Quán Tam Nghiệp

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
Quán Tam Nghiệp


Quán sắc trắng Đức Từ Bi

Chiếu rọi toàn thân nhẹ đi nghiệp trần

Do ba chỗ gây khổ bần

Sát, đạo, dâm kia bao lần tạo tội

Từ vô lượng liếp kéo lôi

Nay con phát nguyện sám hối lỗi lầm.


Quán sắc hồng Đấng Thế Tôn

Chiếu soi thần khẩu ôn tồn hiền nhu

Đóng bốn cửa chặt khéo tu

Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, dệt thêu

Điêu linh khổ, ân oán nhiều

Nay con nguyện bỏ bao điều dối gian.


Quán sắc xanh Đức Di Đà

Chiếu soi tâm ý thật thà chánh tri

Đánh thức ba độc nằm lì

Luôn cảnh tỉnh tham, sân, si vô thuỷ

Cao thượng thấp hèn bởi mi

Nay con cố nguyện thực thi trong lòng.

http://www.timta.tk
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên