng vào chuyên mục.
để ghi chép bổ xung.Viên vô cùng biết ơn.

* Kính mời Quý Thiện Hữu tri thức (vào xem) Đường link bổ sung bằng bài viết :

LƯỢT GIẢI ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

*Song song với bảng Mục Lục này.Viên để đưa đường link bày giảng để các bạn vào nghe và nghiêng cứu.
Trân trọng kính mời các bạn.
Viênquang6.

(Trên đây là Ảnh của HT Pháp Sư THÍCH THIỆN TRÍ)
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

thichnhuantruong

Registered
Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Mục Lục

Tập 01

Lời nói đầu

Cuốn 1

Duyên khởi luận

Giải thích Phẩm Tựa Đầu ( gồm 46 Chương)

Chương 1: Giải thích Như thị, Ngã văn, Nhất thời

Chương 2: Tổng thuyết Như thị, Ngã văn

Cuốn 2

Chương 3: Giải thích Bà-già-bà

Cuốn 3

Chương 4: Giải thích Trú Vương-xá thành

Chương 5: Giải thích Cọng Ma-ha Tỳ-kheo Tăng

Chương 6: Giải thích Nghĩa ba chúng

Cuốn 4

Chương 7: Giải thích Bồ-tát

Cuốn 5

Chương 8: Giải thích Ma-ha Tát-đỏa

Chương 9: Giải thích Bồ-tát Công-đức

Cuốn 6

Chương 10: Giải thích Mười dụ

Cuốn 7

Chương 11: Giải thích Phật thế giới nguyện

Chương 12: Giải thích Tam muội

Chương 13: Giải thích Phóng quang

Cuốn 8

Cuốn 9

Chương 14: Giải thích Hiện Phổ thân

Chương 15: Giải thích Mười Phương chư Bồ-tát đến

Cuốn 10

Cuốn 11

Chương 16: Giải thích Xá lợi-phất nhân duyên

Chương 17: Giải thích Đàn Ba-la-mật

Chương 18: Giải thích Tán thán Đàn Ba-la-mật

Chương 19: Giải thích Tướng của Đàn Ba-la-mật

Chương 20: Giải thích Đàn Ba-la-mật pháp thí

Cuốn 12

Cuốn 13

Chương 21: Giải thích Thi-la Ba-la-mật

Chương 22: Giải thích Nghĩa của giới tướng

Chương 23: Giải thích Tán thán nghĩa Thi-la Ba-la-mật

Cuốn 14

Giải thích Thi-la Ba-la-mật

Chương 24: Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật

Cuốn 15

Giải thích Sằn-đề Ba-la-mật pháp nhẫn

Chương 25: Giải thích Tỳ-lê-gia Ba-la-mật

Cuốn 16

Giải thích Tinh tấn Ba-la-mật

Cuốn 17

Chương 26: Giải thích Thiền Ba-la-mật

Cuốn 18

Chương 27: Giải thích Bát-nhã Ba-la-mật

Chương 28: Giải thích Tướng Bát-nhã

Cuốn 19

Chương 29: Giải thích Ba mươi bảy phẩm trợ đạo

Cuốn 20

Chương 30: Giải thích Ba tam muội, Bốn thiền, bốn vô lượng tâm, Bốn vô sắc định

Phụ lục

Nội dung luận Đại Trí Độ

Khái quát sự truyền dịch kinh Bát-nhã

Tập 02

Lời đầu quyển

Cuốn 21

2. Giải thích Phẩm Tựa (tiếp)

Chương 31: Giải thích: 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ

Chương 32: Giải thích: 9 tưởng

Chương 33: Giải thích: 8 niệm

Cuốn 22

Cuốn 23

Chương 34: Giải thích: 10 tưởng

Chương 35: Giải thích: 11 trí

Cuốn 24

Chương 36: Giải thích: 10 lực

Cuốn 25

Chương 37: Giải thích: 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại

Cuốn 26

Chương 38: Giải thích: 18 pháp không chung

Cuốn 27

Chương 39: Giải thích: Đại từ bi, hãy tập hành Bát-nhã ba-la-mật

Cuốn 28

Chương 40: Giải thích: 6 thần thông

Cuốn 29

Chương 41: Giải thích: Tùy hỷ, hồi hướng

Cuốn 30

Chương 42: Giải thích: thiện căn cúng dường

Cuốn 31

Chương 43: Giải thích: 18 không

Cuốn 32

Chương 44: Giải thích: Nghĩa 4 duyên

Cuốn 33

Chương 45: Giải thích: Đến bờ kia

Cuốn 34

Chương 46: Giải thích: Tín trì

Cuốn 35

Giải thích Phẩm Dâng bát thứ 2

Giải thích Phẩm Tập tương ưng thứ 3

Cuốn 36

Cuốn 37

Cuốn 38

5. Giải thích Phẩm Vảng sanh thứ 4

Cuốn 39

Cuốn 40

6. Giải thích Phẩm Thán độ thứ 5

7. Giải thích Phẩm Tướng lưỡi thứ 6

8. Phụ lục

9. Mục lục

10. Tác phẩm của HT. Thích Thiện SiêuTập 03

Cuốn 41

Giải thích Phẩm Ba Giả thứ 7

Giải thích Phẩm Khuyến Học thứ 8

Giải thích Phẩm Tập Tản thứ 9

Cuốn 42Cuốn 43

Giải thích Phẩm Hành Tướng thứ 10

Cuốn 44

Giải thích Phẩm Huyễn Học thứ 11

Giải thích Phẩm Cú Nghĩa thứ 12

Cuốn 45

Giải thích Phẩm Ma Ha Tát thứ 13

Giải thích Phẩm Ðoạn Kiến thứ 14

Giải thích Phẩm Phú lâu na thứ 15

Cuốn 46

Giải thích Phẩm Thừa Thừa thứ 16

Giải thích Phẩm Trang Nghiêm thứ 17

Giải thích Phẩm Ðại Thừa thứ 18

Cuốn 47Cuốn 48

Giải thích Phẩm Bổn Niệm Xứ thứ 19

Cuốn 49

Giải thích Phẩm Phát Thú thứ 20

Cuốn 50

Giải thích Phẩm Xuất Ðáo thứ 21

Cuốn 51

Giải thích Phẩm Thắng Xuất thứ 22

Giải thích Phẩm Hàm Thụ thứ 23

Cuốn 52

Giải thích Phẩm Hội Tông thứ 24

Giải thích Phẩm Mười Vô thứ 25

Cuốn 53

Giải thích Phẩm Vô Sanh Tam Quán thứ 26

Cuốn 54

Giải thích Phẩm Thiên Vương thứ 27

Cuốn 55

Giải thích Phẩm Như Huyễn thứ 28

Giải thích Phẩm Tán Hoa thứ 29

Cuốn 56

Giải thích Phẩm Tam Thán thứ 30

Giải thích Phẩm Diệt Tránh thứ 31

Cuốn 57

Giải thích Phẩm Ðại Minh thứ 32

Giải thích Phẩm Thuật Thành thứ 33

Cuốn 58

Giải thích Phẩm Khuyến Trì thứ 34

Giải thích Phẩm Phạm Chí thứ 35

Giải thích Phẩm Tôn Ðạo thứ 36

Cuốn 59

Giải thích Phẩm Xá Lợi thứ 37

Cuốn 60

Giải thích Phẩm Mười Thiện thứ 38

Tập 04

Lời nói đầu

Cuốn 61

Giải thích Phẩm Tùy hỷ thứ 39

Cuốn 62

Giải thích Phẩm Chiếu minh thứ 40

Giải thích Phẩm Tín hủy thứ 41

Cuốn 63

Giải thích Phẩm Thán tịnh thứ 42

Cuốn 64

Giải thích Phẩm Vô tác thứ 43

Cuốn 65

Giải thích Phẩm Các Ba la mật thứ 44

Cuốn 66

Giải thích Phẩm Văn trì thứ 45

Cuốn 67

Cuốn 68

Giải thích Phẩm Ma sự thứ 46

Giải thích phẩm hai bên không hòa hợp thứ 47

Cuốn 69

Giải thích Phẩm Phật Mẫu thứ 48

Cuốn 70

Giải thích Phẩm Vấn tướng thứ 49

Cuốn 71

Giải thích Phẩm thành biện thứ 50

Giải thích Phẩm Thí dụ thứ 51

Giải thích Phẩm Tri thức thứ 52

Giải thích Phẩm Thú trí thứ 53

Cuốn 72

Giải thích Phẩm Đại như thứ 54

Cuốn 73

Giải thích Phẩm Chẳng thoái chuyển thứ 55

Giải thích Phẩm Chuyển bánh xe bất ... thứ 56

Cuốn 74

Giải thích Phẩm thâm áo thứ 57

Cuốn 75

Giải thích Phẩm Mộng hành thứ 58

Giải thích Phẩm Hà thiên thứ 59

Cuốn 76

Giải thích Phẩm Học không không thứ 60

Giải thích Phẩm Mộng thệ thứ 61

Cuốn 77

Giải thích Phẩm Ma sầu thứ 62

Giải thích Phẩm Đẳng học thứ 63

Cuốn 78

Giải thích Phẩm Tịnh nguyện thứ 64

Giải thích Phẩm Độ không thứ 65

Cuốn 79

Giải thích Phẩm Chúc lụy thứ 66

Cuốn 80

Giải thích Phẩm Vô tận thứ 67

Giải thích phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68

Tập 05

Lời nói đầu

Cuốn 81

Giải thích Phẩm Sáu độ tương nhiếp thứ 68

Cuốn 82

Giải thích Phẩm Phương Tiện thứ 69

Cuốn 83

Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70

Cuốn 84

Giải thích Phẩm Ba Tuệ thứ 70

Cuốn 85

Giải thích Phẩm Đạo Thọ thứ 71

Giải thích Phẩm Bồ Tát hạnh thứ 72

Giải thích Phẩm Gieo trồng căn lành thứ 73

Cuốn 86

Giải thích Phẩm Biến Học thứ 74

Giải thích Phẩm Ba thứ lớp học thứ 75

Cuốn 87

Giải thích Phẩm Một niệm đủ muôn hạnh thứ 76

Cuốn 88

Giải thích Phẩm Sáu dụ thứ 77

Giải thích Phẩm Bốn Nhiếp thứ 78

Cuốn 89

Giải thích Phẩm Khéo thông suốt thứ 79

Cuốn 90

Giải thích Phẩm Thật tế thứ 80

Cuốn 91

Giải thích Phẩm Cụ túc thứ 81

Cuốn 92

Giải thích Phẩm Tịnh Phật quốc độ thứ 82

Cuốn 93

Giải thích Phẩm Chắc chắn thứ 83

Cuốn 94

Giải thích Phẩm Bốn Đế thứ 84

Cuốn 95

Giải thích Phẩm Bảy Dụ thứ 85

Giải thích Phẩm Bình đẳng thứ 86

Cuốn 96

Giải thích Phẩm Như Hóa thứ 87

Giải thích Phẩm Tát đà ba luân thứ 88

Cuốn 97

