A

NHƯ LAI TẠNG =PHẬT TÍNH.

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Theo Thiển Ý Của Mình = Cụm Từ PHẬT TÍNH Trong GIÁO LÝ PHẬT HỌC CHÁNH TÔNG do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Thuyết Được Dịch Và Chuyền Tải Bằng Nhiều Cụm Từ Tuy Khác Âm Nhưng ĐỒNG CHỈ Về MỘT VẤN ĐỀ = Đó Là TÍNH CHÂN GIÁC (Tính TRI GIÁC -> NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN) Nơi =MỖI CHÚNG HỮU TÌNH Là BÌNH ĐẲNG.

-Mình Xin Trích Đoạn KINH LĂNG GIÀ = Đức Phật Sở Thuyết Về TỰ TÁNH NHƯ LAI Để Mọi Người Tham Khảo:

KINH LĂNG GIÀ (Trang 67-Việt dịch Thích Duy Lực )
..."Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:
-Thế Tôn ! Pháp sở thuyết trong kinh Phật nói TỰ TÁNH NHƯ LAI VỐN TRONG SẠCH.THƯỜNG TRỤ CHẲNG ĐOẠN ,CHẲNG CÓ BIẾN ĐỔI,ĐẦY ĐỦ BA MƯƠI HAI TƯỚNG nơi thân CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH
VÌ ÁO NHƠ ẤM GIỚI NHẬP che khuất nên bị CẤU BẨN VỌNG PHÂN BIỆT THAM ,SÂN,SI SỞ Ô NHIỄM,Giống như bửu vật vô giá ẨN TRONG ÁO NHƠ.
-Mà ngoại đạo CÓ CÁI THUYẾT " CHƠN NGÃ LÀ KẺ TÁC GIẢ THƯỜNG TRỤ,LÌA NƠI Ý CHỈ ,TỰ TẠI CHẲNG DIỆT" Vậy cái NGHĨA " NHƯ LAI TẠNG " của Phật sở thuyết há chẳng đồng như cái thuyết "CHÂN NGÃ "của ngoại đạo ư ?
-Phật bảo Đại Huệ : Ta nói NHƯ LAI TẠNG CHẲNG ĐỒNG VỚI CÁI THUYẾT " CHƠN NGÃ " của Ngoại Đạo. Đại Huệ Ta CÓ LÚC NÓI KHÔNG,VÔ TƯỚNG ,VÔ NGUYỆN, như THẬT TẾ ,PHÁP TÁNH ,PHÁP THÂN ,NIẾT BÀN,lìa TỰ TÁNH BẤT SANH BẤT DIỆT,BỔN LAI TỊCH TỊNH,TỰ TÁNH NIẾT BÀN v,v...dùng những danh từ này ĐỂ THUYẾT NHƯ LAI TẠNG xong, ấy là vì Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác MUỐN ĐOẠN DỨT SỰ E SỢ DANH TỪ VÔ NGÃ của phàm phu, nên nói CẢNH GIỚI LÌA VỌNG TƯỞNG, VÔ SỞ HỮU là NHƯ LAI TẠNG ."...(Hết Trích )
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Đức Phật Sở Thuyết NGHĨA =VÔ NGÃ.Trong KINH LĂNG GIÀ ( Trang 183-Việt dịch :Thích Duy Lực )

"Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
Thế Tôn ! cúi xin vì chúng sanh thuyết Tam Miệu Tam Phật Đà , khiến con và các Đại Bồ Tát đối với tự tánh của Như Lai khéo tự giác và giác tha .
Phật bảo Đại Huệ : Cho ngươi tùy ý hỏi ,Ta sẽ tùy sự hỏi của ngươi mà thuyết .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Như Lai Ưng Cúng Đẳng Chánh Giác LÀ TÁC HAY CHẲNG TÁC ? LÀ SỰ Ư ? LÀ NHÂN Ư ? LÀ TƯỚNG Ư ? LÀ SỞ TƯỚNG Ư ? LÀ THUYẾT Ư ? LÀ SỞ THUYẾT Ư ? LÀ GIÁC Ư ? LÀ SỞ GIÁC Ư ? NHỮNG TỪ NGỮ NHƯ THẾ NÀY LÀ KHÁC HAY CHẲNG KHÁC ?
- Phật Bảo Đại Huệ : Như Lai Ứn Cúng Đẳng Chánh Giác Đối Với NHỮNG TỪ NGỮ NÀY PHI SỰ CŨNG PHI NHÂN. Tại Sao ? VÌ ĐỀU CÓ LỖI. Đại Huệ ! Nếu Như Lai LÀ SỰ, Hoặc TÁC Hoặc VÔ THƯỜNG : NẾU NÓI " VÔ THƯỜNG " Thì TẤT CẢ SỰ ĐỀU LÀ NHƯ LAI. Ta và chư Phật CHẲNG CHO NHƯ THẾ . Nếu chẳng phải SỞ TÁC Là VÔ SỞ ĐẮC, Thì PHÁP PHƯƠNG TIỆN THÀNH KHÔNG ,ĐỒNG NHƯ SỪNG THỎ, NHƯ CON CỦA THẠCH NỮ,VÌ CHẲNG CÓ GÌ CẢ .
-Đại Huệ ! Nếu Vô Sự Vô Nhân thì phi hữu phi vô. Nếu phi hữu phi vô thì lọt vào tứ cú: Tứ cú là ngôn thuyết của thế gian,nếu lìa tứ cú thì chẳng đọa tứ cú, VÌ CHẲNG ĐỌA TỨ CÚ LÀ CHỨNG ĐẮC CỦA BẬC TRÍ , nghĩa cú của tất cả Như Lai cũng như thế.Đại Huệ ! Nên biết , như Ta sở thuyết,Tất cả pháp Vô Ngã . Nếu biết NGHĨA VÔ NGÃ Là TÁNH VÔ NGÃ ..TẤT CẢ PHÁP CÓ TỰ TÁNH, Chẳng tha tánh, như trâu , ngựa. Đâị Huệ ! VÍ NHƯ CON TRÂU CHẲNG CÓ TÁNH NGỰA,CON NGỰA CHẲNG CÓ TÁNH TRÂU. Kỳ Thật PHI HỮU PHI VÔ, NGHĨA ẤY CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TÁNH. Như Thế , Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TƯỚNG, CÓ TỰ TƯỚNG NHƯNG VÔ NGÃ chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết. NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG,VÔ SANH,VÔ TỰ TÁNH , NÊN BIẾT NGHĨA NHƯ TRÊN "...

-
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
Theo Thiển Ý Của Mình = Cụm Từ PHẬT TÍNH Trong GIÁO LÝ PHẬT HỌC CHÁNH TÔNG do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giáo Thuyết Được Dịch Và Chuyền Tải Bằng Nhiều Cụm Từ Tuy Khác Âm Nhưng ĐỒNG CHỈ Về MỘT VẤN ĐỀ = Đó Là TÍNH CHÂN GIÁC (Tính TRI GIÁC -> NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN) Nơi =MỖI CHÚNG HỮU TÌNH Là BÌNH ĐẲNG.

Bạn hiểu Phật Tánh gắn với tri giác thì chưa hiểu đúng về Phật Tánh. Bởi nếu lúc bất tỉnh, hoặc lúc ngũ uẩn phân ly chưa khởi niệm tái sanh thì lúc đó chưa có cái tri giác thì Phật Tánh lẽ nào không có sao?!

Phật Tánh nơi AN LONG vẫn thường trụ, dù AN LONG chưa vào luân hồi sanh tử, chưa khởi niệm thấy biết thì vẫn đã có rồi.

AN LONG đã vào pháp giới luân hồi này, là cả một quá trình. Trước khi luân hồi (vô thỉ vô minh) là cả một quá trình tâm tối không có các thức nào cả. AN LONG lúc tâm tối ấy, chẳng hề thấy biết bất kì điều gì nhưng Phật Tánh của AN LONG vẫn thường trụ.
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Bạn hiểu Phật Tánh gắn với tri giác thì chưa hiểu đúng về Phật Tánh. Bởi nếu lúc bất tỉnh, hoặc lúc ngũ uẩn phân ly chưa khởi niệm tái sanh thì lúc đó chưa có cái tri giác thì Phật Tánh lẽ nào không có sao?!

Phật Tánh nơi AN LONG vẫn thường trụ, dù AN LONG chưa vào luân hồi sanh tử, chưa khởi niệm thấy biết thì vẫn đã có rồi.


AN LONG đã vào pháp giới luân hồi này, là cả một quá trình. Trước khi luân hồi (vô thỉ vô minh) là cả một quá trình tâm tối không có các thức nào cả. AN LONG lúc tâm tối ấy, chẳng hề thấy biết bất kì điều gì nhưng Phật Tánh của AN LONG vẫn thường trụ.
Bạn hiểu Phật Tánh gắn với tri giác thì chưa hiểu đúng về Phật Tánh. Bởi nếu lúc bất tỉnh, hoặc lúc ngũ uẩn phân ly chưa khởi niệm tái sanh thì lúc đó chưa có cái tri giác thì Phật Tánh lẽ nào không có sao?
-LÚC NÀO Là Lúc = CHƯA CÓ TRI GIÁC ??? !
1-Nếu TRI GIÁC " THẬT DIỆT " (Lúc Bất Tỉnh, Hoặc Lúc Ngũ Uẩn Phân Ly )==>CÁI GÌ KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ???
2-CÁI KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ==>LÀ CÁI GÌ ! ???...==> NÓ ĐƯỢC SANH RA TRƯỚC Hay SAU "KHỞI NIỆM TÁI SANH " ???...==>NÓ CÓ TỰ TÍNH CỐ ĐỊNH =>ĐỘC LẬP RIÊNG ==> SANH RA ĐỂ "KHỞI NIỆM TÁI SANH " SAO ??? (CÓ NGÃ )

Trích KINH LĂNG GIÀ : ..."-Thế Tôn ! Pháp sở thuyết trong kinh Phật nói TỰ TÁNH NHƯ LAI VỐN TRONG SẠCH.THƯỜNG TRỤ CHẲNG ĐOẠN ,CHẲNG CÓ BIẾN ĐỔI,ĐẦY ĐỦ BA MƯƠI HAI TƯỚNG nơi thân CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH
VÌ ÁO NHƠ ẤM GIỚI NHẬP che khuất nên bị CẤU BẨN VỌNG PHÂN BIỆT THAM ,SÂN,SI SỞ Ô NHIỄM,Giống như bửu vật vô giá ẨN TRONG ÁO NHƠ.
-Mà ngoại đạo CÓ CÁI THUYẾT " CHƠN NGÃ LÀ KẺ TÁC GIẢ THƯỜNG TRỤ,LÌA NƠI Ý CHỈ ,TỰ TẠI CHẲNG DIỆT" Vậy cái NGHĨA " NHƯ LAI TẠNG " của Phật sở thuyết há chẳng đồng như cái thuyết "CHÂN NGÃ "của ngoại đạo ư ?
-Phật bảo Đại Huệ : Ta nói NHƯ LAI TẠNG CHẲNG ĐỒNG VỚI CÁI THUYẾT " CHƠN NGÃ " của Ngoại Đạo. Đại Huệ Ta CÓ LÚC NÓI KHÔNG,VÔ TƯỚNG ,VÔ NGUYỆN, như THẬT TẾ ,PHÁP TÁNH ,PHÁP THÂN ,NIẾT BÀN,lìa TỰ TÁNH BẤT SANH BẤT DIỆT,BỔN LAI TỊCH TỊNH,TỰ TÁNH NIẾT BÀN v,v...dùng những danh từ này ĐỂ THUYẾT NHƯ LAI TẠNG xong, ấy là vì Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác MUỐN ĐOẠN DỨT SỰ E SỢ DANH TỪ VÔ NGÃ của phàm phu, nên nói CẢNH GIỚI LÌA VỌNG TƯỞNG, VÔ SỞ HỮU là NHƯ LAI TẠNG ."...(Hết Trích )
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Bạn hiểu Phật Tánh gắn với tri giác thì chưa hiểu đúng về Phật Tánh. Bởi nếu lúc bất tỉnh, hoặc lúc ngũ uẩn phân ly chưa khởi niệm tái sanh thì lúc đó chưa có cái tri giác thì Phật Tánh lẽ nào không có sao?!
-Trích KINH LĂNG GIÀ :
2-Ngoại đạo nói HÌNH XỨ HOẠI LÀ VÔ THƯỜNG. Ta nói TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC CHẲNG HOẠI,CỨU CÁNH CHẲNG HOẠI. Đại Huệ ! nói " CỨU CÁNH CHẲNG HOẠI" là phân tích CHO ĐẾN VI TRẦN,QUÁN SÁT SỰ HOẠI của TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC,thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều BẤT KHẢ ĐẮC thì CHẲNG PHẢI TỨ ĐẠI, nên nói TỨ ĐẠI CHẲNG HOẠI. Hiện " HÌNH XỨ HOẠI " là ĐỌA NƠI SỐ LUẬN.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
-LÚC NÀO Là Lúc = CHƯA CÓ TRI GIÁC ??? !
1-Nếu TRI GIÁC " THẬT DIỆT " (Lúc Bất Tỉnh, Hoặc Lúc Ngũ Uẩn Phân Ly )==>CÁI GÌ KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ???
2-CÁI KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ==>LÀ CÁI GÌ ! ???...==> NÓ ĐƯỢC SANH RA TRƯỚC Hay SAU "KHỞI NIỆM TÁI SANH " ???...==>NÓ CÓ TỰ TÍNH CỐ ĐỊNH =>ĐỘC LẬP RIÊNG ==> SANH RA ĐỂ "KHỞI NIỆM TÁI SANH " SAO ??? (CÓ NGÃ )
Trước hết về mặt văn tự, thì bạn có đồng ý Tri giác = sự nhận biết không? Nếu Tri Giác mà không có sự nhận biết thì tri giác đó là gì, phải định nghĩa lại!

Nhưng ở trên bạn nói: Tính TRI GIÁC -> NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN.
Như vậy, tri giác = sự nhận biết, không có sự nhận biết là chưa có tri giác?


Ở đây, VNBN sẽ bỏ cụm từ tri giác, thay vào đó là "sự nhận biết".
1. Bạn hỏi:
Nếu TRI GIÁC " THẬT DIỆT " (Lúc Bất Tỉnh, Hoặc Lúc Ngũ Uẩn Phân Ly )==>CÁI GÌ KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ???
VNBN trả lời: Ở đây chúng ta đang nói, lúc nào không có sự nhận biết thì là lúc điều kiện cho sự xảy ra của nhận thức không được hội tụ đủ. Như lúc bất tỉnh (bằng thuốc mê chẳng hạn), các căn tạm đóng, lúc đó bạn không hề có sự nhận biết xung quanh bạn.
Tái sanh là một hiện tượng vô ngã, không có bất kì một chủ thể cố định nào cho sự tái sanh.

Nếu thấy có một chủ thể khởi niệm tái sanh thì đó là chấp ngã.

2. Bạn hỏi:
CÁI KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ==>LÀ CÁI GÌ ! ???...==> NÓ ĐƯỢC SANH RA TRƯỚC Hay SAU "KHỞI NIỆM TÁI SANH ".==>NÓ CÓ TỰ TÍNH CỐ ĐỊNH =>ĐỘC LẬP RIÊNG ==> SANH RA ĐỂ "KHỞI NIỆM TÁI SANH " SAO ??? (CÓ NGÃ )

Cái khởi niệm tái sanh là chủng tử thức tánh trong bạn. Tất cả hữu tình đều có chủng tử thức tánh. Có chủng tử thức tánh thì mới có thể khởi niệm. Do đó, nơi bạn phải có chủng tử của thức tánh trước thì việc khởi niệm mới có thể xảy ra.


Chủng tử thức tánh này không phải có sẵn trong tạng thức của bạn. Mà thông qua quá trình duyên với các loại pháp giới, đủ duyên thì hình thành ra chủng tử, giống như người ta khắc tượng gỗ. Một hai lần đục đẻo thì chưa ra hình hài, phải trãi qua một quá trình tiép xúc rất nhiều mũi dao vào gỗ thì đủ số lượng, hình hài sẽ được hiện ra. Chủng tử thức tánh được hình thành cũng như vậy.

Vậy lúc chưa có chủng tử thức tánh, bạn tồn tại như thế nào? Trả lời: bạn lúc đó là vô tinh chúng sanh, ở trạng thái Vô Thỉ Vô Minh.

Tất nhiên là, hiện tượng vô tình, hữu tình đều là vô ngã, không có tự tánh riêng.

Cái gì có tự tánh riêng? Trả lời: chính bản bản chất thật của bạn, là ANLONG thật sự. Còn những cái niệm khởi, sự nhận biết, hay mê mờ không có sự nhận biết,....đều là sự duyên pháp của AN LONG THẬT, nó không phải là AN LONG thật.
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Trước hết về mặt văn tự, thì bạn có đồng ý Tri giác = sự nhận biết không? Nếu Tri Giác mà không có sự nhận biết thì tri giác đó là gì, phải định nghĩa lại!

Nhưng ở trên bạn nói:
Tính TRI GIÁC -> NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN.
Như vậy, tri giác = sự nhận biết, không có sự nhận biết là chưa có tri giác?

Ở đây, VNBN sẽ bỏ cụm từ tri giác, thay vào đó là "sự nhận biết".
1. Bạn hỏi:
Nếu TRI GIÁC " THẬT DIỆT " (Lúc Bất Tỉnh, Hoặc Lúc Ngũ Uẩn Phân Ly )==>CÁI GÌ KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ???
VNBN trả lời: Ở đây chúng ta đang nói, lúc nào không có sự nhận biết thì là lúc điều kiện cho sự xảy ra của nhận thức không được hội tụ đủ. Như lúc bất tỉnh (bằng thuốc mê chẳng hạn), các căn tạm đóng, lúc đó bạn không hề có sự nhận biết xung quanh bạn.
Tái sanh là một hiện tượng vô ngã, không có bất kì một chủ thể cố định nào cho sự tái sanh.

Nếu thấy có một chủ thể khởi niệm tái sanh thì đó là chấp ngã.

2. Bạn hỏi:
CÁI KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ==>LÀ CÁI GÌ ! ???...==> NÓ ĐƯỢC SANH RA TRƯỚC Hay SAU "KHỞI NIỆM TÁI SANH ".==>NÓ CÓ TỰ TÍNH CỐ ĐỊNH =>ĐỘC LẬP RIÊNG ==> SANH RA ĐỂ "KHỞI NIỆM TÁI SANH " SAO ??? (CÓ NGÃ )

Cái khởi niệm tái sanh là chủng tử thức tánh trong bạn. Tất cả hữu tình đều có chủng tử thức tánh. Có chủng tử thức tánh thì mới có thể khởi niệm. Do đó, nơi bạn phải có chủng tử của thức tánh trước thì việc khởi niệm mới có thể xảy ra.


Chủng tử thức tánh này không phải có sẵn trong tạng thức của bạn. Mà thông qua quá trình duyên với các loại pháp giới, đủ duyên thì hình thành ra chủng tử, giống như người ta khắc tượng gỗ. Một hai lần đục đẻo thì chưa ra hình hài, phải trãi qua một quá trình tiép xúc rất nhiều mũi dao vào gỗ thì đủ số lượng, hình hài sẽ được hiện ra. Chủng tử thức tánh được hình thành cũng như vậy.

Vậy lúc chưa có chủng tử thức tánh, bạn tồn tại như thế nào? Trả lời: bạn lúc đó là vô tinh chúng sanh, ở trạng thái Vô Thỉ Vô Minh.

Tất nhiên là, hiện tượng vô tình, hữu tình đều là vô ngã, không có tự tánh riêng.

Cái gì có tự tánh riêng? Trả lời: chính bản bản chất thật của bạn, là ANLONG thật sự. Còn những cái niệm khởi, sự nhận biết, hay mê mờ không có sự nhận biết,....đều là sự duyên pháp của AN LONG THẬT, nó không phải là AN LONG thật.

- Một = TƯ TƯỞNG .
- ! ...
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Trước hết về mặt văn tự, thì bạn có đồng ý Tri giác = sự nhận biết không? Nếu Tri Giác mà không có sự nhận biết thì tri giác đó là gì, phải định nghĩa lại!

Nhưng ở trên bạn nói:
Tính TRI GIÁC -> NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN.
Như vậy, tri giác = sự nhận biết, không có sự nhận biết là chưa có tri giác?

Ở đây, VNBN sẽ bỏ cụm từ tri giác, thay vào đó là "sự nhận biết".
1. Bạn hỏi:
Nếu TRI GIÁC " THẬT DIỆT " (Lúc Bất Tỉnh, Hoặc Lúc Ngũ Uẩn Phân Ly )==>CÁI GÌ KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ???
VNBN trả lời: Ở đây chúng ta đang nói, lúc nào không có sự nhận biết thì là lúc điều kiện cho sự xảy ra của nhận thức không được hội tụ đủ. Như lúc bất tỉnh (bằng thuốc mê chẳng hạn), các căn tạm đóng, lúc đó bạn không hề có sự nhận biết xung quanh bạn.
Tái sanh là một hiện tượng vô ngã, không có bất kì một chủ thể cố định nào cho sự tái sanh.

Nếu thấy có một chủ thể khởi niệm tái sanh thì đó là chấp ngã.

2. Bạn hỏi:
CÁI KHỞI NIỆM TÁI SANH ! ==>LÀ CÁI GÌ ! ???...==> NÓ ĐƯỢC SANH RA TRƯỚC Hay SAU "KHỞI NIỆM TÁI SANH ".==>NÓ CÓ TỰ TÍNH CỐ ĐỊNH =>ĐỘC LẬP RIÊNG ==> SANH RA ĐỂ "KHỞI NIỆM TÁI SANH " SAO ??? (CÓ NGÃ )

Cái khởi niệm tái sanh là chủng tử thức tánh trong bạn. Tất cả hữu tình đều có chủng tử thức tánh. Có chủng tử thức tánh thì mới có thể khởi niệm. Do đó, nơi bạn phải có chủng tử của thức tánh trước thì việc khởi niệm mới có thể xảy ra.


Chủng tử thức tánh này không phải có sẵn trong tạng thức của bạn. Mà thông qua quá trình duyên với các loại pháp giới, đủ duyên thì hình thành ra chủng tử, giống như người ta khắc tượng gỗ. Một hai lần đục đẻo thì chưa ra hình hài, phải trãi qua một quá trình tiép xúc rất nhiều mũi dao vào gỗ thì đủ số lượng, hình hài sẽ được hiện ra. Chủng tử thức tánh được hình thành cũng như vậy.

Vậy lúc chưa có chủng tử thức tánh, bạn tồn tại như thế nào? Trả lời: bạn lúc đó là vô tinh chúng sanh, ở trạng thái Vô Thỉ Vô Minh.

Tất nhiên là, hiện tượng vô tình, hữu tình đều là vô ngã, không có tự tánh riêng.

Cái gì có tự tánh riêng? Trả lời: chính bản bản chất thật của bạn, là ANLONG thật sự. Còn những cái niệm khởi, sự nhận biết, hay mê mờ không có sự nhận biết,....đều là sự duyên pháp của AN LONG THẬT, nó không phải là AN LONG thật.
1- Đừng TRUY TÌM TÂM QUÁ KHỨ (TÂM Quá Khứ VÔ SỞ HỮU=> BẤT KHẢ ĐẮC) Và=TÂM KHÔNG CÓ SỰ KHỞI ĐẦU
-Trích KINH LĂNG GIÀ :
..."Đại Huệ ! TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP CHẲNG DIỆT ? vì CHẲNG CÓ TÁNH TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH , THÌ TẤT CẢ PHÁP BẤT KHẢ ĐẮC , nên TẤT CẢ PHÁP CHẲNG DIỆT . Đại Huệ ! TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP VÔ THƯỜNG , vì TƯỚNG SANH KHỞI CHẲNG CÓ TÁNH THƯỜNG , nên nói TẤT CẢ PHÁP VÔ THƯỜNG .
TẠI SAO NÓI TẤT CẢ PHÁP THƯỜNG ? vì TÁNH VÔ SANH CHẲNG CÓ TƯỚNG SANH KHỞI nên VÔ THƯỜNG LÀ THƯỜNG , nên nói TẤT CẢ CÁC PHÁP THƯỜNG ."...
2-PHẬT TÁNH =TỰ TÁNH NHƯ LAI =HÃY TẬP TRUNG VÀO TRI GIÁC HIỆN TẠI (SỰ NHẬN BIẾT CỦA CÁC GIÁC QUAN )=
Với SỰ THẤY = NHƯ ĐANG LÀ...NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ... = TỰ TÁNH NHƯ LAI :
Trích KINH LĂNG GIÀ : ..."Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
Thế Tôn ! cúi xin vì chúng sanh thuyết Tam Miệu Tam Phật Đà , khiến con và các Đại Bồ Tát đối với tự tánh của Như Lai khéo tự giác và giác tha .
Phật bảo Đại Huệ : Cho ngươi tùy ý hỏi ,Ta sẽ tùy sự hỏi của ngươi mà thuyết .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Như Lai Ưng Cúng Đẳng Chánh Giác LÀ TÁC HAY CHẲNG TÁC ? LÀ SỰ Ư ? LÀ NHÂN Ư ? LÀ TƯỚNG Ư ? LÀ SỞ TƯỚNG Ư ? LÀ THUYẾT Ư ? LÀ SỞ THUYẾT Ư ? LÀ GIÁC Ư ? LÀ SỞ GIÁC Ư ? NHỮNG TỪ NGỮ NHƯ THẾ NÀY LÀ KHÁC HAY CHẲNG KHÁC ?
- Phật Bảo Đại Huệ : Như Lai Ứn Cúng Đẳng Chánh Giác Đối Với NHỮNG TỪ NGỮ NÀY PHI SỰ CŨNG PHI NHÂN. Tại Sao ? VÌ ĐỀU CÓ LỖI. Đại Huệ ! Nếu Như Lai LÀ SỰ, Hoặc TÁC Hoặc VÔ THƯỜNG : NẾU NÓI " VÔ THƯỜNG " Thì TẤT CẢ SỰ ĐỀU LÀ NHƯ LAI. Ta và chư Phật CHẲNG CHO NHƯ THẾ . Nếu chẳng phải SỞ TÁC Là VÔ SỞ ĐẮC, Thì PHÁP PHƯƠNG TIỆN THÀNH KHÔNG ,ĐỒNG NHƯ SỪNG THỎ, NHƯ CON CỦA THẠCH NỮ,VÌ CHẲNG CÓ GÌ CẢ .
-Đại Huệ ! Nếu Vô Sự Vô Nhân thì phi hữu phi vô. Nếu phi hữu phi vô thì lọt vào tứ cú: Tứ cú là ngôn thuyết của thế gian,nếu lìa tứ cú thì chẳng đọa tứ cú, VÌ CHẲNG ĐỌA TỨ CÚ LÀ CHỨNG ĐẮC CỦA BẬC TRÍ , nghĩa cú của tất cả Như Lai cũng như thế.Đại Huệ ! Nên biết , như Ta sở thuyết,Tất cả pháp Vô Ngã . Nếu biết NGHĨA VÔ NGÃ Là TÁNH VÔ NGÃ ..TẤT CẢ PHÁP CÓ TỰ TÁNH, Chẳng tha tánh, như trâu , ngựa. Đâị Huệ ! VÍ NHƯ CON TRÂU CHẲNG CÓ TÁNH NGỰA,CON NGỰA CHẲNG CÓ TÁNH TRÂU. Kỳ Thật PHI HỮU PHI VÔ, NGHĨA ẤY CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TÁNH. Như Thế , Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TƯỚNG, CÓ TỰ TƯỚNG NHƯNG VÔ NGÃ chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết. NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG,VÔ SANH,VÔ TỰ TÁNH , NÊN BIẾT NGHĨA NHƯ TRÊN "...

KINH LĂNG GIÀ ( Trang 105-Việt dịch : Thích Duy Lực )

-..." Lại nữa, Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP LÌA NHÂN DUYÊN SỞ TÁC , nghĩa là VÔ SANH. vì CHẲNG CÓ KẺ TÁC, NÊN TẤT CẢ PHÁP VÔ SANH . Đại Huệ ! TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP LÌA TỰ TÁNH ? VÌ LÚC TỰ KHỞI GIÁC QUÁN ,THẤY TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH ,CỘNG TÁNH ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC, nên nói TẤT CẢ PHÁP VÔ SANH ."
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên