Phật Khen 3 Lần Cõi Tây Phương Cực Lạc Là Bậc Nhất

123456789

Registered
Activity

0%

Longevity

109%

Joined
14/6/09
Messages
483
Reaction score
74
Points
28
270232338_4319412034831904_5116166859870384504_n.jpg


ĐỨC PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI KHEN NGỢI 3 LẦN CÕI PHẬT TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ BẬC NHẤT TRONG CÁC CÕI PHẬT

Trong Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khen ngợi cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi Phật bậc nhất trong các cõi Phật như sau:

1) Phẩm 11 Cõi Nước Nghiêm Tịnh, Đức Phật dạy:

"Này A Nan! Cõi Cực Lạc kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm, tuyệt không có danh từ khổ nạn, ác thú ma não, cũng không có bốn mùa nóng lạnh sáng tối, không có sông biển lớn nhỏ, gò nổng hầm hố, gai gốc đá sỏi, núi Thiết vi, núi Tu di, đất đá núi non, chỉ là tự nhiên bằng bảy báu. Vàng ròng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hạn lượng, kỳ diệu tú lệ, thanh tịnh trang nghiêm, thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương."

2) Phẩm 26 Lễ Cúng Nghe Pháp, Đức Phật dạy:

"Siêng tu không biếng trễ,
Quán cõi thù thắng kia
Vi diệu khó nghĩ bàn
Công đức rất trang nghiêm
Cõi Phật khác khó bằng."


3) Phẩm 29 Nguyện Lực Hằng Sâu, Đức Phật dạy:

"Cõi Phật A Di Đà vĩnh viễn rộng lớn sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. "
 
Top