Cuốn 98

Cuốn 99

Giải thích Phẩm Đàm vô kiệt thứ 89

Cuốn 100

Giải thích Phẩm Chúc Lụy thứ 90


--o0o --

trên đây là cũa hoà thượng thích thiện siêu
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 1:
Bài 1A
*nói về duyên khởi tạo luận.
Bài 1B:
*nói về LỤC CHỦNG THÀNH TỰU.
*Tín thành tựu.
*Văn thành tựu
Bài 2A:
Lục chủng thành tựu (tt)
*Thời thành tựu.
*Chủ thành tựu
Bài 2B:
Lục chủng thành tựu (tt)
*Xứ thành tựu.
*Chúng thành tựu
Bài 3A:
*Các Môn Tam Muội.
*Không Tam Muội.Vô Tướng Tam Muội,Vô Tác Tam Muội.
Bài 3B:
*Các Pháp Nhẩn.
*Ngủ Thần Thông.
*Tứ Vô Úy.
*Ma Quân&Ma Sự.
*Nghiệp chướng.
*12 tướng Nhân Duyên.
Bài 4A:
*Chữ Kiếp.
*Tận cùng của Nhân Duyên.
*10 Pháp Như Huyễn.
Bài 4B:
*Phá Pháp Tướng,Thô Huệ,Vi Diệu Huệ.
*Quán thân Như Huyễn.-Tức thoát sanh-già-bệnh-chết,Nhập Pháp Giới tính.
Bài 5A:
*Cửu thứ đệ định.
*Đạo&và Nhất Niệm hiện tiền.
Bài 5B:
*Việc lớn
*Niệm Phật Tam Muội.
Bài 6A:
*V/đ Thỉnh chuyển Pháp Luân.
*Các kiến chấp (10 sử)
*Thập Triền.
Bài 6B:
*Bồ Tát.
*Giàu có bậc nhất.
*Quán Âm Bồ Tát.
*Phật tự trải tòa Sư tử.
*Ngồi kiết già.
*Tam Muội Vương.-Là không trú chấp mọi Tam muội.
*Xuất Định.
*Toàn Thân mĩm cười.
Bài 7A:
*Tướng Thiên Bức Luân.
*Đại Thiên thế giới &tiểu vũ trụ.
Bài 7B:
*Phóng quang.
*Thường quang.
*Tướng lưỡi rộng dài.
Bài 8A:
*Vi Nựu Phạm Thiên.
*Toàn Thân thuyết BNBLM.
Bài 8B:
*6 điệu chấn động.
*Cắt lưởi chúng sanh.
Bài 9A:
*Uống rượu & cuồng.
*tam đồ bát nạn.
*phá mắt chánh kiến.
*Vừa sanh là bị mù.
Bài 9B:
*Phật tự trải tòa sư tử.
*Không thủ chấp bất cứ Tam Muội nào.-Là vua của các Tam Muội.
Bài 10A:
*Xuất định.
*Ngã niệm là huyễn hư.
*Ý sanh hỹ căn
*đệ tam thiền.
Bài 10B:
*9 báo chướng của Phật.
*thường thân.
(Trích từ bài giảng ĐTĐL.-)
www.thichthientri.com
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 2.(từ bài 11A- đến bài 20B)

PHẦN 2:
Bài 11A:
*Cắt đức Ái & Thủ vẫn là Vô Minh.
*Quán triệt được Vô minh như huyễn mới tẩy trừ được Vô Minh.
*Một ý niệm khởi ra tác động Pháp Giới Tánh.
Bài 11B:
*Thời gian & Không gian.
*Tứ y pháp.
*Phật Bảo Tích & Bồ Tát Phổ Minh.
*Phương Tây.
Bài 12A:
*Ý nghĩa tặng hoa sen.
*Bệnh & não.
*Sao gọi là Phật?
Bài 12B:
*Phương Đông.
Bài 13A:
*Xá Lợi Phất &Mục kiền Liên chứng sơ quả.
*Nhất thiết chủng trí.
*18 pháp Không.
*Quán Bát bất tức nhập tướng BNBLM.
Bài 13B:
*Đàn Na.
*Tịnh thí.
*Bất tịnh thí.
*Pháp thí.
Bài 14A:
*Bố thí Ba la mật.
*Chân Pháp thí.
*Quán ngã không&Pháp không.
Bài 14B:
*Quán Thân như huyễn hành bố thí BLM.
*Bố thí dẫn sanh lục BLM.
*chuyện Thái tử Năng Thí.
*chuyện cung điện 7 báu.
*Định nghĩa Thi La BLM.
Bài 15A:
*Trì Giới BLM.
*Giới sát.
*Từ bi lực.
Bài 15B:
*Giới Sát.
*Giới Đạo.
*Giới Dâm.
Bài 16A:
*Giới Vọng ngữ.
*Giới Tửu.
Bài 16B:
*Ý nghĩa các ngày chay.
*ăn chay & Ác Thần.
*Xuất gia là Hiển thị Pháp.
Bài 17A:
*ăn chay.
*Công đức trì giới.
*Trì giới Ba la Mật.
*Giới Tối thượng thừa là tánh Vô Nhiểm.
Bài 17B:
*Ngã Không.
*Chúng sanh không.
*Minh tâm,kiến tánh.
*Khinh người phá giới,trọng người trì giới là gốc sanh tội.
*SẲN ĐỀ BA LA MẬT.
*Sanh nhẩn.
*Ái kiết.
*Tắng kiết.
*Văn tự-quán chiếu-thật tướng Bác nhả.
*Người nữ.
Bài 18A:
*Nhẩn nhục BLM.
*Trú thật tướng BN,mới diệt trừ được Phiền não & kiết sử.
*Diệt Sân.
*Sanh nhẩn.-là nhẩn chúng sanh tâm.
*Hạnh nhẩn nhục với tất cả chúng sanh là sanh nhẩn.
*Giải trừ Cấu tâm là thành tựu Pháp nhẩn.
*10 đạo quân ma.
*Tâm pháp nhẩn (nội ma).
*Phi tâm pháp nhẩn (ngoại ma).
*Quán thật tướng các pháp là Tánh Không,tức quán vô sanh vô diệt.-Thành tựu Vô sanh Pháp nhẩn.

Bài 18B:
*Tinh tấn Ba la Mật.
Bài 19A:
*Tinh tấn lực.
*Tấn căn,tấn lực,tấn giác.
*Tinh thấn BLM là không trú chấp vào Pháp Tinh tấn
*Pháp Sư.
Bài 19B:
*Sự tịch tĩnh yên lặng.
*Niệm khởi là huyễn hư,lướt trên niệm huyễn đó mà diệu dụng là Thiền Na.
*Định nghĩa Thiền Na BLM.
*Ngủ nhãn lục thông.
*Thiên nữ.
*Ngủ dục.
*Tứ Thền.
Bài 20A:
*Thiền na
*Tùy thuận.
Bài 20B:
*Thiền na (tt).
*Ma & ngủ thông.
*Phật & hoan hỷ hoàn.
*Chuyện Tiên Nai.(tiền thân ĐP).
*Hối.
*Nghi.
(Trích từ bài giảng ĐTĐL.-)
www.thichthientri.com
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 3 (từ bày 21A đến 30B):

PHẦN 3:
Bài 21A:
*THIỀN NA BLM.
*Nghi.
*Xuất gia.
*Giải đải.
*Nhất tâm bất loạn.
*Trừ dục vào được Sơ Thiền.
*Tướng Sơ Thiền.
*Tứ Thiền.(Sơ Thiền,nhị thiền,tam thiền,tứ thiền).
*Tứ Định.(Không vô biên,thức vô biên,vô sở hữu xứ,phi tưởng-phi phi tưởng xứ)
*Diệt Tận Định-diệt thọ tưởng định.
*Bồ tát rỏ các tướng là Không nên không khởi chấp niệm.
*Cửu thứ đệ định.
*Tham dục &Thiền Định không khác.
*5 triền cái không khác Thiền Định là Vô sở hữu.
Bài 21B:
*Thiền Na (tt).
*Quán 5 triền cái không khác Thiền là vào Thiền Na BLM.
*Không đắm chấp thiền vị.Ra vào Cửu thứ đệ định,tâm không sai khác.
*Dùng Thiên nhãn quán chúng sanh.
*BÁC NHẢ BA LA MẬT.
*Xã tất cả ý niệm.an trú nơi Vô trú tức được Bác Nhả BLM.
*Độc Giác.
*Duyên Giác.
*Bồ Tát.
*Nhứt thiết trí.
*Đạo Chủng trí.
*Nhất thiết chủng trí.
*Căn bản Trí.
*Hậu đắc trí.
Bài 22A:
*Bác Nhả Ba la mật.
*Bình đẳng tánh trí.
*Thần Tú & Huệ Năng.
*Bày kệ Sư Mã Thắng.
*Côn lập Môn.(Đối trị môn &tùy tướng môn)
*A tỳ Đàm môn,
*Không môn.
*KHÔNG Tam Muội.
*Sắc -không đối đải.
*Sắc -không bất dị.
*Chơn Không tuyệt đối.
*Huệ Sinh TS.
Bài 22B:
*Bác Nhả BLM (tt).
*Cửu Chỉ TS.
*Nguyễn Minh Không TS.
*Quán nhất pháp,nhị pháp,tam pháp,tứ pháp,Vô lượng Pháp.
*Thật Tướng các pháp là Bác Nhả BLM.
*Thân Kim cang.
*Cảnh giới A tu La.
*Phước Môn.
Bài 23A:
*TỨ NIỆM XỨ.
*Cô Hồn.
*Niết Bàn phi hữu tướng.
*Niết Bàn Tánh Không.
*Quán thân bất tịnh
-Chủng tử bất tịnh.
Bài 23B:
*Tứ niệm xứ (tt).
-Tự thân bất tịnh.
-Toàn thận bất tịnh.
-Rốt ráo bất tịnh.
*Quán thọ là khổ.
*Chấp niệm làm tự ngã.
*Quán Tâm niệm xứ.
*Thập Như Huyễn.
Bài 24A:
*Diệu sắc thân.
*TỨ CHÁNH CẦN.
*TỨ NIỆM XỨ.
*Nhận pháp như huyễn,tức nhập Bát Bất Trung Đạo.
*TỨ CHÁNH CẦN.
*TỨ NHƯ Ý TÚC.(dục,niệm,tinh tấn,tư duy).
Bài 24B:
*7 Giác chi.
*5 căn,5 lực.
*Bát chánh Đạo.
*5 thứ tà mạng.
*tiến trình 37 trợ đạo phẩm.
*Quán Thân niệm xứ.
*Diệu sắc thân.
*Bồ tát quán tâm bất khả đắc.
*Biết rỏ tâm như huyễn.
*Tướng tâm bất khả đắc.
*Tánh tâm vô sanh.
Bài 25A:
*Quán Thọ Niệm Xứ.
*Thất giác chi.
*3 giải thoát môn.
*Quán Tâm Niệm Xứ (tâm như huyễn).
*BT quán "Pháp bất tri pháp"
*Quán Các Pháp Vô sở đắc,vào được Vô sanh Pháp nhẩn.
*Bồ tát tu Bát Chánh Đạo.
Bài 25B:
*Bát Chánh Đạo (tt).
*NGỦ CĂN..
*Tín căn.-BT tin các pháp Vô sở hữu là niềm tin không thể phá hoại.
*Các pháp Như Huyễn.
*TẤN CĂN.
*Nghe kinh pháp.-là nghe tự tánh.
*Biên chép kinh pháp là diễn bày bằng hành vi ngôn ngữ.
*NIỆM CĂN.
*Rỏ niệm vô sở đắc.không trú bất cứ niệm nào.
*ĐỊNH CĂN.
*Không trú các định vị,mà bao hàm các định vị.
*HUỆ CĂN.
*Tâm thường Như.
Bài 26A:
*HUỆ CĂN.
*Ma tâm.
*Ma ba tuần.
*Bát chánh đạo.
Bài 26B:
*8 thắng xứ.
*Các pháp không có chủ tác.
Bài 27A:
*Cái ta thật.
Bài 27B:
*Không,vô tướng,vô tác.
*Tứ vô lượng tâm.(có 3 duyên)
-chúng sanh duyên.
-Pháp duyên.
-Vô duyên.
Bài 28A:
*Tứ vô lượng tâm.
Bài 28B:
*Tiến trình Thiền Định.
Bài 29A:
*Xã tứ thiền là diệu định
*Thấy sắc Phân biệt,nhưng vẫn quán LY SẮC nên được "hư không vô biên xứ định"
*Phân biệt,nhưng vẫn biết phân biệt là hư vọng đạt "Thức vô biên xứ định".
*Phủi cả Năng&sở vào được "Vô sở hữu xứ định".
*Trong sự phân biệt đã có trí tuệ sáng suốt là vào"Phi tưởng,phi phi tưởng xứ định".
*Đến đây nếu là bậc A la hán thì vào"Diệt tận định".
*Bồ tát biết được 4 vô sắc chỉ là phương tiện để vào vô lậu giải thoát,nên không rơi vào ngoại đạo.
*Bát bối xã.
*Thời giờ nghiệm pháp chính là thời giờ TU.
*Tứ Thiền.
*Thế gian thiền gồm 4 thiền,4định,4 vô lượng tâm.đã có từ trước Phật giáng sinh.
*Xuất thế gian thiền gồm"bát bối xã",nó mang ảnh phần của Bác nhả Ba la mật.
*Tu bát bối xã để xã bỏ mọi lầm chấp của thiền định.
*Trong quán sắc,ngoài cũng quán sắc,nhầm xã cảnh giới Sơ Thiền.
*Quán Trong không sắc tướng,ngoài quán sắc nhầm xã cảnh giới Nhị thiền.
*Quán"Thanh tịnh Sắc"thân tác chứng nhầm xã cảnh giới tam &tứ thiền.
Bài 29B:
*Diệt huyễn,huyễn lại sanh.
*Thân tâm đều Như.
*Quán thanh tịnh sắc.
*Sư tử phấn tấn tam muội.
*Thuyết pháp phi thời.
*10 pháp nhất thiết nhập.
*Bí mật pháp-hiển thị pháp.
*Pháp môn vô biên.
Bài 30A:
*Nhứt thiết xứ gồm:Không &Thức vô biên xứ.
*Vô sở hữu &Phi tưởng -phi phi tưởng đã rời có không.
*9 thứ đệ định.
*Tâm kiên cố.
*Cửu tưởng quán.
*Niệm Phật.
Bài 30B:
*Niệm Chết.
(Trích từ bài giảng ĐTĐL.-)
www.thichthientri.com
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 4 (từ bày 31A đến 40B):

