*** NGHỆ THUẬT LANG THANG .

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,297
Điểm tương tác
553
Điểm
113
Ờ Thì Mình Đã Thành Phật Đâu Mà Rốt Ráo !
Mình Vẫn Còn Đang Tu Học Mà .
VNBN nói bạn chưa có tri kiến rốt ráo, chứ không nói bạn đạt đến cảnh giới rốt ráo.
Mà thôi, nếu bạn đang tu và học theo chánh pháp thì sớm muộn gì cũng có tri kiến rốt ráo.
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Quy Sơn Lão Tăng :
-Sau Này Ta Chết, Làm Con Trâu Gậm Cỏ Nơi Núi Quy Sơn, Trên Lưng Viết Chữ QUY SƠN .
...Vậy Gọi Là TRÂU Hay Là QUY SƠN ! ???
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-PHẢI HÀNH TRÌ BÁT NHÃ BA LA MẬT Để TỊNH HÓA TỊNH SẮC CĂN(CHUYỂN ĐỐI TỐ CHẤT CẤU THÀNH TÂM THỂ ) và CHỦNG TỬ NGHIỆP nơi TẠNG THỨC(Năng Lượng Sinh Học Vi Tế Mang Thông Tin ) Cho THUẦN THỤC CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP ĐỂ ĐƯỢC-> THUẦN LÀNH ! Vì Chỉ Khi Các Chủng Tử Nghiệp THUẦN LÀNH ( CHÂN-THIỆN-MĨ ) Thì Mới BẤT CHẤP ĐƯỢC VÔ MINH HÀNH MÀ KHÔNG MANG LẠI RẮC RỐI .

KINH LĂNG GIÀ :
Phật bảo Đại Huệ: Ba La Mật chia là ba loại . là :Thế gian , xuất thế gian, và siêu việt xuất thế gian.Đại Huệ ! Nói THẾ GIAN BA LA MẬT là chấp trước và ngã và ngã sở,nhiếp thọ nhị biên,là chỗ đủ thứ thọ sanh,ham sắc ,thanh, hương,vị xúc,đầy dủ Bố Thí Ba la Mật và trì giới,nhẫn nhục,tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế, phàm phu do đó đắc thần thông và sanh cõi trời Phạm Thiên
-Đại Huệ :! nói XUẤT THẾ GIAN BA LA MẬT là vì Thanh Văn , Duyên Giác đọa nơi nhiếp thọ Niết Bàn, dù hành sáu Ba La Mật mà ham trụ sự vui nơi niết bàn của chính mình .
_ Nói SIÊU VIỆT XUẤT THẾ GIAN BA LA MẬT , Là giác được vọng tưởng nhiếp thọ nơi tự tâm hiện và biết tự tâm bất nhị, nên chẳng sanh vọng tưởng, đối với sự nhiếp thọ của các loài đều chẳng có phần. Chẳng chấp trước sắc tướng của tự tâm, nhưng vì khiến tất cả chúng sanh được an lạc mà tùy duyên giáo hóa , gọi là Bố Thí Ba La Mật . Tạo phương tiện khéo léo tùy duyên giữ giới thì vọng tưởng chẳng sanh, là Trì Giới Ba La Mật . Ngay nơi bị nhục mà vọng tưởng chẳng sanh biết năng nhiếp sở nhiếp đều chẳng thật là Nhẫn Nhục Ba La Mật . Ngày đêm tinh tấn siêng năng tu hành tùy thuận phương tiện mà vọng tưởng chẳng sanh,là Tinh Tấn Ba La Mật ..Vọng tưởng dứt sạch chẳng trụ Niết Bàn của Thanh Văn, là Thiền Định Ba La Mật . Trí huệ quán sát tự tâm vọng tưởng phi tánh, chẳng đọa kiến chấp nhị biên ,chuyển thân này thù thắng hơn trước mà chẳng đoạn dứt đắc Tự Giác Thánh Trí, là Bát Nhã Ba La Mật.
 

Bantoioi

Thành viên vì Forum
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
389
Điểm tương tác
134
Điểm
43
-PHẢI HÀNH TRÌ BÁT NHÃ BA LA MẬT Để TỊNH HÓA TỊNH SẮC CĂN(CHUYỂN ĐỐI TỐ CHẤT CẤU THÀNH TÂM THỂ ) và CHỦNG TỬ NGHIỆP nơi TẠNG THỨC(Năng Lượng Sinh Học Vi Tế Mang Thông Tin ) Cho THUẦN THỤC CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP ĐỂ ĐƯỢC-> THUẦN LÀNH ! Vì Chỉ Khi Các Chủng Tử Nghiệp THUẦN LÀNH ( CHÂN-THIỆN-MĨ ) Thì Mới BẤT CHẤP ĐƯỢC VÔ MINH HÀNH MÀ KHÔNG MANG LẠI RẮC RỐI .

Bạn nói như trên có mâu thuẫn đó chăng..??

Hí hí... hình như bạn không hiểu: HÀNH TRÌ BÁT NHÃ BA LA MẬT TA..!!

Nên bạn mới nói đoạn sau: ... để tịnh hóa... (CHUYỂN ĐỔI TỐ CHẤT CẤU THÀNH TÂM THỂ).
***

Đối chiếu với kinh Lăng Già mà bạn trích dẫn thì thấy: ... để tịnh hóa đó... mà bạn hiểu đó --> thuộc về THẾ GIAN BA LA MẬT.
Đại Huệ ! Nói THẾ GIAN BA LA MẬT là chấp trước và ngã và ngã sở,nhiếp thọ nhị biên,là chỗ đủ thứ thọ sanh,ham sắc ,thanh, hương,vị xúc,đầy dủ Bố Thí Ba la Mật và trì giới,nhẫn nhục,tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế, phàm phu do đó đắc thần thông và sanh cõi trời Phạm Thiên
Hí hí... là chấp trước vào ngã và ngã sở, nhiếp thọ nhị biên... --> ĐỂ ĐƯỢC THUẦN LÀNH.

Kính bạn, hãy xem lại những tri kiến giải thoát và học hỏi các Thiện Tri Thức để tháo gỡ sở tri chướng...
***

Hành trì... Bát nhã Ba La Mật Đa...ư! phải thông "Nghĩa Ba Câu", để chẳng kiến lập chân lý, để vô sở trụ (chẳng phải... nay trụ cái này, mai nói thế kia là... Vô sở trụ, nhé bạn).

Đối chiếu với kinh Lăng Già mà bạn trích dẫn thì thấy: HÀNH TRÌ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA --> SIÊU VIỆT XUẤT THẾ GIAN BA LA MẬT. Đây mới khế hợp với nghĩa BÁT NHÃ...

Cung kính.

"... Trở về nguồn nắm mối
dõi theo ngọn mất tông
phút giây soi ngược lại
trước mắt vượt cảnh Không

Cảnh Không trò thiên diễn
thảy đều do vọng kiến
cứ gì phải cầu chơn
chỉ cần dứt... sở kiến..."

(Trích... Tín Tâm Minh)
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Bạn nói như trên có mâu thuẫn đó chăng..??

Hí hí... hình như bạn không hiểu: HÀNH TRÌ BÁT NHÃ BA LA MẬT TA..!!

Nên bạn mới nói đoạn sau: ... để tịnh hóa... (CHUYỂN ĐỔI TỐ CHẤT CẤU THÀNH TÂM THỂ)
Không Hề mâu thuẫn ! Vì Kinh Phật thuyết pháp cho Tất cả các chủng loài Hữu tình tùy Nghiệp- duyên mà trực nhập .Đối với người phù hợp căn tánh Thế gian Pháp thì tu hành Thể Gian Ba La Mật Để sanh Làm Chư Thiên , Đối với Các Vị Căn Tánh Thanh Văn Thì Tu học Xuất Thế Gian Ba La Mật Để Trực Nhập Niết Bàn của chính mình. Còn những chúng sanh hành SIÊU VIỆT XUẤT THẾ GIAN BA LA MẬT Là những Vị Tối Thượng Thừa Mong Đạt Quả Vị Chánh Đẳng Chánh Giác.
... Tuy Các Cảnh Giới hành trì Ba La Mật khác nhau do NHÂN KHÁC NHAU -> Dẫn đến QUẢ cũng Khác Nhau
Nhưng Cùng Chung Mục Đích :

chuyển thân này thù thắng hơn trước
-Vì Hành Bát Nhã Ba La Mật Sẽ Biến Đổi Tố Chất Cấu Thành TÂM THỂ Để Có THÂN - TÂM Thù Thắng TƯƠNG ƯNG >

Hành trì... Bát nhã Ba La Mật Đa...ư! phải thông "Nghĩa Ba Câu",
Tu Học Bát Nhã Là Dành Cho Tất Cả Chúng Hữu Tình Tùy Duyên Nghiệp Của Mình Trong Tất cả Thời Mà Trực Nhập Từng Phần Chứ Chẳng Dính Dáng Gì Đến NGHĨA BA CÂU,BỐN CÂU của BẠN .Mà Phải HÀNH TRÌ BA LA MẬT Mới Có Trí Huệ Bát Nhã Mới THÔNG CÁC NGHĨA CÚ KINH SÁCH và Các Phần KHÁC
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH KIM CƯƠNG :
-" Ông Tu-bồ- đề này ! Như Lai Nói đệ nhất Ba-la mật, tức không phải đệ nhất ba la mật , thế nên gọi đệ nhất ba la mật. Này Ông Tu-bồ-đề ! Nhẫn nhục ba la mật Như Lai nói không phải là nhẫn nhục ba la mật, thế mới gọi nhẫn nhục ba la mật ..Sao thế ! Ông Tu-bồ-đề này ! như ta xưa kia bị ông Ca-lợi- vương chém chặt thân thể , lúc đó ta tịnh không có ngã tướng, nhân tướng ,chúng sanh tướng ,thọ giả tướng. Sao thế !-Vì khi xưa kia ta bị róc xương phanh thây nếu ta còn có ngã tướng ,nhân tướng, chúng sanh tướng , thọ giả tướng, tất sinh lòng giận giữ. Ông Tu-bồ -đề ơi ! Ta nhớ lại năm trăm năm kiếp trước kia, ta làm nhẫn nhục tiên nhân, trong lúc đó ta cũng không có ngã tướng , nhân tướng , chúng sanh tướn , thọ giả tướng rồi . Bởi thế Ông Tu -bồ đề này ! Bồ Tát phải ly hết thẩy mọi tướng mà phát tâm A-lốc đa-la tam diểu tam-bồ đề,không nên trụ vào sắc mà sinh tâm ,không nên trụ vào thanh,hương,vị,xúc,pháp mà sinh tâm, phải sinh cái tâm không trụ vào chỗ nào. Nếu tâm còn có chỗ trụ ,tức không phải là trụ thật.Vì thế cho nên Phật bảo cái tâm Bồ tát không nên trụ vào sắc mà bố thí. Ông Tu-bồ-đề này Bồ-tát vì làm lợi ích cho hết thẩy chúng sinh nên phải bố thí như thế. Như Lai nói hết thẩy các tướng tức không phải là tướng thật, lại nói hết thẩy chúng sinh tức không phải chúng sinh thực."...
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
@ _TẠI SAO PHẢI TU HÀNH BÁT NHÃ BA LA MẬT !
-Từ vô thỉ chúng ta đẫ trôi lăn luân hồi theo dòng tâm thức của quá khứ với những chủng tử nghiệp của nó . Qua các giới địa , hình tướng mà nó đã trải qua và lưu lại năng lượng thông tin trong tàng thức với sự mặc niệm của Vô Minh .Mỗi Giới Địa , Tướng Trạng Đã Qua Từ Vô Thỉ -> Đó Là Một Tam Muội .
-Các Thiện Tri Thức Tiền Nhân Đã Chỉ Cho Chúng Ta Con Đương : TRĂM NGHÌN TAM MUỘI KÍP HUÂN TU .
Vậy Trực Nhập Các TAM MUỘI Là Tu BÁT NHÃ BA LA MẬT MÔN .
-TU : BÁT NHÃ BA LA MẬT MÔN là Dùng Các Phương Tiện Hiện Có : NHÃN-NHĨ-TỴ-THIỆT- THÂN- THỨC hiện có với Công Năng THẤY _BIẾT Do DUYÊN VỚI TRẦN CẢNH : SẮC -THANH -HƯƠNG-VỊ-XÚC-PHÁP mà Trực Nhập Các TAM MUỘI Để Thấu Rõ Các Trạng Thái , Cảnh Giới Đã qua (CỦA QUÁ KHỨ TẠNG THỨC + DUYÊN NỘI+ NGOẠI CẢNH HIÊN TẠI) Dựa Trên Nền Tảng Hiểu Biết Do Giáo Lý GIẢI THOÁT TRI KIẾN MÔN Dẫn Dắt Đưa Đến NHẬN THỨC MỚI Và THOÁT KHỎI BẢN CHẤT VỐN CÓ CỦA VẪN ĐỀ-> THOÁT KHỎI NHỮNG RẮC RỐI CỦA NÓ.-> THÔNG TIN MỚI NÀY ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG TÀNG THỨC Và Chuyển Đổi NHẬN THỨC CỦA QUÁ KHỨ( TRÍ HUỆ ) sẽ làm NHÂN Tương Tục Cho Một Chuyển Tiếp Mới với Đầy Đủ Tri Kiến Để Thoát Khỏi Moi Rắc Rối Của HIỆN TẠI VÀ VỊ LAI Do VÔ MINH HÀNH .
@ -ĐÓ GỌI LÀ GIẢI THOÁT TRI KIẾN
 

Vạn Vấn

Thành viên vì Forum
Tham gia
15 Thg 10 2018
Bài viết
242
Điểm tương tác
43
Điểm
28
Anh giai An Lòng,
Nhưng mà nickname của anh giai sao lại trái ngược với điều anh nói vậy?
Em đề nghị, anh đổi thành Vạn Vấn 1, và em đổi thành Vạn Vạn 2 ạ hihi :)
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Theo trải nghiệm của riêng mình xin chia sẻ :
-Muốn LANG THANG Trong PHÁP GIỚI Tìm Đường GIẢI THOÁT Thì Phải Có TRI KIẾN GIẢI THOÁT ( Biết được QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI TÁNH ). Muốn Có TRI KIẾN GIẢI THOÁT Phải TU TẬP KHAI MỞ LƯU THÔNG TẠNG CĂN BẰNG CHÁNH PHÁP =CHÁNH NIỆM +CHÁNH KIẾN+ CHÁNH TƯ DUY.
Phương Pháp KHAI MỞ TẠNG CĂN mà Mình THỰC HÀNH LÀ : NIỆM PHẬT A DI ĐÀ -NGUYỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC...Cho Đến NHẤT TÂM BẤN LOẠN .Khi Được NHẤT TÂM BẤN LOẠN = TÂM TRONG LẶNG Thì GIÁC RÕ : KHI NIỆM PHẬT THÀNH TIẾNG Và TAI CHĂM CHÚ NGHE MIỆNG NIỆM Thì NHĨ CĂN Và THIỆT CĂN Dần KHAI MỞ KHI NGHE THEO NHỊP NIỆM PHẬT VÀ ĐƯỢC THANH TỊNH
-Trong CÁC BÍ HUYỆT Liên Quan Quan Trọng ĐẾN TẠNG CĂN Thì Nơi HUYỆT NÁCH Nơi TỤ NGHIỆP =SÁT SANH-HOẠI VẬT Các CHỦNG TỬ NGHIỆP NÀY -> KẾT CHẶT-> LÀM ÁCH TẮC SỰ LƯU THÔNG NƠI CẤU TRÚC TẠNG CĂN..Các CHỦNG TỬ NGHIỆP THEO QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI TÍNH Thì TƯƠNG THÔNG CÁC PHÁP BÊN NGOÀI NÊN KHÓ GIẢI TRỪ.
- MÌNH NIỆM PHẬT A DI ĐÀ -> NĂNG LƯỢNG PHẬT SẼ HỘ ĐỘ CHO CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP Cùng Các LIÊN THÔNG BÊN NGOÀI Được CHUYỂN ĐỔI -> DẪN ĐẾN THÂN + TÂM -> TẠNG CĂN CHUYỂN ĐỔI THANH TỊNH LÀM NHẸ NGHIỆP CHƯỚNG Mới Mong KHAI MỞ TẠNG CĂN .
@- PHẢI TỰ NGUYỆN -TỰ HÀNH KHÓA TU NIỆN PHẬT NGUYỆN VÃNG SANH ->ĐẾN NHẤT TÂM BẤN LOẠN.
Chỉ KHI CÓ CÔNG NĂNG NÀY Mới LANG THANG TU HỌC CÁC PHÁP Thì Mới ÍT GẶP " RẮC RỐI " Và NHANH CHÓNG Mà CƠ BẢN .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
698
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Khi Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Đến NHẤT TÂM BẤN LOẠN Hay Tu Thiền Quán Được NHẤT NIỆM VÔ MINH Là Cảnh Giới Trong KINH PHÁP HOA Chỉ Dẫn Là BẢO SỞ ( Quán Nghỉ Chân Trên Con Đường Tu Học Đi đến Giải Thoát Toàn Triệt ) Hay Thiền Chánh Tông Gọi Là : THÙNG NƯỚC CHẾT. Hành Giả Không DỪNG TRỤ Mà Phải Phát PHÁT TÂM DŨNG MÃNH LÊN ĐƯỜNG ĐI TIẾP
-Lấy Cái CẢNH GIỚI TÂM TRONG LẶNG Này ->TẬP TRUNG Nhín Sâu Vào VẬN HÀNH CỦA TÂM THỨC Để THẤY BIẾT Rõ QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA TÂM THỨC Để TRỰC NHẬN Được Cảnh Giới VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN=Y PHẬT THUYẾT PHÁP=NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM ( Lìa Cảnh Giới SỞ DUYÊN CỦA Ý THỨC. ( ( KINH LĂNG GIÀ )
- Khi Đã Trực Nhận Cảnh Giới VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN=Y PHẬT THUYẾT PHÁP-> NGHE PHÁP THÂN PHẬT THUYẾT PHÁP Sẽ Được VÔ SƯ TRÍ ( TỰ HIỂU BIẾT PHÁP HÀNH)-Mọi HUẤN CHỈ-DI NGÔN Của Các Thầy, Tổ Chỉ Còn Là ĐỂ THAM KHẢO...CÒN MÌNH TỰ BIẾT ĐƯỜNG ĐI TIẾP
-CHON LÁY KINH ĐIỂN PHẬT THUYẾT DÙNG ĐỂ ẤN CHỨNG So Sánh Xem MÌNH CÓ KHẾ NHẬP VỚI CHỈ DẪN TRONG KINH HAY KHÔNG
- KHi ĐÃ ĐƯỢC NGHE PHÁP THÂN PHẬT THUYẾT PHÁP ( VÔ SƯ TRÍ ) Thì Sẽ Có DIỆU QUAN SÁT TRÍ-> TỰ TIN-> Để LOẠI TRỪ HUYỄN HÓA MÊ LẦM Do LỐI MÒN TƯƠNG TỤC TỪ VÔ THỈ CỦA Ý THỨC PHÂN BIỆT CHẤP CHẶT TỪ VÔ THỈ... Được TÂM TỰ NHIÊN TRONG LẶNG-> KHAI MỞ TRÍ HUỆ BÁT NHÃ Để ỨNG SỬ TƯƠNG ƯNG - TƯƠNG THÍCH Với CÁC PHÁP HIỆN HÀNH=THÀNH SỞ TÁC TRÍ... Được AN NHIÊN- TỰ TẠI BÌNH ĐẲNG VỚI CÁC PHÁP=BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ...-> TIẾN SÂU TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHO ĐẾN TOÀN TRIỆT=ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ .
 
Bên trên