Nhật ký Thiền

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
ha ha ha [smile]

A ha hahahhahahah ... đúng là AL DỞ THIỆT [smile] ... thiền cái quái gì mà DỞ VẬY [smile]


Nè .. coi thử .. tại sao ... AL PHẢI ĐI ... TẦM CẦU ? [smile]

- tại sao ? [smile]


(1) làm cái gì CŨNG CHẮC ĂN --> trong Kinh Kim Cang giống đoạn kinh này [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, (smile)

Tỷ-kheo chú tâm,

hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.


Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào - Kinh Trường Bộ [smile]


coi kỹ lại có TẦM CẦU không ? [smile]

rùi đi TÌM GIÙM TUI cái đoạn kinh THÍCH HỢP 1 tí [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
KINH LĂNG GIÀ
"-Lại nữa.Đại Huệ!Có hai thứ giác,là quán sát giác và Tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác.Đại Huệ! NÓI QUÁN SÁT GIÁC là tướng tự tướng cưa giác tánh,nếu quán sát sự phân biệt,lìa tứ cú bất khả đác,ấy gọi là quán sát giác.Đại HUỆ! nói TỨ CÚ là lìa nhất,dị,đồng,chẳng đồng,hữu vô,phi hữu phi vô,thường,vô thường gọi là tứ cú.Đại Huệ!lìa tứ cú này gọi là Nhất Thiết Pháp.Từ cú quán sát Nhất Thiết Pháp này cần nên tu hoc.
-Đại Huệ! Thế nào là TƯỚNG VỌNG TƯỞNG NHIẾP THỌ CHẤP TRƯỚC KIẾN LẬP GIÁC? Là nói tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước,tướng vọng tưởng chẳng thật, như địa,thủy ,hỏa,phong:tứ đại chủng và tướng tông,nhơn,thí dụ,giác được chỗ kiến lập chẳng thật mà chấp trước kiến lập,ấy gọi là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác.
-Nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai thứ giác tướng này,đến tướng cứu cánh của tướng Nhơn Pháp Vô Ngã thì khéo biết phương tiện Vô Sở Hữu giác,quán sát Hành Địa, đắc Sơ Địa,vào trăm Tam muội đắc sai biệt Tam muội,thấy trăm Phật và trăm Bồ Tát,biết được các việc trong trăm kiếp quá khứ và vị lai,ánh sáng tự tâm soi trăm quốc độ,biết tướng từng bậc của chư Địa Bồ Tát.Đại nguyện thù thắng,thần lực tự tại,đến Pháp Vân Địa quán đảnh,sẽ chứng Như Lai Tự Đắc Địa,khéo dùng tâm Thập Vô Tận Cú để thành tựu cho chúng sanh,đủ thứ biến hóa quang minh trang nghiêm, đắc Tự Giác Thánh Lạc Tam Muội Chánh Thọ.
.............
-Ý SANH THÂN : KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN
Khi ấy ,Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng:
-Nay ta sẽ thuyết tướng thông phân biệt của ý sanh thân,ngươi hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay. Thế Tôn ! Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ : Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Ấy là : Tam muội lạc Chánh thọ ý sanh thân,Giác pháp tự tánh ý sanh thân, và chủng loại Câu sanh vô hình tác ý sanh thân. Người tu tu hành liễu tri cái tướng ấy, từ Sơ địa dần dần tiến lên, thì được ba thứ thân này.
Đại Huệ : Thế nào là TAM MUỘI LẠC THỌ Ý SANH THÂN? Ấy là Tam muội lạc Chánh thọ của Bồ tát Tam Địa. Tứ Địa và Ngũ Địa, an trụ nơi biển tâm,tự tâm tịch tịch, mỗi mỗi làn sóng của :thức tưởng" chẳng sanh khởi,biết cảnh giới tự tâm hiện tánh phi tánh. gọi là Tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân.
-Đại Huệ ! Thế nào là GIÁC PHÁP TỰ TÁNH Ý SANH THÂN ? Là Bồ Tát đệ Bát Địa quán sát các pháp như huyễn,thẩy vốn chẳng có thì thân tâm chuyển biến,đắc như huyễn Tam muội và nhiều Tam muội môn khác, Sức tướng vô lượng tự tại quanh mình như diệu hoa,chóng được như ý, cũng như mộng huyễn trăng đáy nước,bóng trong gương, phi năng tạo, phi sở tạo, như tạo sở tạo, tất cả sắc mỗi mối khác biệt đều đầy đủ trang nghiêm, do tứ đại chúng trong tất cả cõi Phật, đều thông đạt tự tánh, nên gọi là Giác Pháp Tự Tánh Ý Sanh Thân.
-Đại Huệ ! Thế nào là CHỦNG LOẠI CÂU SANH VÔ HÀNH TÁC Ý SANH THÂN ? Là nói giác được tất cả Phật pháp, theo duyên đó tự đắc tướng hành,ấy gọi là chủng loại Câu Sanh Vô Hành Tác Ý Sanh Thân. Đại Huệ ! Đối với sự quán sát giác liễu nơi ba thứ thân tướng này cần nên tu học
..............
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,573
Điểm tương tác
751
Điểm
113
ha ha ha [smile]


(i) Bước Hoài --> Nẻo Vô Định (smile)

vẫn CHƯA ĐÚNG [smile] --> tại sao phải TẦM CẦU ? [smile]

tại vì ....

- có những lúc BUỒN sao .... bước hoài --> NẺO VÔ ĐỊNH [smile]

--> cho nên ... ĐIỂM TỰA [smile] --> BẤT ĐỊNH ... thì mới TẦM CẦU [smile]


có những lúc buồn sao ... bước hoài ... nẻo vô định

vướng trong ngàn lối đi ... TÔI LẠC MẤT EM [smile]

*** cả ca sĩ .. người ta cũng còn hay CA NHƯ VẬY ... [smile] ... nghe hoài mà hỏng biết [smile]còn điểm tựa HỎNG CÓ BẤT ĐỊNH ... TẦM CẦU làm gì ? [smile]

đối cảnh VÔ TÂM .. chớ hỏi thiền [smile]

*** nhưng THIỀN .. lại không đúng TÔNG CHỈ [smile] ... thì đâu phải thiền [smile]

--> mà khi TẦM CẦU ... lại ĐI TÌM CHỖ NHỮNG TÂM SỞ --> Hành Uẩn .. chỗ hỏng đúng nữa [smile]

cho nên ... vẫn là như vậy đó [smile]

*** cái định này ... là chỗ gọi là "DIỆU TƯ" .. nghĩ nhớ mà hỏng "TƯ" ... hỏng phải là THỌ TƯỞNG .. mà ĐỊNH .. nên còn có hình bóng như là .... DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH [smile]


(2) làm cái gì CŨNG CHẮC ĂN --> trong Kinh Kim Cang giống đoạn kinh này [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, (smile)

Tỷ-kheo chú tâm,

hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.


Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào - Kinh Trường Bộ [smile]

Vậy thì KINH KIM CANG .. có đoạn kinh nào nói tới những điểm này ?

Kinh Lăng Nghiêm .. Lăng Già .. Nguyên Thủy .. thì sao ?


*** nhưng vẫn là cái KINH KIM CANG nói tới đoạn này hay nhất ... là PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN .. nền tảng của THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH --> NIẾT BÀN [smile] .... [smile] [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
175
Điểm tương tác
9
Điểm
18
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
ha ha ha [smile]


(i) Bước Hoài --> Nẻo Vô Định (smile)

vẫn CHƯA ĐÚNG [smile] --> tại sao phải TẦM CẦU ? [smile]

tại vì ....

- có những lúc BUỒN sao .... bước hoài --> NẺO VÔ ĐỊNH [smile]

--> cho nên ... ĐIỂM TỰA [smile] --> BẤT ĐỊNH ... thì mới TẦM CẦU [smile]


có những lúc buồn sao ... bước hoài ... nẻo vô định

vướng trong ngàn lối đi ... TÔI LẠC MẤT EM [smile]

*** cả ca sĩ .. người ta cũng còn hay CA NHƯ VẬY ... [smile] ... nghe hoài mà hỏng biết [smile]còn điểm tựa HỎNG CÓ BẤT ĐỊNH ... TẦM CẦU làm gì ? [smile]

đối cảnh VÔ TÂM .. chớ hỏi thiền [smile]

*** nhưng THIỀN .. lại không đúng TÔNG CHỈ [smile] ... thì đâu phải thiền [smile]

--> mà khi TẦM CẦU ... lại ĐI TÌM CHỖ NHỮNG TÂM SỞ --> Hành Uẩn .. chỗ hỏng đúng nữa [smile]

cho nên ... vẫn là như vậy đó [smile]

*** cái định này ... là chỗ gọi là "DIỆU TƯ" .. nghĩ nhớ mà hỏng "TƯ" ... hỏng phải là THỌ TƯỞNG .. mà ĐỊNH .. nên còn có hình bóng như là .... DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH [smile]


(2) làm cái gì CŨNG CHẮC ĂN --> trong Kinh Kim Cang giống đoạn kinh này [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, (smile)

Tỷ-kheo chú tâm,

hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.


Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào - Kinh Trường Bộ [smile]

Vậy thì KINH KIM CANG .. có đoạn kinh nào nói tới những điểm này ?

Kinh Lăng Nghiêm .. Lăng Già .. Nguyên Thủy .. thì sao ?


*** nhưng vẫn là cái KINH KIM CANG nói tới đoạn này hay nhất ... là PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN .. nền tảng của THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH --> NIẾT BÀN [smile] .... [smile] [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
Các KINH đều MỘT VỊ :GIẢI THAOT TRI KIẾN!
Nói theo kiểu Dân gian cho dễ hiểu nhé:
-Một Chúng Hữu Tình có cấu tạo=XÁC THÂN+LINH HỒN, khi chết XÁC THẤN bị hủy hoại Nhưng Linh Hồn được cấu tạo bằng các HẠT VI SÓNG có cấu trúc bền trắc hơn nên vẫn tồn tại và tùy theo CHẤT LIỆU TRONG ĐÓ HUÂN TẬP LƯỢNG THÔNG TIN(như tập tin đưa vào lưu trữ trong máy tính) theo BẢN NĂNG(VÔ MINH HÀNH) của chúng HỮU TÍNH khi còn :"SỐNG" Vậy:

Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào - Kinh Trường Bộ [smile]
-Vậy đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ phải là bao GỒM TOÀN BỘ cái XÁC THÂN vật lý và LINH HỒN đấy. LINH HỒN mà Dân gian vẫn gọi đó chính là[[ CÁI TÂM và CÔNG NĂNG= SẮC-THỌ -TƯỞNG-HÀNH THỨC mới là"ĐẦY ĐỦ CÁC TRI TIẾT LỚN NHỎ"]] --->Cái mà ÔNG THẤY THIẾU ấy là DO CHÍNH ÔNG nhầm lẫn:COI THỌ GIẢ--->là MỘT RẮC RỐI trên tiến trình GIẢI THOÁT nên DIỆT Trong THỌ ẤM có TÍNH đặc tính cơ bản là GIÁC.Nó là đặc thù QUAN TRỌNG NHẤT trong cấu trúc của CHÚNG HỮU TÌNH so với chúng VÔ TÌNH.
Cái TÂM mặc dù chứa SẮC pháp nhưng là môt TÂP HỢP SẮC PHÁP và QUY LUẬT VẬN HÀNH của nó nên nó vận động trên ĐIỆP KHÚC VĨNH CỬU. cái TẬP HỢP này không thể coi là một VẬT (PHÁP)nhưng nó tồn tại THỰC SỰ nên PHẬT THUYẾT: VÔ PHÁP
Nó KHÔNG có TƯỚNG TRẠNG CỤ THỂ chỉ thể hiện mô tả nó bằng TƯỞNG ẤM!-Đặt Cái THẤY BIẾT vào con Vi khuẩn nó "BẰNG" con vi Khuẩn>>>hướng cái THẤY BIẾT lên ĐẠI VŨ TRỤ nó LỚN BẰNG ĐẠI VŨ TRỤ vì thế PHẬT THUYẾT TRONG KINH KIM CƯƠNG:..."Cái thân người dài lớn đó tức không phải cái thân lớn, thế nên gọi là cái thân lớn..."....Đó....đó là VÔ PHÁP
Nhưng quan niện nơi riêng Ông khi nhận thức THỌ ẤM là LOẠN XÀ NGẦU (Âm thầm chất CÓ,CHẤP KHÔNG)....Nên CÁI TẬP HỢP TRÊN bị BIẾN THỂ- TRỞ THÀNH HỮU VI PHÁP.
-Ông thấy THỌ ẤM nọ kia Ông chấp chặt cho nó là THẬT thấy người khác dưới rạng hành hoạt THỌ ẤM Ông cho là LOẠN ĐỘNG theo chính kiến của Ông
KINH KIM CANG:
-Này Ông Tu Bồ Đề! nếu có người bảo rằng Phật nói ngã kiến,nhân kiến,chúng sinh kiến,thọ giả kiến, vậy thì ông Tu Bồ Đề cứ như ý ông;Người ấy có HIỂU CÁI NGHĨA TA ĐÃ NÓI không ?
-Bạch Đức Thế Tôn! Không ạ! người ấy không hiểu cái nghĩa của Như Lai đã nói.Vì cớ sao? vì rằng Thế Tôn nói ngã kiến,nhân kiến,chúng sinh kiến,thọ giả kiến tức không phải ngã kiến,nhân kiến chúng sinh kiến,thọ giả kiến ấy mới gọi là ngã kiến nhân kiến, thọ giả kiến.
- VẬY ;YẾU CHỈ TẤT CẢ CÁC KINH là CHỈ CHO CHÚNG HỮU TÌNH NHẬN BIẾT CÁI TÂM VỚI ĐẦY ĐỦ CÔNG NĂNG CỦA NÓ mà TU TẬP.
-TU THẾ NÀO: QUÁN SÉT ĐỂ THẤY ĐƯỢC TOÀN BỘ NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH CỦA NÓ VÀ SỰ TƯƠNG TÁC CỦA NÓ VỚI VẠN PHÁP TRÙNG TRÙNG DUYÊN KHỞI CÙNG NÓ...->
-ĐỂ :CHUYỂN ĐỐI CẤU TẠO CỦA NÓ ĐỂ THÍCH NGHI VỚI MÔI TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH CÙNG NÓ
chư không phải;ĐOẠN DIỆT như nhận thức của ông'
-KINH KIM CANG;
..."Như Lai không cần có tướng tốt đầy đủ mà được cái Đạo a-lốc đa-la tam diểu tam bồ đề"nếu ông nghĩ như thế,mà phát cái tâm cái tâm a-lốc đa-la tam diểu tam bồ đề thì cho tất cả mọi pháp đều đoạn diệt hết,!ông chớ nghĩ thế.Bởi cớ sao vậy? vì đã phát cái tâm a-lốc đa-la tam diểu tam bồ đề ĐỐI VỚI PHÁP KHÔNG CÓ NÓI CÁI TƯỚNG ĐOẠN DIỆT"
- Vậy đấy các KINH TÊN TUY KHÁC DANH nhưng ĐỒNG NGHĨA mà ông chạy đôn chạy đáo do ÔNG KHÔNG BIẾT hay ÔNG...TRANH

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,573
Điểm tương tác
751
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha ha hahahaha [smile] ... AL đúng thiệt là

- KHÉO ... GỌT CHÂN --> VỪA GIÀY [smile] ... thay đổi KINH NGHĨA .. thay đổi tất cả ... để BÀO CHỮA chỗ THIẾU XÓT [smile] --> chẳng hiểu gì của AL [smile]

định gọt KINH NGHĨA .. để biện minh cho THỌ GIẢ TƯỚNG [smile] ... là chỗ BẤT ĐỊNH ... mà còn gọi đó là TINH TÚY của KINH PHẬT GIÁO hả ? [smile] --> Ồ MY GOODNESS [smile]

bị ĐIÊN ĐẢO chạy vòng vòng .. thì gọi là ĐỊNH sao ? [smile]

trong khi toàn bộ nội dung PHẬT PHÁP chẳng phải nghĩa đó [smile] ... [smile] ... [smile]


tâm của AL loạn quá rùi ...ý nghĩa của "CÁC PHÁP" đồng 1 vị GIẢI THOÁT ... đâu có "đồng nghĩa với BẤT ĐỊNH" cứ lúc nào cũng như là chạy vòng vòng kiếm tầm bậy tầm bạ ...

- bề ngoài nói nhiều kinh mà chẳng hiểu TINH TÚY ... và ÁP DỤNG [smile]


cho AL thử lại đó ... vẫn SAI [smile] .... đặt lại 1 lần cho AL coi kỹ .. rùi HỌC KỸ 1 tí .. đừng ẨU TẢ ... cũng đừng THANH MINH THANH NGA cho bản thân nhiều quá [smile]


(i) Bước Hoài --> Nẻo Vô Định (smile)

vẫn CHƯA ĐÚNG [smile] --> tại sao phải TẦM CẦU ? [smile]

tại vì ....

- có những lúc BUỒN sao .... bước hoài --> NẺO VÔ ĐỊNH [smile]

--> cho nên ... ĐIỂM TỰA [smile] --> BẤT ĐỊNH ... thì mới TẦM CẦU [smile]


có những lúc buồn sao ... bước hoài ... nẻo vô định

vướng trong ngàn lối đi ... TÔI LẠC MẤT EM [smile]

*** cả ca sĩ .. người ta cũng còn hay CA NHƯ VẬY ... [smile] ... nghe hoài mà hỏng biết [smile]


còn điểm tựa HỎNG CÓ BẤT ĐỊNH ... TẦM CẦU làm gì ? [smile]

đối cảnh VÔ TÂM .. chớ hỏi thiền [smile]

*** nhưng THIỀN .. lại không đúng TÔNG CHỈ [smile] ... thì đâu phải thiền [smile]

--> mà khi TẦM CẦU ... lại ĐI TÌM CHỖ NHỮNG TÂM SỞ --> Hành Uẩn .. chỗ hỏng đúng nữa [smile]

cho nên ... vẫn là như vậy đó [smile]

*** cái định này ... là chỗ gọi là "DIỆU TƯ" .. nghĩ nhớ mà hỏng "TƯ" ... hỏng phải là THỌ TƯỞNG .. mà ĐỊNH .. nên còn có hình bóng như là .... DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH [smile]


(2) làm cái gì CŨNG CHẮC ĂN --> trong Kinh Kim Cang giống đoạn kinh này [smile]

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, (smile)

Tỷ-kheo chú tâm,

hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra.


Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào - Kinh Trường Bộ [smile]

Vậy thì KINH KIM CANG .. có đoạn kinh nào nói tới những điểm này ?

Kinh Lăng Nghiêm .. Lăng Già .. Nguyên Thủy .. thì sao ?


*** nhưng vẫn là cái KINH KIM CANG nói tới đoạn này hay nhất ... là PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN .. nền tảng của THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH --> NIẾT BÀN [smile] .... [smile] [smileờ mà đúng hông ? [smile]
 
Bên trên