PHẦN 4:
Bài 31A:
*NIỆM PHẬT (tt)
*Giải thoát.
*Giải thoát tri kiến.
*Vãng sanh.
*Niết bàn
*NIỆM PHÁP.
*Vô thường pháp ấn.
*Vô ngã Pháp ấn.
*Tịch diệt Pháp ấn.
*Sanh diệt chính là vô sanh diệt.
*Niệm trú vào 4 xứ:Tuệ,Diệt,Đế,Xã.
*4 cách đáp:Im lặng,hỏi ngược,giải nghĩa,quyết nghi.
*NIỆM TĂNG.
*Tăng trẻ.
*Trưởng lão.
Bài 31B:
*Niệm tăng(tt).
*Thọ thực.
*Niệm Tăng là niệm vô vi an tịnh.
*NIỆM GIỚI.
*Ái&Dục.
*Vô lậu giới&Hữu lậu giới.
*NIỆM XÃ.
*Xã Thí.
*Xã Phiền não.
*Xã Pháp.
Bài 32A:
*Niệm Xã(tt).
*Bố thí Tài&Bố thí Pháp.
*NIỆM THIÊN.
*NIỆM CHẾT.
*NIỆM HƠI THỞ.
Bài 32B:
*Tu 8 niệm.
*Vô trú pháp ấn.
*Vô đắc pháp ấn.
*10 TƯỞNG.
*VÔ THƯỜNG TƯỞNG.
*Trí>>>Niệm>>>Tưởng.
Bài 33A:
*KHỔ TƯỞNG.
*Không ham sống,cũng không muốn chết.Nhất tâm cầu trí tuệ,thời đến ta sẽ đi.
*Pháp hỹ lạc.-cũng không thực lạc,vẫn vô thường.
*Ngã tướng.
*VÔ NGÃ TƯỞNG.
Bài 33B:
*Vô ngã tưởng (tt).
*Khi không còn Ngã Tướng.-TỘI&PHƯỚC đều tiêu.
*Xã Ngã&Ngã sở.-lìa được các khổ*YỂM LY THỰC TƯỞNG.
*Quán 8 Khổ.
*Quán Thế Gian chẳng vui.
*Quán tội lỗi sâu dày.
*Quán Chết.
*quán Xuất ly 3 cõi. là vào Vô lậu Trí.
*Quán Trừ 3 độc vào được Vô Dư Niết Bàn.
*Quán Diệt Tận 5 Ấm.-vào Vô Dư Niết Bàn.
Bài 34A:
*11 TRÍ.
*1.Thế gian Trí.-Duy Tâm chủ nghĩa.
*2.Pháp Trí.(là trí quán tứ đế ở cõi dục).
*3.Tỉ Trí.
*4.Tập Trí.
*5.Khổ Trí.
*6.Diệt Trí.
*7.Đạo Trí.
*8.Tha Tâm Trí.
*9.Lậu tận trí.
*10.Vô sanh Trí.
*11.Như Thật Trí.(là trí biêt Tổng&biệt Tướng của các Pháp.)
Bài 34B:
*Như Thật Trí (tt).
*Như thị tri kiến.
*Chân tướng niệm khởi là Tánh Không.
*Huyễn Pháp.
*TAM TAM MUỘI.
*Hữu giác hữu quán tam muội (sơ thiền).
*Vô giác hữu quán tam muội (nhị thiền).
*Vô giác vô quán tam muội (Tam thiền)
Bài 35A:
*Sở tri chướng.
*Nhị thiền,tam thiền.
*Đại phạm thiên.
*Kim cang Tam muội.
*Phá pháp.-Chính là người học Giáo lý nhiều mà không áp dụng.
*Tam Muội Vương tam muội.
Bài 35B:
*Vị tri-dục tri căn.(Căn chưa biết mà muốn biết)
*Tri căn.
*Dĩ tri căn.
*Bồ Tát từ lục địa mới có được 3 căn này.
*3 thọ quy về Xã thọ.
*Tín,tân,niệm,định,huệ,hỷ,lạc,xã.
*Tri căn.
*Được vô sanh pháp nhẫn.
Bài 36A:
*Dĩ Tri căn.
*Thập Trí Lực.
*Thị Xứ,phi xứ trí Lực.
*Nghiệp Báu trí lực
Bài 36B:
*Thiền giải thoát Tam muội trí lực.
*Giả tưởng về Thiền.
*Thật Chứng về Thiền.
*Thượng hạ căn trí lực.
*chủng chủng trí trí lực.
*Đạo Trí Lực.
Bài 37A:
*Thiền giải thoát tam muội trí lực.
*Thượng hạ căn trí lực.
*Chủng chủng dục trí lực.
Bài 37B:
*Đạo Trí lực.
Bài 38A:
*Chủng chủng tánh trí lực.
*Đạo Trí Lực(Thế gian đạo.-6 đạo&Xuất thế gian đạo.-4 thánh)
Túc mạng trí lực(Túc mạng thông,túc mạng minh,túc mạng lực).
*Vô thỉ kiếp.
*Tam tai.
*Căn bản trí.
Bài 38B:
*Đạo trí lực.
*Kiến tánh.
*Nghĩa Giác tánh viên minh...trạm tịch.
*Túc mạng trí lực.
*Sanh tử trí lực.
*Lậu tận trí lực.
Bài 39A:
*Lậu tận trí lực.
*4 Đức Vô sở úy.
1/.Nhất thiết trí vô sở úy.
2/.Lậu tận vô sở úy.
3/.Thuyết chướng đạo vô sở úy.
4/.Thuyết thánh đạo vô sở úy.
*4 Vô ngại Trí.
1/.Pháp vô ngại trí.
2/.Nghĩa vô ngại trí.
3/.Từ vô ngại trí.
4/.Lạc thuyết vô ngại trí.
Bài 39B:
*Pháp vô ngại trí.
*Nghĩa vô ngại trí.
Bài 40A:
*Xin ăn.
*Cho nhau.
*Phạm luân&Pháp luân.
Bài 40B:
*Phật Pháp là Bất khả đắc Pháp.
*Pháp Không.
*Lưu hoặc.
*Uống rượu.
*Diệu dụng mà không trú chấp pháp tức là Phật Pháp.
(Trích từ bài giảng ĐTĐL.-)
www.thichthientri.com
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 5 (từ bài 41A đến 50B):

PHẦN 5:
Bài 41A:
*Phùng Phật sát Phật.
*Chấp Không..
*Pháp tánh là vô tướng.
*Nghĩa vô ngại.
*Lạc thuyết vô ngại.
Bài 41B:
*Thần Tú &Huệ Năng.
*Túc mạng minh.
*Vô bất dị tưởng.
*Tiểu Phật.
Bài 42A:
*Vô bất dị tưởng.
*Phật thường ở trong định?
*Pháp vô sở đắc,vô sở trú.
*Truyện Alahán Tất lăng già bà sa (tập khí sân còn xót)
*5 điều dối (của Phật dùng để dạy đạo).
*Không thối chuyễn.

Bài 42B:
*Không thối chuyển.
-do chấp ngã&pháp nên sanh thối chuyển.
*Một niệm tỉnh giác biến Phiền não thành bồ đề.
*Giải thoát & Giải thoát tri kiến.
*Miệng không lỗi.
*Phật dùng bát bằng ngọc.
*Tứ thiên vương.
*kiến hoặc &tư hoặc.
*Vi tế vô minh hoặc.
*vấn đề ăn uống.
*Tín thí nan tiêu.
*sứ mệnh của người xuất gia.
*14 điều nạn vấn của ngoại đạo.
*4 cách trả lời:
-quyết định trả lời.
-giải nghi trả lời.
-phản vấn trả lời.
-Làm thinh trả lời.
*Nhổ tên độc.
*Hữu vi pháp,vô vi pháp,bất khả thuyết pháp.
*Thường tướng,vô thường tướng,tịch diệt tướng.
Bài 43A:
*Không không.
*Phật trả lời ngoại đạo.-con người do đâu mà có.
*Vô ngã.
*Ngã.
*Chúng sanh không.
*Pháp là danh tự.
*Đối với người chấp đoạn đừng nói vô ngã.
*Nói Ngã hay nói vô ngã phải tùy căn cơ chúng sanh.
Bài 43B:
*Một hạt lúa nảy mầm cũng có tác động Pháp giới .(1 là tất cả).
*18 pháp bất cộng của Phật.
*Thời gian là quy ước pháp.
*Ý thức &diệu quan sát trí.
*Nhứt niệm thông tam giới.
*18 bất cộng pháp của Thanh Văn.
*Đại từ đại bi.
*tiểu từ tiểu bi.
*Ngã không,chúng sanh không.
Bài 44A:
*Trung từ trung bi.
*Quan Thế Âm bồ tát độ chúng sanh.
*Đạo chủng huệ,đạo trí huệ.
*Thiên nhãn thông.
*Thiên nhĩ thông.
*Tha tâm thông.
*Túc mạng thông.
Bài 44B:
*Nhứt thiết trí.
*Nhứt thiết chủng trí.
*Tổng tướng &biệt tướng các pháp.
*Như thị tri kiến.
*Lậu tận thông.
*Lưu tập khí.
*Diệu minh&vô minh.
*Diệu sắc thân.
*Bồ tát ở đâu?
*Ngủ thú đồng cư.
Bài 45A:
*Thần thông biến hóa.
*Vu lan Bồn.
Bài 45B:
*Cúng dường Tăng.
*6 phép thần thông.
*Lậu đã tận nhưng tập chưa tận.
*Lậu tận thông.
*Alahan &tối hậu thân.
*Bồ tát lưu hoặc-sanh thân.
*Thần thông & Nhất thiết nhập.
*Bồ tát biến hóa.
Bài 46A:
*6 phép thần thông.
*Pháp tánh thân.
*Nguyện sanh thân.
*Vô ngại giải thoát trí.
*"Khổ "cho vui.
Bài 46B:
*Mất Tâm ở tại "niệm khởi".
*BT muốn biết tâm hành của chúnh sanh.-phải tu tập BNBLM.
*Chấp thường&chấp vô thường đều là điên đảo.
*Tật đố & tùy hỷ.
Bài 47A:
*Nhập các thiền vị để xã Ngã&pháp.
*Giải thoát&giải thoát tri kiến.
*Tướng giải thoát?
*Tùy hỷ công đức.
*Địa ngục huyễn hư.-Niết bàn cũng huyễn hư.
*Bồ tát là ai?
*Trí tuệ là mẹ hiền,độ con dại là vô minh.
*Thiền là thị hiện.phương tiện.
*Cột tâm vẫn là buông lung.
*đi,đứng,nằm,ngồi tùy duyên.
*Bản nhiên thanh tịnh.
*ưng vô sở trụ.
*Hữu lậu tha tâm trí.
*Vô sanh pháp nhẫn.
*đạt thiền vẫn là huyễn hư.nên BT biết cđược vô lậu huệ của thanh văn.
Bài 47B:
*Biệt tướng của lục balamat.
*bố thí.
*trì giới.
*Nhẫn nhục.
*Thiền định.
Bài 48A:
*6 Balamật đủ trong một niệm.
*Gổ trầm hương &than củi.
*"Pháp bổn như vô pháp,
Phi hữu diệc phi vô.
Tri không liễu hữu vô,
Chúng sanh dữ Phật đồng."
*32 tướng tốt.
Bài 48B:
*32 tướng tốt,80 vẻ đẹp.
*Diệu nghĩa của cái đẹp.
*Ý muốn &mãn nguyện.
Bài 49A:
*Nguyện &mãn nguyện.
*Ứng hóa thân & Sanh thân.
*Ta bà & Tịnh độ.
*Trên cầu Phật Đạo.-Tức là quy hướng chân tâm.
*Dưới độ chúng sanh là đưa những chúng sanh niệm,điên đảo trong tâm trở về bản tâm thanh tịnh.
*Sự lường gạt chánh đáng.
Bài 49B:
*Tự lợi&Lợi tha.
*Giải trừ cấu tâm của mình trước đó là Tự Lợi.
*Làm thế nào để vào Vô sanh Pháp nhẫn.?
*Xã Ngã &Pháp Chấp thì được Pháp nhẫn.
*Nhân lạc,Thiên lạc,Niết bàn lạc.
*Thế nào là Đời sau?
*Xã bỏ Ngã chấp là hàng phục vọng tâm.
*Không trước Pháp là an trú chân tâm.
*A tu La đạo không nhiếp vào Quỷ Đạo.
*3 ác Đạo.
*Tinh Tấn có mấy Tướng?
*Phật Lực ?
*Chúng sanh thiên biến vạn hóa,Người tu cũng phải thiên biến vạn hóa.

Bài 50A:
*Các Pháp duyên sinh vô ngã là giáo lý của chặng đường của Nikaya.
*Các Pháp Như,là chặng đường giáo lý Ma ha diễn.
*Trung Đạo Đệ nhất nghĩa.
*Cái TA hiện hữu do duyên tác thành ở 6 cửa.
*Niềm vui,hạnh phúc trú trước ở ái nhiễm,sẽ dẫn đến khổ đau.
*Niềm vui trong xã Ngã và Pháp là Pháp lạc,thiền định lạc,Diệu Lạc.
*Thiện căn phá Tham-sân-si nhiếp về tu phước hữu lậu.
*Thiện căn lễ Phật,cúng dường nhiếp về Phước điền Phật.
*Tất cả hành tướng,nếu có Cái TA hiện diện đều là Hữu Lậu.
Bài 50B:
*Không,vô tướng,vô tác Tam Muội.
*Muốn được Phật tán thán.
*Phật Pháp có 2 môn.
-Thế tục môn.
-Xuất thế môn.
*Niệm trong sáng.
*Phật là Bác Nhả BLM.là nhất thiết chủng trí.
*Phật tán thán bằng cách nào.
*Lời nói chân thật.
*Không trú tất cả niệm là trú ở thể Vô sanh.
*Thần thông lực.
*Một niệm biến khắp 10 phương.
*Đạt Vô Sanh Pháp nhẫn mới là được đại thần thông.
*một chớp mắt có 20 đại niệm.
*"Cái biết" là niệm khơi.là ảnh phần của Tâm.là vọng tưởng.
*Biết tánh,tướng,thể,lực v.v.v... là trú trên hữu vi pháp tướng mà biết,nên chưa phải là cái biết"tòan tri".
*Biết về bản thể chơn thường,bất sanh diệt,tịch nhiên vắng lặng là cái biết tòan tri.
*biết tòan tri là BT là Phật,nên một niệm biến khắp 10 phương.
*Một hạt cải chứa đựng tam thiên đại thiên thế giới là sao?
*Thế giới Phật là gì?Là tỉnh giác trong đương niệm.
*Đương niệm hiện tiền là Thể của Đạo.
 
Last edited:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
PHẦN 6 (từ bài 51A đến 60B):

PHẦN 6:
Bài 51A.
*Một niệm khắp 10 phương.
*Cảnh giới là ức tưởng.
*Địa ngục ở đâu?
*Niết bàn-Cực lạc ở đâu?
*10 phương thế giới chỉ là ức tưỡng huyễn hư.
*Do ức tưởng mà chúng sanh cảm thọ các cảnh giới huyễn hư.
*Phá vở tư duy ức tưởng là 1 niệm ứng khắp 10 phương.
*Muốn thế giới Phật chẳng đoạn diệt.
*Thế giới Phật ở đâu?
*Nam Mô A Di Đà Phật là quay về với tánh Giác.
*Thế giới Phật không đoạn diệt là sự hiện hữu trong sang,tỉnh giác phù hợp với NHƯ,nó ở trong chính Niệm Khởi của mỗi người.
*Cảnh giới Phật.-Tùy duyên bất biến.

Bài 51B.
*C ảnh gi ới Ph ật kh ông đo ạn di ệt (tt)
*1 niệm khắp 10 phương.-là giác biết khắp căn-trần thức.
*Ngã như huyễn là bất sanh bất diệt.
*Quán chiếu trong đương niệm là an lập cảnh giới.
*Thế nào là biên địa hạ tiện.
*Phiền não & Bồ Đề.
*Giả danh giả tướng là do tâm nhận lầm pháp huyễn hư.
*Không thể thanh lọc ý nghĩ.
*Vi diệu thiện pháp.
*18 PH ÁP KHÔNG.

Bài 52A.
*1.Nội không,
*2.Ngoại không.
*3.Nội ngoại không.
*4.Không không.
*5. Đại không.-Phương không,
*6. Đệ nhất nghĩa không.

Bài 52B.
*6.Đệ nhất nghĩa không(tt).
….+Hửu dư y Niếưt bàn.
….+Vô dư y Niết bàn.
*7.Hữu vi không.
*8.Vô vi không.
*9.Tất cánh không,

Bài 53A.
*9.Tất cánh không (tt).
*10.Vô thỉ không.
*11.Tán không.
*12.Tánh không.

Bài 53B.
*13 Tự Tướng không.
*14.Chư pháp. pháp không.

Bài 54 A.
*15.Bất khả đắc không.
*16.Vô Pháp Không.
*17.Hữu pháp không.
*18.Vô Pháp-hữu pháp không.
*4 DUYÊN.

Bài 54B.
*Tóm tắt 18 không.
*Tự tánh nhiện mầu năng sanh vạn pháp.

Bài 55A.
*4 duyên.
-Sở duyên duyên.
-đẳng vô gián duyên.
-tăng thượng duyên.
-Nhân duyên.
*tương ưng nhân,
*Cộng sanh nhân.
*Vô chủng nhân.
*Biến hóa nhân
4 nhân trên tìm ẩn.
*Báo nhân.
Hiển lộ.
*hành vô hành hạnh.
*PHÁP NHƯ.
*PHÁP TÁNH.
*PHÁP TẾ.
*12 nhân duyên ai lập ra ?

Bài 55B.
*Pháp như,pháp tánh,pháp tế (tt)
*Vi trần và Thế giới.
*Sống Thiền.

Bài 56A.
*Vi trần và Thế giới.
*Bồ tát một phen tọa thiền,.thân khắp 3000 đại thiên thế giới.
*3 ngàn đại thiên thế giới.-là con số chỉ sự bao trùm Dục-sắc-vô sắc.

Bài 56B.
*Phật dùng thức cúng dường cho chó ăn.
*Tâm sanh phước&Điền sanh phước.
*Tâm là chủ .ruộng là khách.

Bài 57A.
*Nếu thân & tâm tinh tấn thì được Tỳ lê da BLM.
*Nếu được thân & tâm chẳng loạn thì được thiền Na BLM.
*Nếu biết rỏ các pháp Bất khả đắc thì được bát nhả BLM.
*Bố thí Tam luân không tịch.
*Hư không vô vi.
*Trạch diệt vô vi.
*Phi trạch diệt vô vi.
*Bất động vô vi.
*Tưởng thọ diệt vô vi.
*Chân như vô vi.
*Chấp đoạn kiến & Thường kiến.
*Các pháp NHƯ.-Không thường-không vô thường.
*Pháp Nhu-pháp tánh-pháp tế.

Bài 57B.
*Các pháp vốn chẳng sanh nên gọi Vô sanh.
*Tướng Vô sanh là tướng Niết Bàn.
*Cõi Ta bà rún nức.
*Tịnh báo đại thí.

Bài58A.
*Bồ tát biết rỏ Niết bàn như hoa đốm giữa hư không.
*Thinh văn .
*Đức Phật không làm điều quái dị.
*Thân kim cang bất hoại.
*Khi nào tiếp xúc lục trần,
*Đức Phật không vội thuyết nhất thừa.
*Sở tri chướng làm chướng đạo.
*Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện.
*Kiếp này qua kiếp khác.
*Giải đải &tinh tấn.
*Chúng sanh là gì?

Bài 58B.
*Ý niệm thô.
*ý niệm vi tế về thiện pháp.rất khó thấy.
*Bất tịnh thí là có dung tâm.
*Tịnh thí là phủi bỏ vọng tâm vừa khơi.
*Ngủ nhãn.

Bài 59A.
*Ngủ nhãn (tt).
*Ma ba tuần.
*Tam thế tam muội.
*Vô diệt tam muội.
*Tên 12 phần giáo.
*Lục chủng thành tựu.
*Như thị v.v…là tóm tắt 12 phần giáo.

Bài 59B .
*Tín trì.
*Giáo pháp là ngón tay chỉ trăng.
*Y bát chơn truyền là biểu trưng Phật pháp.
*Hào quang.

Bài 60A
*10 phương thế giới.là ở nơi đương niệm hiện tiền.
*Tâm như-cảnh như,
*Giải thoát tri kiến.
*Quả Thất lai-Nhất lai-Bất lai.
* tầng trời thứ 19.
*4 oai nghi như Phật.
*Như ý bảo châu trên đầu loing vương.
*Chúng sanh muốn gì cho nấy.

Bài 60B .
*Chúng sanh muốn gì cho nấy (tt).
*4 oai nghi giống như Phật.
*Nhìn như voi chúa.
*Đi cách đất 4 phân.
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên