Tịch Chiếu

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
Tịch Chiếu

Trần gian ảo mộng vô thường

Chính nơi nguyện độ thoát đường trầm luân

Mười phương ba cõi năng huân

Bát-nhã chủng tử đúc khuôn Bồ- đề

Đây là trọng trách nhiêu khê

Mấy ai thành tựu lối về nhất chân

Hỡi ai thật chí tu thân

Đừng để uổng phí bao lần diệt sinh

Thệ lòng một dạ trung trinh

Xương tan thịt nát nhiệt tình công phu

Chẳng tham luyến chốn phù du

Làm chủ vận mệnh vân du Ta-bà

Trải qua số kiếp hằng sa

Vẫn không mệt mỏi thiết tha độ đời

Giúp người ra khỏi bể khơi

Thoát vòng tục lụy vui chơi an lành

Chân thường, chân ngã, vô sanh

Chân lạc, chân tịnh, ngọn ngành vô vi

Nhi hưng tâm từ đại bi

Lăng Già tịch chiếu Thánh thi ấn truyền.

Tìm Ta
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên