Tán Lễ 21 Cứu Độ Mẫu

kimcang

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
511
Điểm tương tác
69
Điểm
28


Tán Lễ 21 Cứu Độ Mẫu

Tổ Atisa ( Nhiên Đăng Cát Tường Trí) soạnKính lễ Đại Bi Quán Tự Tại
Từ nơi thắng cảnh Bô Ta La
Nơi chủng tự TAM màu lục sinh
Tam Thế Phật Nghiệp Mẫu
A Di Đà Phật hiện trên đảnh
Cầu Ngài cùng các quyến thuộc đến
Trời rồng quỷ thần đều tập họp
Cung kính quỳ dâng sen dưới chân
Nay con đảnh lễ Cứu Độ Mẫu

1-
Kính lễ Tối Thắng Tốc Dũng Mẫu
Mắt như ánh điện chớp chiếu soi
Thế Tôn ba cõi mặt hoa sen
Trong hoa mầu nhiệm hiện trang nghiêm

2-
Kính lễ Nguyệt Ái Từ Quang Mẫu
Chiếu soi khắp cả mặt vô cấu
Như ngàn tinh tú cùng tụ hội
Oai quang thù thắng vượt hơn hẳn

3-
Kính lễ Tử Ma Kim Sắc Mẫu
Sanh ra từ trong hoa sen báu
Tay sen mầu nhiệm rất trang nghiêm
Đủ Thí, Tấn, Giới, Nhẫn, Thiền, Trí

4-
Kính lễ Như Lai Đảnh Kế Mẫu
Tối thắng hay mãn vô biên hạnh
Đức đến bờ kia không thừa sót
Tất cả Bồ Tát đều quy y

5-
Kính lễ Tu Ta Ra Hùm Tự Mẫu
Tiếng khắp phương sở đầy hư không
Vận chân động khắp bảy thế giới
Đều hay câu triệu nhiếp không sót

6-
Kính lễ Tam Giới Tối Thắng Mẫu
Phạm Vương, Đế Thích cùng chư thiên
Bộ đa, tầm hương, khởi thi quỷ
Các chúng dược xoa đều xưng tán

7-
Kính lễ Hàng Phục Chư Oán Mẫu
Phát ra chủng tự Trey và Phat
Nơi các Tà Pháp đều trừ diệt
Duỗi trái co phải làm chân đạp

8-
Kính lễ Tối Thắng Gia Trì Mẫu
Dũng mãnh hàng phục các ma oán
Trên mặt hoa sen hiển cau mày
Diệt trừ tất cả chúng oan gia

9-
Kính lễ Tam Bảo Nghiêm Ấn Mẫu
Tay chỉ ngay tim tướng oai nghiêm
Nghiêm sức phương luân không dư sót
Tự thân rực rở tụ quang minh

10-
Kính lễ Oai Đức Hoan Duyệt Mẫu
Bảo quan, châu man phóng quang minh
Cười thật vui tươi Tu Ta Rê
Hàng phục ma vương chúng quỷ thần

11-
Kính lễ Tập Hội Chúng Sanh Mẫu
Oai đức câu triệu các chúng thần
Nhăn mặt cau mày phát tiếng Hum
Tất cả suy bại khiến giải thoát

12-
Kính lễ Diệu Quang Cát Tường Mẫu
Mão hiện hào quang thắng diệu nghiêm
A Di Đà Phật hiện trên đảnh
Thường phóng ánh sáng báu mầu nhiệm

13-
Kính lễ Diệt Tận Chư Nghiệp Mẫu
An trụ vòng lửa như kiếp tận
Vui thích rộng khắp ngồi bán già
Hay tồi diệt phá các ma oán

14-
Kính lễ Thủ Án Đại Địa Mẫu
Dùng chân dày xéo trấn các ác
Nhăn mặt cau mày phát tiếng Hum
Phá an khắp cả chúng ma oán

15-
Kính lễ Tịch Tịnh Hoan Hỷ Mẫu
Niết Bàn tịch tịnh cảnh tối thắng
Trang nghiêm chủng tử Om Sô Ha
Khéo hay diệt trừ tai họa lớn

16-
Kính lễ Diệt Trừ Tham Ái Mẫu
Diệt trừ tất cả các ma oán
Mười chử Tâm Chú bày nơi tim
Minh chú tiếng Hum khiến giải thoát

17-
Kính lễ Phổ Biến Cực Hỷ Mẫu
Thế chân bước nhẹ chủng tự Hum
Tu di, mạn đà, các núi lớn
Ba cõi thế giới đều dao động

18-
Kính lễ Giải Thoát Tối Thắng Mẫu
Trong tay nắm giữ tướng nguyệt luân
Tụng hai Ta Ra phát tiếng Phat
Diệt hết các tội không thừa sót

19-
Kính lễ Diệt Tận Chư Khổ Mẫu
Tất cả trời thần đều cung kính
Uy Đức hoan duyệt như giáp cứng
Diệt trừ đấu tranh và mộng ác

20-
Kính lễ Viên Mãn Thành Tựu Mẫu
Mắt tịnh nhìn khắp cả thế gian
Tụng hai Hara, Tu Ta Rê
Khéo trừ các bịnh dịch độc hại

21-
Kính lễ Cụ Tam Chân Thật Mẫu
Uy lực thiện tịnh đều đầy đủ
Dược xoa, tinh mị các quỷ thần
Tu Rê tối cực trừ các nạn

Kính lễ Tối Thắng Cứu Độ Mẫu
Chủng tự Tare thắng giải thoát
Dùng Tutare trừ các sợ
Từ nơi chủng tự Ture
Ngài ban tất cả mọi thành tựu
Kính lễ nơi chủng tự Soha
Ai người có trí thường tinh tấn
Thành tâm kính lễ Cứu Độ Mẫu
Trì tụng hai mươi mốt biến lễ tán
Ban sáng thức dậy và buổi đêm
Ghi nhớ ban cho không sợ hãi
Tất cả tội chướng tiêu trừ hết
Vượt qua tất cả ba đường ác
Người mau được các Đức Như Lai
Số nhiều bảy ức ban quán đảnh
Đời này phước thọ được an khang
Rốt ráo sẽ chứng Vô Thượng Giác

Om Ta Rê, Tu Ta Rê, Tu Rê, Sô Ha (x108)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên