TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP
(Quyển Thượng)

Trước Thuật: Ngộ Đạt thiền sư
Dịch giả: Thích Huyền Dung​

Tất cả chư Phật vì thương sót chúng sanh, nói pháp lập đàn Thuỷ Sám. Chúng sanh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần guĩ bạn ác, phiền não loạn tâm, tính không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phuơng Chư Phật, không tin tôn pháp, cùng các bậc Thánh Tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con. Tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng ngạo mạn, đối với các vật quý báu, các thứ ca nhạc, các sắc đẹp trai gái ý thường sinh tâm tham luyến, ý khởi phiền não, lân la với người hư, tập tành theo bạn ác, không biết chừa đổi. Hoặc giết hại các giống sinh linh, hoặc uống rượu mê man mất hết giống trí tuệ, rồi cùng với chúng sanh tạo nghiệp phá giới. Những tội lỗi ở quá khứ, cùng tội ác ở hiện tại ngày nay chí thành xin sám hồi hết thảy, còn các tội lỗi về sau không dám làm nữa.

Bởi thế hôm nay chúng con dốc lòng thành kính quy y hết thảy các Đức Phật , các vị Đại Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Phạm Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ và tất cả Thánh chúng trong mười phương hư không cầu xin dủ lòng chứng giám

LỄ PHẬT VÀ BỒ TÁT​
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Đảnh lễ các Đức Phật rồi, thứ lại sám hối. Nhưng muốn lễ sám trước hết phải kính lễ Tam Bảo, vì Tam Bảo là bạn lành, là ruộng phúc của tất cả chúng sanh. Nếu quy hướng Tam Bảo thì diệt được vô lượng tội, thêm được vô lượng phúc, khiến người làm đạo thoát khổ sinh tử, được vui giải thoát. Vì cho nên chúng con tên là...

Quy y hết thảy Chư Phật trong mười phương hư không thế giới
Quy y hết thảy Tôn Pháp trong mười phương hư không thế giới
Quy y hết thảy Thánh Tăng trong mười phương hư không thế giới

Sở dĩ ngày nay chúng con sám hối vì từ vô thỉ nhẫn lại, còn ở địa vị phàm phu bất cứ sang hèn, tội lỗi không lường: hoặc do ba nghiệp gây nên tội lỗi, hoặc vì nội tâm vọng tưởng, hoặc vì ngoại cảnh mê hoăc sinh lòng nhiễm trước.

Như thế cho đến mười điều ác nghiệp, tám vạn bốn ngàn trần lao. Những tội lỗi ấy tuy nhiều vô lượng nhưng không ngoài ba điều: phiền não chướng, nghiệp chướng, quả báo. Ba ác pháp này , là pháp chứơng ngại Thánh đạo, ngăn trở quả báo tốt đẹp nhân thiên. Thế nên Kinh gọi là ba chướng, vì vậy Chư Phật, Bồ Tát dạy làm những pháp phương tiện sám hối trừ diệt. Ba chướng ấy diệt thì sáu căn, mười ác cho đến bốn vạn tám ngàn trần lao thảy đều thanh tịnh
(còn tiếp)


-------------------
Chú thích:
Sáu căn: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý
Mười ác: 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. tà dâm, 4. Nói doếi, 5. Nói thêu dệt, 6. Rủa nguyền, 7. Nói hai luỡi, 8. Tham, 9 . Sân, 10. Si
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP (quyển Thượng) (tt)

Hôm nay chúng con là ... đem hết lòng thành, vận tâm thù thắngsám hối ba chướng. Muốn diệt ba chứớng phải dùng những tâm niệm này: trước phải phát bảy tâm thù thắng làm phương tiện sau mới trư diệt:

Một là tâm tủi hổ, hai là tâm e sợ, ba là tâm chán xa, bốn là tâm bồ đề, nắm là tâm oán thân bình đẳng, sáu là tâm nghĩ báo ân Phật; bảy là tâm quán xét tội tính vốn không

Thứ nhất tâm tủi hổ, là nghĩ ta với Đức Thích Ca đồng là phàm phu, mà đức Thế Tôn đã thành đạo đến nay trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, chúng ta thì lại còn cùng nhau say đắm lục trần trôi lăn trong vòng sanh tử, chưa biết bao giờ ra khỏi. Như thế thật la đáng thẹn đáng hổ nhất trong thiên hạ.

Thứ hai tâm e sợ, đã là phàm phu thì thân khẩu,ý nghiệp thường thuận ưng với tội lỗi. Bởi nhân duyên ấy nên nên sau khi chết phải đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ., súc sanh chịu khổ vô cùng. Như thế thật là đáng kinh đáng sợ

Thứ ba tâm chán xa, là chúng ta thường cùng nhau quán quán sát trong đường sinh tử, chỉ là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, hư giả như bọt nước nổi, tan, xoay vần qua lại như bánh xe lăn; còn thêm sinh, già, bịnh, chết, tám khổ, nung nấu không dừng. Chúng ta xem xét ngay trong thân thể tù đầu đến chân có 36 thứ: tóc, lông, răng, móng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, gàu, mồ hôi, đại tiện, tiểu tiện, da dầy, da mỏng, máu, thịt, gân, mạch, xương, tuỷ, mỡ chài, mỡ nước, óc, màng, lá lách, thận, tim, phổi, gan, mật, ruột, dạ dày, đàm đỏ, đàm trắng, sinh tạng, thục tạng, thường bài tiết ra chín lỗ. Nên trong Kinh nói: thân này là chỗ chứa các khổ não, đầy dẫy bất tịnh, nên kẻ trí giả chẳng hề yêu dấu. Trong vòng sanh tử đã có những xấu xa như thế, thực là đáng lo, đáng chán!

Thứ tư phát tâm bồ đề, .Kinh nói:"Nên ham muốn thân Phật, pháp thân ấy do vô luợng công đức trí tuệ sinh ra, do tu sáu pháp ba la mật sinh ra, do từ, bi, hỷ, xả sinh ra; do tu 37 pháp trợ bồ đề sanh ra. Do những công đức trí tuệ ấy sinh ra thân Như Lai. Múôn được thân đó thì phải phát tâm bồ đề, cầu được nhất thiết chủng trí, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, chứng quả tát Bà nhã, thanh tịnh Phậ độ, thành tựu chúng sanh, chẳng tiếc thân mạng tài sản".

Thứ năm tâm oán thân bình đẳng, là đối với chúng sanh, mở lòng từ bi không phân nhân ngã". Vì thấy còn kẻ " oán" khác với người "thân", tức là còn sự phân biệt. Bởi có phân biệt nên có chấp trước, bởi có chấp trước mới sinh phiền não, bởi sinh phiền não mới tạo nghiệp dữ, bởi tạo nghiệp dữ mới chịu quả báo.

Thứ sáu tâm nghĩ báo ân Phật, Đức Như Lai từ vô lượng kiếp đã vì chúng ta mà bỏ cả đầu, mắt, tuỷ, não, tay chân, xương thịt, quốc thành, vợ con, voi ngựa, thất bảo, tu hành khổ hạnh. Ơn ấy, đức ấy thật khó báo đền. Vì vậy Kinh nói:"Giả sử đầu đội vai mang, trải qua số kiếp như hằng hà sa, cũng khó đền đáp ơn Phật". Chúng ta muốn đền đáp công ơn của Đức Như Lai, trong đời này phải dũng mãnh, tinh tiến gắng chịu khổ nhọc, không tiếc thân mạng gây dựng Tam Bảo, hoằng dương giáo pháp Đại Thừa, hoá độ chúng sanh, đồng vào ngôi chính giác

Thứ bảy là tâm quán xét tội tính vốn không, là tội không tự tính, do nhân duyên sinh, do điên đảo thành, đã do nhân duyên sinh thì cũng do nhânduyên diệt. Nhân duyên gây tội tức là gần gũi bạn ác, gây nghiệp vô cùng. Nhân duyên diệt tội tức là ngày nay tịnh tâm sám hối. Thế nên Kinh nói:"Tội tính không phải ở trong, không phải ở ngoài, không ở chặng giữa. Nên biết tội tính vốn không"

Khởi bảy thứ tâm như trên ấy rồi, lại duyên tưởng đến mười phương Chư Phật, cùng các hiền Thánh, cung kính chấp tay phơi bày tâm can tỏ lòng cầu khẩn hổ then sám hối. Sám hối như thế tội nào không diệt, phúc nào không sinh. Nếu không hết lòng sám hối, cứ lần lữa biếng nhác, tình tự buông lung thì chỉ khổ nhọc cho mình, chứ không lợi ích gì cả. Vả lại mạng người vô thường như quay bó đuốc. Khi hơi thở ra không trở lại thì thân này đồng như tro đất, khổ báo trong ba đường chính mình phải chịu, không thể dùng tiền tài của báu để lo cầu thoát khỏi, ở mãi trong cảnh mịt mù không có kỳ hạn ân xá, riêng mình chịu khổ không ai thay thế.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP (quyển Thượng) (tt)

Đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội, mà không ân cần cầu sám hối, vì trong Kinh nói: "Kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội". Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp, không thể kể xiết, nó thường theo dõi như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác càng ngày càng sâu. Nên biết rằng che dấu tội lỗi mình, thì Phật còn không dung cho, Tỏ bày để sám hối thì Ngài Tịnh Danh kính chuộng. Bởi thế nên biết chúng sinh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che dấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con xin phát lồ sám hối, không dám che dấu.

Ba chướng: một là phiền não, hai là nghiệp chướng, ba là quả báo. Ba thứ chướng này làm nhân cho nhau, như do phiền não mới sinh ác nghiệp, do ác nghiệp mà phải chịu khổ báo. Vì thế ngày nay chúng con xin hết lòng sám hối

Thứ nhất sám hối các nghiệp chướng phiền não, vì những phiền não ấy đều do ý gây ra . Và khi ý nghiệp phát khởi thì thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó phát động. Ý nghiệp có tham lam,có giận dữ, có ngu muội. Bởi ngu muội mới sinh tà kiến mà gây lắm việc ác. Vì vậy Kinh nói :" Ba nghiệp tham, sân, si làm cho chúng sanh đoạ lạc trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chiụ khổ vô cùng. Nếu được làm người cũng phải chịu những ác báo phiền não: nghèo nàn, túng thiếu, côi cút, lại thêm tính nết hung hăng, càn bướng, ngu độn, không biết phải quấy"

Ý nghiệp đã gây nhiều ác quả như thế, ngày nay chúng con dốc lòng đem hết thân mạng nương về Chư Phật cầu xin sám hối.

Những phiền não ấy Chư Phật, Bồ tát, các bậc thánh nhân , đã thấu tỏ chân lý, đủ mọi điều quở trách. Gọi phiền não này là oán gia, vì phiền não làm dứt mất tuệ căn, tuệ mạng của chúng sinh; cũng gọi phiền não này là giặc cướp, vì cướp mất các pháp lành của chúng sinh; cũng gọi phiền não này là cái thác chảy mạnh, vì lôi cuốn chúng sanh vào bể khổ sanh tử; cũng gọi phiền não này là xiềng xích, vì ràng buộc chúng sanh trong ngục sanh tử không khi nào ra khỏi, cứ phải quanh quẩn mãi trong sáu nẻo bốn loài, gây nhgiệp ác vô cùng, chịu quả khổ không ngớt. Thế mới biết những hoạ hoạn ấy đều do phiền não mà ra. Cho nên ngày nay vận tâm tăng thượng cầu xin sám hối.

Từ vô thỉ đến nay chúng con hoặc chịu quả báo trong sáu đường, hễ có tâm thức thường ôm mối ngu hoặc dẫy đầy tâm can, hoặc nhân mầm tam độc tạo nên tất cả tội; hoặc nhân tam lậu tạo nên tất cả tội; hoặc nhân tam khổ tạo nên tất cả tội; hoặc duyên tam đảo tạo nên tất cả tội; hoặc tham tam hữu tạo nên tất cả tội. Những tội như thế vô lượng, vô biên não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn đều xin sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ nhẫn lại, hoặc nhân bốn trụ tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn lưu tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn thủ tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn chấp tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bôn duyên tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn đại tạo nên tất cả tội;hoặc nhân tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn món phược tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn tham tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bốn sinh tạo nên tất cả tội.

Những tội như thế vô lượng, vô biên não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn đều xin sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ nhẫn lại, hoặc nhân năm trụ món tạo nên tất cả tội;hoặc nhân năm món cái tạo nên tất cả tội;hoặc nhân năm món xan tạo nên tất cả tội;hoặc nhân năm món kiến tạo nên tất cả tội;hoặc nhân năm tâm tạo nên tất cả tội.

Những phiền não như thế vô lượng, vô biên não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn cầu xin sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ nhẫn lại, hoặc nhân sáu căn tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu thức tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu tưởng tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu thụ tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu hành tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu ái tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu nghi tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu tạo nên tất cả tội. Những phiền não như thế vô lượng, vô biên não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn cầu xin sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ nhẫn lại, hoặc nhân bảy món lậu tạo nên tất cả tội;hoặc nhân bảy món sử tạo nên tất cả tội;hoặc nhân tám món đảo tạo nên tất cả tội;hoặc nhân tám món cấu tạo nên tất cả tội;hoặc nhân tám khổ tạo nên tất cả tội;Những phiền não như thế vô lượng, vô biên não loạn tất cả bốn loài chúng sanh trong sáu đường. Ngày nay hổ thẹn cầu xin sám hối.

Lại nữa chúng con từ vô thỉ nhẫn lại, hoặc nhân chín não tạo nên tất cả tội;hoặc nhân chín kết tạo nên tất cả tội;hoặc nhân chín duyên tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười phiền não tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười triền tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười một biết sử tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười hai nhập tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười sáu tri kiến tạo nên tất cả tội;hoặc nhân mười tám giới tạo nên tất cả tội;hoặc nhân hai mươi lăm ngã tạo nên tất cả tội;hoặc nhân sáu mươi hai kiến tạo nên tất cả tội;hoặc nhân chín mươi tám sử, một trăm tám phiền não của kiến hoặc, tư hoặc, ngày đêm bập bùng mở cửa hữu lậu gây nên tất cả tội, não loạn thánh hiền và bốn loài chúng sanh, dẫy đầy ba cõi tràn khắp sáu đường, không còn chỗ rốn lánh. Ngày hết lòng cầu khẩn, hướng về mười phương Chư Phật,Tôn Pháp, Thánh chúng, hỗ thẹn giải bày đều xin sám hối
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP (quyển Thượng) (tt)

[align=justify:a0f13ff379]Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não ba độc, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được ba thứ trí tuệ, ba món sáng tỏ, diệt được ba khổ, đầy đủ ba nguyện. Lại nguyện nhờ công đức đã sám hối tất cả phiền não vì bốn món thức.., chúng con ... đời đời kiếp kiếp được mở rộng bốn tâm bình đẳng, lập bốn tín nghiệp, diệt bốn đường ác được bốn vô uý. Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì năm món cái... chúng con... đời đời kiếp kiếp qua khỏi được năm đường, dựng được năm căn, năm thứ tịnh nhãn, thành tựu năm phần pháp thân. Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não của sáu thụ, chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp được được đầy đủ sáu món thần thông, sáu pháp lục độ. Không bị sáu trần mê hoặc thường làm được sáu diệu hạnh. Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì bảy lậu, tám cấu, chín kết, mười triền... chúng con... nguyện đời đời kiếp kiếp được ngồi trên hoa thất tịnh, được tắm nước bát giải, đủ trí cửu đoạn, thành tựu hạnh thập địa.

Lại nguyện nhờ công đức sám hối tất cả phiền não vì mười một biến sử, mười hai nhập, mười tám giới,... chúng con ... đời đời kiếp kiếp được hiểu mười một món không, tâm thường nương những món không ấy, tự tại chuyển nói mười hai hành pháp luân, đầy đủ mười tám món bất cộng pháp vô lượng công đức đều viên mãn

Phát nguyện xong chí tâm đảnh lễ Chư Phật:
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Đảnh lễ Chư Phật rồi , kế lai sám hối.
Pháp sám hối chính là sửa đổi sự lỗi lầm đã qua, diệt ác làm lành. Người đời ai không lỗi, như bậc hữu học lỡ mất chánh niệm còn bị phiền não nổi lên, bực La Hán có lúc kết tập phát khởi cũng còn phạm phải những nghịệp thân, khẩu, ý, huống kẻ phàm phu sao khỏi tội lỗi. Những người có trí biêt trước liền ăn năn đổi lỗi, còn kẻ ngu si dấu diếm, nên tội thêm tràn đầy, chất chứa lâu ngày không biết khi nào tỏ ngộ. Nêu biết hổ thẹn giả bày sám hối, không những diệt được tội lỗi, còn thêm vô lượng công đức, gây dựng quả vị Niết Bàn vi diệu của Như Lai. Muốn thực hành phép sám hối trước hết thân phải nghiêm trang tề chỉnh, chiêm ngưỡng tôn tượng, tâm phải khởi ý cung kính, theo phép quán tưởng hết lòng cầu khẩn, để tâm suy nghĩ hai điều: Thứ nhất phải nhĩ thân mạng khó giữ thường còn, một khi tan nát không biết bao giờ được lại. Nếu không gặp Chư Phật các bậc hiền thánh, lại gặp phải bạn ác tạo thêm nhiều tội nghiệp, sẽ bị đoạ lạc vào chốn hiểm hang sâu. Thứ hai, lại tự nghĩ ngày nay, ta tuy gặp chánh pháp Như Lai, lại không biết vì Phật pháp nối dõi giống Thánh, tây sạch ba nhiệp thân, khấu, ý để cư xử theo thiện pháp, lại riêng làm việc ác, cố ý che đậy, nói người khác không biết, kẻ kia không thấy, dấu kín trong lòng ngang nhiên không hổ thẹn. Như thế thật là một điều hết sức ngu hoặc trong thiên hạ.

Mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát cùng các vị thiện thần, lúc nào lại khôngdùng thiên nhãn thanh tịnh mà soi thấy hết những tội ác của chúng ta gây tạo.
[/align:a0f13ff379]
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP
(Quyển Trung)
Trước Thuật: Ngộ Đạt thiền sư
Dịch giả: Thích Huyền Dung

Tất cả chư Phật vì thương sót chúng sanh, mới nói pháp đạo tràng Thuỷ Sám. Ngày nay chúng con xin kính lễ chư Phật

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Đảnh lễ chư Phật rồi thứ lai sám hối. Đến nay thân tâm chúng con được yên tịnh, trong không bị phiên não dối gạt, ngoài không bị chướng ngại ngăn trở, chính là lúc sinh thiện diệt ác, lại phải thực hành bốn món quán hạnh, để làm phương tiện dứt tội.

Bốn món quán hạnh là:
1/ Quán sát nhân duyên
2/ Quán sát quả báo.
3/Quán sát thân mình.
4/ Quán sát thân Như Lai

Thứ nhất quán sát nhân duyên: biết mình có tội, do vô minh suy nghĩ sằng bậy, không sức chánh quán, không biết tội lỗi, xa lìa bạn tốt, xa lìa chư Phật Bồ tát, theo dõi đường ma lôi hiểm như cá nuốt câu không biết tai hoạ, như tằm làm kén tự ràng buộc mình, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa tự thiêu đốt mình, donhân duyên ấy không thể giải thoát.

Thứ hai quan sát quả báo: vì những ác nghiệp nên phải luân chuyển trong ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) chịu quả khổ vô cùng, chìm đắm trong đêm dài biể lớn, bị lũ qỷ La sát phiền não ăn thịt, sự sanh tử sau này mênh mang không bờ bến. Dầu cho phúc báo được làm đến bậc Chuyển luân thánh vương, thống trị bốn châu thiên hạ, bay đi tự tại đủ các thất bảo, sau khi chết cũng không khỏi đường ác, dầu được hưởng quả báo tứ không thiên cao nhất trong ba cõi, khi phúc báo hết rồi, còn phải trở lại làm trùng trong yếm trâu, huống những kẻ không phúc đức gì lại giãi đãi không siêng năng sám hối, thế chẳng khác chi ôm đá gieo mình xuống vực sâu, khó mong ra khỏi

Thứ ba quan sát thân ta: tuy có chánh nhân giác tánh, nhưng bị phiền não hắc ám che lấp, không có sức liễu nhân, thành ra bản tánh vốn sáng suốt kia, không tỏ rõ được. Ngày nay cần phải phát tâm thù thắng phá tan màn vô minh. dẹp hết chướng ngại điên đảo, diệt trừ nguyên nhân hư nguỵ cùa sanh tử, làm sáng tỏ trí tuệ sáng suốt của Như Lai, đặng gây dựng quả Niết Bàn vô thượng

Thứ tư quan sát thân Như Lai: vô vi tịch chiếu, xa bốn cấu, bặt trăm lỗi, đầy đủ các đức trạm nhiên thường trú, dầu phương tiện vào diệt độ, nhưng lòng từ bi cứu vớt chúng sanh không hề tạm nghỉ.

Khởi tâm quán sát như thế, tức là bến lành đã diệt tội, là hạnh cốt yếu để trừ nghiệp chướng. Vì vậy ngày nay chí thành cầu xin sám hối.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Lại từ vô thỉ đến nay, chúng con nuôi thêm phiền não, ngày càng sâu dày, càng nảy nở, che đậy tuệ nhãn không thấy được lẽ chân ngụỵ, dứt trừ mọi việc lành không cho nối tiếp nhau, khởi phiền não không thấy được Phật, không nghe chánh Pháp, không gặp Thánh tăng; khởi phiền não làm trở ngại không thấy được nghiệp lành, nghiệp dữ, trong đời quá khứ hiện tại vị lai, và pháp xuất ly; khởi phiền não làm trở ngại không được địa vị tôn quý ở cõi trời, coĩ người; khởi phiền não làm trở ngại không được sinh vào cõi sắc cõi vô sắc để hưởng phúc báo yên vui thiền định; được pháp thần thông tự tại, bay, đi, ẩn hiện đến khắp các cõi Phật trong muời phương để nghe pháp; khởi phiền não làm trở ngại không học được pháp quán đếm hơi thở để tâm khỏi tán loạn, phép quán về bất tịnh, để ngăn ngừa tâm ham muốn, phép quán về nhân duyên để dứt bỏ tâm si mê; khởi phiền não làm trở ngại không học được pháp quán, đảnh, nhẫn, đệ nhất, bảy pháp phương tiện; khởi phiền não làm trở ngại không học được những pháp từ, bi, hỷ, xả, văn, tư, tu ;khởi phiền não làm trở ngại sự hiểu biết về qúan hạnh của ba món không, bình đẳng trung đạo ; khởi phiền não làm trở ngại không học những phẩm trợ đạo niệm xứ, chánh cần, căn, lực và như ý túc không học được đạo bát chánh chỉ rõ về phần tướng; khởi phiền não làm trở ngại sự học đạo thất giác chi không chỉ về hình tướng; khởi phiền não làm trở ngại không học đạo bát giải thoát cửu không định; khởi phiền não làm trở ngại sự học các pháp thập trí, tam tam muội; khởi phiền não làm trở ngại sự học các pháp tam minh lục thông, tứ vô ngại; khởi phiền não làm trở ngại sự học những pháp lục độ tứ đẳng; khởi phiền não làm trở ngại sự học pháp tứ nhiếp để giáo hoá khắp các chúng sanh;khởi phiền não làm trở ngại sự học bốn hoằng thệ của Đại thừa tâm;khởi phiền não làm trở ngại sự học những pháp thập minh, thập hạnh;khởi phiền não làm trở ngại sự học pháp thập hồi hướng, thập nguyện; khởi phiền não làm trở ngại sự học minh giải của các ngôi sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa ; khởi phiền não làm trở ngại sự học những điều tri kiến của các ngôi ngũ địa, lục địa,thất địa;khởi phiền não làm trở ngại sự học phép song chiếu của các ngôi bát địa, cửu địa, thập địa; khởi phiền não làm trở ngại sự học những hạnh tu trong trăm vạn tăng kỳ kiếp.

Những chướng ngại sự tu hành ấy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hết lòng thành khẩn hướng lên mười phương Chư Phật, tôn pháp, Thánh chúng hết sức hổ then cầu xin sám hối, nguyện đều dứt sạch


Nguyện nhờ công đức sám hối tất cả các phiền não làm trở ngại sự tu hành, chúng con được thọ sanh tự tại, khắp nơi khắp chốn muốn ở được ở không bị nghiệp cảm chất chứa xoay chuyển, lại còn dùng pháp thần thông như ý, trong khoảng khắc đã dạo khắp mười phương, vùa trang nhgiêm thanh tịnh các cõi Phật, vừa nhiếp hoá tất cả chúng sanh. Những cảnh giới thiền định rất cao thâm, cùng những sự thấy biết của chư Phật, chúng con nguyện hiểu thấu một cách vô ngại, tâm thường bao quát tất cả các pháp, tự tại diễn nói không bị nhiễm trước, được tâm tự tại, pháp tự tại, phương tiện tự tại, khiến những phiền não ngu dốt kết tập lâu đời đều được dứt hẳn, không còn tiếp nối, để chứng được đạo thánh vô lậu sáng chói như mặt trời.

Phát nguyện rồi xin đem cả thân mạng kính lễ chư Phật:

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Đảnh lễ chư Phật rồi, kế lại sám hối

Chúng con đã lược sám những phiền não chướng, giờ xin theo thứ lớp sám hối những nghiệp chướng, nghiệp lực tô bồi trong các nẻo, bất cứ chỗ nào cũng bị đắm nhiễm, không chịu suy nghĩ để mong cầu giải thoát. Bởi vậy nên quả báo trong sáu đường không đồng nhau, hình thể mỗi loài mỗi khác. Thế mới biết đó do nghiệp lực gây ra. Trong mười lực của Phật, nghiệp lực sâu thẳm hơn hết.

Kẻ phàm phu phần nhiều hay sinh lòng nghi hoặc. Vì thấy ở đời người làm lành thường gặp nhiều trắc trở, kẻ làm ác mà được mọi sự an hoà, mới cho rằng việc lành dữ không có phân minh, người chấp như thế bởi không đạt thấu lý sâu xa nghiệp báo. Kinh nói có ba thứ nghiệp báo:

Một là hiện báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Hiện báo tức là trong đời này làm việc thiện ác thì ngay thân này chịu quả báo. Sanh báo tức là trong đời này làm việc thiện ác, qua đời sau mới chiụ quả báo. Hậu báo tức là trong vô lựong kiếp về quá khứ đã làm việc thiện ác, đến đời này hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả báo

Con người bây giờ làm ác mà gặp may mắn bởi do những nghiệp lành sanh báo hậu báo đã thuần thục trong quá khứ nên mới hưởng quả tốt đẹp. Như thế không phải trong đời này làm ác mà được hưởng quả báo tốt. Những người bây giờ làm lành mà chịu khổ sở, do những nghiệp ác sanh báo, hậu báo đã thuần thục trong kiếp quá khứ, nên những mầm thiện ngày nay sức yếu không thể ngăn dẹp những nghiệp ác ấy, nên phải chịu quả khổ.

Đâu phải trong đời này làm lành mà chịu ác báo. Lại thấy trong đời những kẻ làm lành được người khen ngợi kính trọng, nên biết ngày sau ắt được hưởng quả vui sướng. Chúng ta về quá khứ đã có những nghiệp ác như thế, nên chư Phật Bồ tát dạy phải gần gũi bạn lành, cùng làm pháp sám hối. Gặp được bậc thiện tri thức là điều lợi lớn cho sự tu hành đắc đạo. Vì thế nên ngày nay chúng con chí thành quy y Phật
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Lại từ vô thỉ đến nay chúng con chất chứa nghiệp ác nhiều như cát sông Hằng, gây tội lỗi đầy cả đại địa, hết bỏ thân này lại thọ thân khác, không hay không biết, hoặc phạm tội ngũ nghịch sâu dầy, trói buộc nặng nề gây nên tội vô gián, hoặc gây nên tội xiển đề thành nghiệp bỏ mất căn lành, khinh chê lời Phật dạy thành nghiệp báng bổ kinh điển đại thừa, phá hủy Tam bảo thành nghiệp hủy hại chánh pháp, không tin tội phúc thành nghiệp thập ác, hiểu lầm chân lý làm trái chánh pháp thành nghiệp si mê, bất hiếu cha me thành nghiệp ngang trái, khinh mạn sư trưởng thành nghiệp không kính lễ, thất tín bạn bè thành nghiệp bất nghĩa, phạm tội tứ trọng, bát trọng thành nghiệp làm trở ngại thánh đạo, hủy phạm năm điều răn cấm thành nghiệp phá giới bát quan trai, phạm ngũ thiên thất tụ thành nghiệp phạm nhiều giới, phạm giới Ưu bà tắc thành nghiệp khinh trọng cấu, hoặc gây ra nghiệp thọ giới Bồ tát mà không được thanh tịnh như thuyết tu hành, hoặc gây ra nghiệp trước khi thọ giới, sau khi thọ giới, làm nhiễm ô phạm hạnh, mỗi tháng không ăn chay sáu ngày thành nghiệp giãi đãi, mỗi năm không ăn chay luôn ba tháng thành nghiệp tu không thường, không giữ gìn ba ngàn uy nghi thành nghiệp không đúng giới pháp; không giữ gìn tám vạn luật nghi thành nghiệp vi tế tội, hoặc gây ra nghiệp không tu thân giới tâm tuệ, hoặc gây nên nghiệp tám ngày vượng xuân thu tạo các tội lỗi, hoặc gây nên nghiệp làm mười sáu món ác luật nghi, hoặc gây nên nghiệp đối với chúng sanh không lòng thương xót, gây nên nghiệp không lân mẫn, không cứu giúp, ôm lòng đố kỵ thành ra nghiệp không cứu độ mọi loài, còn có chỗ oan thân thành ra nghiệp không bình đẳng, say đắm ngũ dục thành ra nghiệp không nhàm lìa; hoặc vì cơm áo, vườn ruộng, ao hồ, thành ra nghiệp phóng đãng, dâm dật; hoặc vì tuổi trẻ phóng túng dục tình tạo các tội lỗi, hoặc tạo nhiệp lành hữu lậu để hồi hướng cầu sanh trong ba cõi thành nghiệp ngăn ngại pháp xuất thế

Những tội lỗi ấy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, Thánh chúng xin giãi bày sám hối

Nhờ phước lành sám hối các tội lỗi vô minh, ác nghiệp dứt sạch, được sanh phúc lành, nguyện chúng con đời đời kiếp kiếp diệt được tội ngũ nghịch, trừ hoặc nghiệp xiển đề. tất cả nhĩep ác vừa nặng vừa nhẹ, từ nay trở đi đến khi thành Phật thề không dám phạm. Chúng con nguyện thường chăm lo tu tập những thiện pháp xuất thế thanh tịnh, chuyên tri giới luật tinh nghiêm, giữ gìn uy nghi như người qua biển mến tiếc phao nổi. Những pháp lục độ, tứ đẳng tâm (từ, bi,hỷ, xả), thường nêu trước cả muôn hạnh; những phẩm giới,định, tuệ càng thêm sáng tỏ, mau thành tựu 32 tướng tốt , 80 vẻ đẹp, mười lực, bốn vô úy, ba niệm đại bi, diệu trí thường lạc, tám món tự tại của đức Như Lai, chúng con xin nguyện quy y chư Phật, xin rủ lòng từ bi hộ niệm.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Trước chúng con đã sám hối chung các nghiệp, nay lại xin theo thứ lớp sám hối riêng từ tội một. Những tội lỗi ấy hoặc chung (tội do ba nhiệp gây ra ) hoặc riêng ( tội do một trong sáu căn gây ra) hoặc to ( tội do thân gây ra), hoặc nhỏ (tội do ý gây ra), hoặc nhẹ (tội do vô tâm gây ra) hoặc nặng (tội do sự cố ý gây ra), hoặc nói (tội ai cũng biết), hoặc không (tội do một mình mình làm, một mình biết), có từng phẩm loại chúng con nguyện đều dứt hết. Sám hối rieng từng tội một. Trước sám hối ba nghiệp của thân, sau sám hối bốn nghiệp của miệng, còn lại những nghiệp chướng khác, lần lượt xin cúi đầu sám hối tất cả.

Ba nghiệp của thân, thứ nhất là nghiệp giết hại, như Kinh nói: "Dung thứ kẻ khác như dung thứ mình, chớ giết chớ đánh". Tuy loài cầm thú cũng biết bảo tồn thân mạng sợ chết như mình. Nếu tìm xét kỹ thì các chúng sanh từ vô thỉ lại, hoặc đã là cha mẹ, anh em, hoặc đã là bà con quyến thuộc, nhưng bởi nhân duyên nghiệp báo, nên phải luân hồi sáu nẻo, ra vào đường sanh tử, thay hình đổi dạng không còn nhận biết lẫn nhau. Nay chúng ta đang tâm giết hại, như thế rất tổn hại lòng từ bi. Vì thế Phật dạy: "Giả sử được ăn các món rau quả còn tưởng như trong đời đói khát ăn thịt con, huống là ăn cá thịt". Phật lại dạy: "Vì lợi giết chúng sanh lấy tiền mua thịt cá, cả hai đều là ác nghiệp, sau khi chết đọa vào địa ngục "rên xiết". Vì thế nên biết giết hại loài vật lấy thịt ăn, tội sâu như sông biển, nặng như gò núi. Song từ vô thỉ đến nay, chúng con vì không gặp bạn lành nên mới tạo những nghiệp ấy. Kinh dạy:" Tội giết hại thường làm chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ để chịu khổ báo. Nếu đầu thai vào loài súc sanh phải chịu làm thân hùm, beo, chó sói, bồ cắt hoặc làm thân rắn độc, rết độc, ôm lòng hiểm ác, hoặc làm thân hươu, nai, thỏ, beo luôn luôn sợ hãi, nếu được làm người, mắc phải hai thứ quả báo: một là nhiều bịnh, hai là chết yểu.

Sự giết hại lòai vật ăn thịt, đã gây biết bao ác báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay khi có tâm thức này, thường ôm lòng thâm độc không dạ sót thương, hoặc vì tham lam mà giết, hoặc vì giận dữ, si mê khinh mạn mà giết, hoặc dùng phương tiện độc ác mà giết, hoặc thề giết, nguyền giết, dùng phù chú giết,.v.v hoặc phá hồ tháo nước, thiêu đốt núi rừng, săn bắn, chài lưới, hoặc nhân khi gió phóng lửa, hoặc thả chim săn chó săn làm não hại tất cà mọi loài. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối. Hoặc dùng cạm bẫy, hầm hố, câu liêm kích, cung nỏ bắn giết những lòai chim bay, thú chạy, hoặc dùng lưới rập, thả câu để đơm bắt những loài dưới nước làm cho tất cả giống ở dưới nước: cá, ba ba, trạch đọp, ốc, tôm, hến.. ở mặt đất, ở trên không, chẳng còn chỗ nào trốn núp; hoặc nuôi gà, heo, trâu, dê, chó, ngỗng, vịt, để tự mình giết ăn, hoặc mượn người làm thịt, khiến tiếng kêu thương của chúng chưa dứt mà lông cánh đã rơi rụng, mai vẩy đã tan nát, đầu một nơi thân một ngả, xương thịt tiêu tan, lột, xẻ, mổ, cắt, đốt, thui, nấu, nướng đau đớn biết dường nào.

Than ôi ỷ sức mạnh giết hại loài vô tội ăn thịt, chỉ sướng miệng một lúc, được chút vị ngon, bất quá vì ba tấc lưỡi mà phải mang lấy tội báo kiếp kiếp đời. Những tội ác như thế, ngày nay chúng con xin chí thành sám hối
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Đảnh lễ Chư Phật rồi, kế lại sám hối nghiệp trộm cướp. Trong Kinh nói:"Vật của người khác thì người đó giữ. Dầu là một lá rau cọng cỏ mà họ không cho cũng không được lấy, huống chi trộm cướp" Nhưng vì chúng sanh chỉ thấy lợi trước mắt nên lấy một cách trái đạo, đến nỗi sau này phải chịu tai ương. Bởi vậy kinh nói :"Tội trộm cướp làm cho chúng sanh bị đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng" Nếu đầu thai vào loài súc sanh phải làm thân trâu, ngựa, lừa, la, lạc đà,.v.v đem thân máu thịt của mình trả nợ kiếp trước cho người. Nếu được làm người, phải chịu làm thân tôi mọi kẻ khác, áo không đủ che thân, cơm không đủ bữa, bần cùng khốn khổ, lẽ sống cúa con người hầu như không còn gì nữa

Sự trộm cướp đã có khổ báo như thế, ngày nay chúng con chí thành cầu xin sám hối

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc trộm tiền tài, bảo vật kẻ khác, hoặc cầm dao cưỡng đoạt, hoặc tự mình xông đến bức người lấy của, hoặc ỷ quyền nương vào thế lực dùng kềm lớn ép chế oan người luơng thiện, hoặc thâu tiền đút lót của bọn gian, đánh khảo người ngay cho là tà vạy, vì những nguyên nhân ấy khiến họ sa vào lưới pháp luật, hoặc ăn tiền cùa kẻ dưới dung túng họ làm bậy, hoặc lấy cùa công làm lợi riêng, lấy của riêng vào việc công, làm tổn hại người kia để đem lợi cho người này, làm tổn hại người này để đem lợi cho người kia, lấy bớt của kẻ khác làm lợi cho mình, miệng hay nói bố thí mà tâm thì bỏn sẻn, ăn cắp thuế ruộng thuế chợ, chốn thuế đó ải, bớt của công để dùng vào việc riêng, dấu sưu dịch để sai làm việc mình. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối

Hoặc từ trước đến nay, hoặc những vật cùa Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy, hoặc vật thuộc về kinh tượng hoặc vật dùng để cất chùa xây tháp, hoặc vật để cúng dường thường trụTăng hay chư Tăng tại chùa, hoặc trộm cắp lấy lầm, cậy thế không trả lại, hoặc tự mình vay mượn, cho người khác vay mượn, hoặc đổi chác vay mượn mà quên sót, hoặc đem của Tam Bảo dùng không phải chỗ, tiêu pha lãng phí, hoặc lấy những vật như thóc, gạo, củi, rác, mưối, đậu, tương, dấm, rau dưa, hoa, quả, tiền, vải, tre, gỗ, lụa là, phan lọng, hương hoa, dầu đèn, tuỳ mình mặc ý tự mình lấy dùng hay cho người khác dùng; hoặc trích hoa quả cúng Phật, hay dùng đồ vật chúng Tăng, hoặc lấy của Tam Bảo làm của riêng của mình. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn, đều xin sám hối
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc chỗ bạn bè qua lại sư Tăng đồng học hay cha mẹ anh em bà con quýên thuộc cùng ở chung nhau mà trăm món cần dùng lừa dối gạt gẫm nhau, hoặc đối xóm giềng gần gũi rời rào, xê tường xâm lấn đất nhà người khác , đổi mốc, thay nêu, cướp giật tiền của, bao chiếm ruộng vườn, mượn tiếng công làm việc riêng, sang đoạt hàng quán, rẫy bái của người. Những tội như thế ngày nay đều xin sám hối

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc đánh phá thành ấp, đốt phá làng dậu (hàng rào buôn bán lương dân, dụ dỗ tôi tớ của người, hoặc áp chế oan những kẻ vô tội, hoặc bị đâm chém máu rơi thịt nát, thây bị đày ải, gia sản tan nát, cốt nhục chia lìa, mỗi người một cõi, sống chết cách tuỵệt. Những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, buôn bán hàng hóa, lập qúan đổi chác đồ vật, dùng cân non, đấu nhỏ, giảm bớt thước tấc, xén lấn phân thù, lường gạt từng ly, đem của xấu đổi của tốt, đem thứ ngắn đổi thứ dài, giả dối trăm chiều để mong cầu chút lợi. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc khoét vách đào tường, chận đường cướp đoạt, hoặc trốn nợ, hoặc xén bót tài lợi, hoặc phụ tình trái hẹn, ngòai mặt lừa dối, trong lòng lo toan, hoặc cướp giật trái đạo, đồ vật của quỷ thần, cầm thú, chúng sanh; hoặc muợn cớ coi quẻ coi tướng để gạt lấy tài sản của người, như thế cho đến đem cầu lợi, cầu cách vô đạo, cầu cách tham lam, không biết đủ. Những tội như thế vô lượng vô biên, không thể nói hết, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng , đều xin sám hối.

Nguyện do công đức sám hối những tội trộm cướp ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được ngọc như ý thường xuất sinh bảy món trân bảo, y phục cực đẹp, đồ ăn đủ vị, đủ các thứ thuốc men, tùy ý muốn vật chi tức có liền vật ấy, lại nguyện cho tất cả chúng sanh không ai còn tưởng đến sự trộm cướp, ít ham muốn, biết vừa đủ, không đắm nhiễm, thường vui lòng bố thí thực hành đạo cứu tế, bỏ đầu, mắt, tủy, não, như đã bỏ đờm, rãi, để mong thành tựu bố thí ba la mật
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Kế đến chúng con xin sám hối tội tham ái.Trong Kinh nói:" Chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong ngục si mê, chìm đắm trong vòng sanh tử, không biết ngõ ra" Chúng sanh vì say đắm ngũ dục nên từ xưa đến nay bị lưu chuyển mãi trong đường sanh tử. Giá cứ lấy xương tất cả chúng sanh trong muôn ngàn kiếp chất đống lại thì bằng núi Tỳ Phú La ở thành Vương xá, sữa mẹ cho bú nhỉêu như nước bốn biển, máu huyết trong mình chảy ra còn hơn thế nữa, nước mắt cha mẹ anh em bà con quýên thuộc thương khóc khi lâm chung, cũng nhiều như nước bốn biển. Vì thế nên nói còn tham ái thì còn sinh tử, hết tham ái thì sinh tử diệt. Thế mới biết tham ái là gốc sinh tử. Trong Kinh nói:"Tội dâm dục hay khiến chúng sanh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, chịu khổ vô cùng". Nếu ở trong loài súc sanh phải làm chim bồ câu, chim uyên ương. Nếu sinh trong loài người thì gặp phải vợ (hay chồng) phụ bạc, bà con toàn với những người trái ý. Sự dâm dục có quả báo xấu xa nhu thế, nên ngày nay chúng con chí thành cầu ai sám hối

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng con hoặc quyến rũ thê thiếp chiếm đoạt vợ con của người, hoặc làm ô nhục ni cô, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo, đem tâm bất chính xem ngó lẳng lơ, nói cười bỡn cợt, hoặc điếm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm nhơ tiếng tốt của người, hoặc làm hạnh bất tịnh với năm hạng người bán nam bán nữ. Những tội như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội dâm dục ấy, đời đời kiếp kiếp tự nhiên được hóa sinh, không do bào thai, được thanh khiết sáng sủa, tướng mạo quang minh, sáu căn tỏ rõ, thông minh lanh lợi, hiểu rõ ân ái là cùm xích bó buộc, xét kỹ sáu trần là trò huyễn hóa,mà quyết định xa lìa cảnh ngũ dục, cả đến trong giấc mộng cũng không nghĩ điều bất chính, những điều mê hoặc ở trong ở ngoài, không thể động tâm

Sám hối và phát nguyện rồi, chúng con xin đem hết thân mạng kính lễ Tam Bảo

Chúng con trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, nay theo thứ lớp sám hối bốn nghiệp của miệng.

Trong Kinh nói:" Những tội nghiệp do miệng gây ra, thường làm chúng sanh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sanh phải làm thân chim cú, chim mèo tiếng kêu đáng ghét. Nếu được sanh vào lòai người thì hơi miệng hôi thối,nói không ai tin, còn trong bà con quyến thuộc thường xảy ra bất hòa, đánh lộn cãi lẫn." Nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế, nên ngày nay chúng con chí thành quy y tam Bảo, cầu xin sám hối.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM : QUYỂN TRUNG

Chúng con từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp ác khẩu nên phải ở trong bốn nẻo sáu lòai, tạo nhiều tội lỗi, nói năng thô tháo, lời lẽ hung bạo ngang tàng, không biết tôn ty, đối với kẻ thân người sơ, kẻ sang người hèn, hơi trái ý mình đã nổi giận hờn la mắng. Mắng nhiếc hủy nhục nhiều điều hèn hạ xấu xa, ác độc, không chừa điều chi, khiến cho người khác ôm hận suốt đời không quên, gây họa kết thù chẳng bao giờ dứt, lại còn oán thán trời đất, trách móc quỷ thần, chê bai các bậc hiền thánh,vu oan điếm nhục người lương thiện. Những tội nghiệp do ác khẩu gây ra như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thảnh sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói dối, tạo ra bao nhiêu tội lỗi: Trong ý mong cầu danh dự, lợi dưỡng dấu diếm tỉnh thực, dối trá đủ điều, trong tâm mê muội, ngoài mặt dạn dày, chuyện có nói không, chuỵện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, làm nói không làm, không làm nói làm, khinh miệt thánh hiền, lừa đảo dối hoặc người đời, đến như cha con vua tôi, họ hàng, bè bạn mà nói năng gì cũng không khi nào thành thực, khiến người khác lầm nghe mình đến nỗi phải tan nhà mất nước. Lại còn giả trò yêu thuật, thường tự khen mình, khoe mình đã chứng tới bậc Tứ thiền, Tứ vô sắc định, A na bát na, mười sáu quán hạnh, chứng bậc Tu đà hoàn, đến bậc A la hán, Bích Chi Phật, bậc Bất thóai Bồ Tát và thiên long, quỳ thần, thần gió, thần đất đều đến bên mình; lại bày trò lạ để mê hoặc lòng người để mong cung kính cúng dâng bốn món cần dùng. Những tội nghiệp do vọng ngữ gây ra như thế, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói thêu dệt (ỷ ngữ) tạo ra bao nhiêu tội lỗi: dùng âm từ hoa mỹ, văn chương bóng bẩy, xuyên tạc sự sai lầm, trang sức điều trái quấy, khéo đặt những bản ca hát hình dung vẻ yêu kiều, mô tả thói dâm ô, khiến cho hạng trung lưu, hạ lưu động tâm đãng tính, say đắm tửu sắc không thể tự giác. Hoặc phóng túng tư thù không kể lời nghị bàn công chính, dẫu người kia là bậc trung thần, hiếu tử hay chí sĩ, hiền nhân, vẫn cứ làm văn thêu dệt nên tội, để người đời sau tin cho là thật, khiến kia phải ôm hận dứơi cửu tuyền không biết đâu biện bạch

Những tội nghiệp do ỷ ngữ gây ra như thế, vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói hai lưỡi gây ra bao niêu tội lỗi: khen trước mặt chê sau lưng, xảo trá trăm chiều tới người kia nói chuyện người này, tới người này nói chuyện người kia, chỉ biết lợi mình, không nhìn hại đến kẻ khác; dèm siểm để ly gián vua tôi, vu oan hủy nhục người lương thiện, để cho vua tôi nghi kỵ nhau, cha con bất hòa nhau, vợ chồng để bỏ nhau, họ hàng thân thích xa nhau, làm mất ơn thầy trò, dứt đường lui tới bạn bè, cả đến làm cho hai nước đang giao hảo nhau ohải hủy bỏ minh ước, mất hòa khí, gây sự oán thù đem binh đánh nhau giết hại trăm họ. Nghiệp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn pháp, thánh chúng , đều xin giãi bày cầu ai sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối bốn nghiệp ác khẩu, đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn món biện tài, thường nói những lời hòa hợp lợi ích, giọng nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, lại hiểu được rõ ngôn ngữ chúng sanh. Nếu có nói chi đều được thích hợp căn cơ, khiến cho ai nghe cũng đều được tỏ ngộ, nhập thánh siêu phàm, mở phát tuệ nhãn.

Sám hối và phát nguyện rồi, xin đem hết thân mạng kính lễ Tam Bảo.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM : QUYỂNTRUNG

[align=justify:5789c47c58]Trước đã sám hối ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp ác của miệng, nay theo thứ lớp sám hối những tội chướng do sáu căn gây ra

Chúng con từ vô thỉ đến nay. mắt vì hình sắc ở ngoài làm mê hoặc,ham thích những màu đen, vàng, đỏ, tía, xanh, cùng những đồ chơi, đồ trang sức quý giá; hoặc thấy tướng mạo đàn ông, đàn bà, cao, thấp, trắng đen, cử chỉ yêu kiều diễm lệ mà khởi ra những tư tưởng phi pháp; hoặc tai ham nghe những tiếng hay như cung, thương, đàn, sáo, ca hát, trò vè, hoặc nghe những giọng thanh tao, lời ăn nói tiếng khóc cười của đàn ông, đàn bà mà khởi ra những tư tưởng phi pháp; hoặc mũi thích những mùi thơm của gỗ trầm, gỗ chiên đàn, long não, xạ hương hay mùi thơm của cây uất kim, cây tô hợp mà khởi ra những tư tưởng phi pháp; hoặc lưỡi ham nếm những vị ngon lành, tưoi tốt, ngọt béo, nên phải lấy máu thịt chúng sanh, để nuôi thân tứ đại, vun quén thêm cội nguồn, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp; hoặc thân mình ham muốn sự lòe loẹt, gấm, vóc, lụa là, tất cả những thứ mươt dịu,y phục đẹp đẽ bằng thất trân, mà khởi ra những tư tưởng phi pháp; hoặc ý hay loạn tưởng nên gặp đâu cũng trái phép. Bở sáu căn tạo ra tội nghiệp vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mừơi phương chư Phật, tôn pháp, Thánh chúng đều xin sám hối.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhãn căn gây ra, chúng con nguyện mắt này thấy súôt pháp thân thanh tịnh của mười phương chư Phật, bồ tát không bằng sự sai biệt

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do nhĩ căn gây ra, chúng con nguyện tai này
thường được nghe chánh pháp của muời phương chư Phật, hiền thánh đã nói, và thực hành đúng theo giáo pháp ấy

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do tỵ căn gây ra, chúng con nguyện mùi này thường ngửi hương thơm nhập pháp tánh ở cỏi Hương Tích, xa lìa mùi hôi thối bất tịnh của sanh tử

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thiệt căn gây ra, chúng con nguyện lưỡi này thường ăn món ăn thiền duyệt pháp thực, không tham mùi máu thịt của chúng sanh.

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do thân căn gây ra, chúng con nguyện thân này mặc được "áo Như Lai", khoác "giáp nhẫn nhục"

Nhờ công đức sám hối tội lỗi do ý căn gây ra, chúng con nguyện ý này thành tựu được mười lực, thông suốt được năm minh, xét rõ lý chân không bình đẳng của hai đế, theo trí tuệ phương tiện vào dòng nứơc pháp tánh, niệm niệm sáng suốt, phát hiển pháp vô sanh nhẫn của Như Lai.

Phát nguyện rồi xin đem cả thân mạng kính lễ thường trụ Tam Bảo
[/align:5789c47c58]
HẾT QUYỂN TRUNG
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM - QUYỂN HẠ

TỪ BI THỦY SÁM
QUYỂN HẠ​


Tất cả chư Phật vì thương sót chúng sanh, mới nói pháp đạo tràng Thuỷ Sám. Ngày nay chúng con xin đem cả thân mạng hướng về hết thảy chư Phật

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Đảnh lễ chư Phật rồi thứ lai sám hối. Trên kia đã sám hối ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng. Bây giớ chúng con xin sám hối tất cả nghiệp chướng đối với Phật ,Pháp, Tăng.

Trong Kinh Phật dạy: "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp" Ngày nay chúng ta nhờ kiếp trước đã gây nhiều căn lành, nên mới được làm thân người sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn lành, được nghe chánh pháp. Nếu trong lúc này không hết lòng tinh tiến tu hành ắt sau này sẽ bị chìm đắm trong muôn ngàn khổ đau, không bíêt ngày nào ra khỏi. Bởi thế hôm nay chí thành cầu xin sám hối

Chúng con từ vô thỉ đến nay thường bị vô minh che tâm tính phiền não chướng ý thức, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh miệt chúng tăng tàn hại bạn tốt, phá tháp hủy chùa, thiêu đốt kinh tượng làm hại thân Phật; Hoặc mình ở nhà đẹp để tượng Phật, tựơng Bồ Tát ở chỗ thấp hèn bẩn thỉu, khói hun nắng táp, gió thổi mưa chang bụi đất dính đầy, cihm chuột đục khóet; hoặc thờ chung trong phòng ngủ, không từng kính lễ, hoặc ở trần trước tuợng Phật không sửa y phục trang nghiêm tề chỉnh; hoặc che đậy đèn đuốc, đóng kín cửa chùa, che lấp ánh quang minh chỗ Phật. Những tội như thế ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, đối với pháp Phật lấy tay bẩn cầm các quyển Kinh hoặc đang khi đọc tụng, xen nói lời tục tĩu phi pháp; hoặc để kinh trên đầu giường, ngồi đứng không cung kính; hoặc để trong rương tráp sâu mọt ăn nát; hoặc cuốn tròn làm cho sổ rớt, mất nát thứ tự trộn lẫn bộ loại; hoặc lôi kéo vướng đứt, làm rách mất chữ, tự mình không tu tập, không chịu lưu truyền. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin chí thành sám hối
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM - QUYỂN HẠ

Lại nằm dài nghe Kinh, nằm ngửa tụng đọc, hoặc nói cười lớn tiếng, làm rộn người khác nghe pháp; hoặc giải sai lời Phật dạy, nói khác thánh ý, không phải chánh pháp nói là chánh pháp, chính là chánh pháp nói không phải chánh pháp; chẳng phạm nói phạm, phạm nói chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ; hoặc sao chép kinh sách đọan trước để đoạn sau, đoạn sau đem để đọan truớc, hoặc đoạn trước đoạn sau đem để vào giữa, hoặc đoạn giữa đem ra để truớc sau; hoặc thêu dệt lời văn trong Kinh Phật để làm sách riêng của mình; hoặc vì danh dự lợi dưỡng cung kính mà nói pháp; không lòng vị pháp chỉ vì muốn tìm lỗi của pháp sư mà bàn luận nghĩa lý; không vì sự tăng tiến để cầu pháp xuất thế, mà chỉ đàn hạch một cách vô lý, hoặc khinh mạn lời Phật, tôn trong tà giáo, chê bai Đại Thừa, khen ngợi Thanh Văn. Những tội như thế vô lượng vô biên ngày nay chúng con đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay đối với chúng Tăng gây ra các nghiệp chướng như giết Bậc A la hán, phá sự hòa hợp của chúng tăng, hại những người phát tâm vô thượng bồ đề,dứt tuyệt giống Phật, làm cho thánh đạo không lưu hành được; hoặc lột xẻ người tu hành, tra khảo bậc sa môn, đánh đập đày đọa, dùng lời thô bỉ mắng nhiếc; hoặc phá giới hạnh thanh tịnh làm mất hết oai nghi; hoặc khuyên người khác bỏ đạo bát chánh;hoặc giữa và thực hành theo năm pháp tà; hoặc giả dạng nhà sư trộm của thường trụ tiêu xài việc riêng. Những tội như thế ngày nay chúng con đều xin sám hối.

Hoặc để mình trần hoặc y phục mỏng manh đường đột đến trước kinh tượng; hoặc mang giầy bẩn thỉu đi vào điện Phật, dẫm lên tháp Phật; hoặc mang guốc vào chùa, khạc nhổ nước miến trong nhà thiền, làm dơ nhớp chỗ Phật và chúng tăng ở; hoặc đánh xe cỡi ngựa xông pha vào trong chùa chiề, tịnh xá. Phàm đối với tam Bảo mà khởi ra những tội lỗi như thế, thật vô lượng vô biên,ngày nay chúng con chí thành hướng về mừơi phương chư Phật, tôn pháp, Thánh chúng cầu xin sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp được Tam bảo để tôn ngưỡng cung kính, không bao giờ chán nản,lại có gấm lụa tốt đẹp, anh lạc quý giá, trăm nghìn âm nhạc, các món danh hương, các thứ hoa quả tốt tươi, có đủ những vật sở hữu trên đời để cúng dường. Nếu có vị nào thành Phật chúng con nguyện đến trước khuyến thỉnh mở cửa cam lồ cứu độ chúng sanh. Nếu có vị nào nhập Niết bàn chúng con nguyện được cúng dường một lần sau chót. Còn như trong hàng chúng Tăng chúng con nguyện tu sáu phép hòa kính, được sức tự tại, trùng hưng Tam Bảo, trên hoằng dương đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh

Những tội nặng hoặc nhẹ đối với Tam Bảo đã sám hối rồi, còn lại những tội ác khác chúng con xin theo thứ lớp sám hối hết thảy. Như trong Kinh nói : "Có hai hạng ngừơi được mạnh mẽ: một là tự mình không gây tội, hai là đã gây tội biết ăn năn sám hối". Lại có hai phương pháp trong sạch, có thể làm cho chúng sanh diệt trừ được các món chứơng ngại: một là biết hổ nên tự mình không làm ác, hai là biết thẹn, nên không xúi người khác làm ác. có hổ thẹn như thế mới gọi là người. Nếu không biết hổ then cũng không khác cầm thú. Bởi vậy ngày nay chúng con chí thành quy y Phật, xin theo đúng pháp mà sám hối.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM - QUYỂN HẠ

Lại từ vô thỉ đến nay, vì mê tín tà kiến nên giết hại chúng sanh để cúng tấu quỷ thần, ly my vọng lượng, cầu được sống lâu, nhưng không bao giờ được; hoặc nói dối thấy ma quỷ, rồi giả xưng là thần nói để gạt ngừơi. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, hoặc hành động láo xựơc, tự cao tự đại, hoặc ỷ dòng quý tộc khi dễ mọi ngừơi, cậy mình sang trọng khinh chê kẻ hèn hạ, hoặc ỷ sức mạnh ăn hiếp kẻ yếu, hoặc uống rượu rồi gây loạn đả không kể người thân sơ, say sưa súôt ngày không biết tôn ti. Những tội như thế, ngày nay chúng con đều xin sám hối.

Lại như tham ăn uống không tiết độ, ăn gỏi thịt gỏi cá, hoặc ăn năm thứ cay nồng mùi hội bay lên xông uế các kinh tượng, xua đuổi những kẻ tu hành giữ giới thanh tịnh; buông lung tâm ý, xa lìa bạn lành, gần gũi bạn ác. Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.
Lại có tính cống cao, bày điều giả dối, bắt người khác theo mình, càn bướng cố chấp cho mình là hay, ương ngạnh chống báng không biết nhân tình, cho mình là phải, người khác là quấy, và hay hy vọng ở sự may rủi. Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.

Còn lâm đến chỗ tiền tài thì không nhường nhịn, không liêm sỉ; mua bán rượu thịt lừa dối để sống, hoặc cho vay nặng lời, tích từng ngày từng giờ góp chứa một cách cay nghiệt, tham cầu không biết chán; hưởng thụ của dâng cúng không biết hổ thẹn; hoặc không giới đức mà lạm dụng của tín thí. Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.

Và đánh đập tôi tớ, sai khiến trẻ con làm việc nặng không kẻ đến sự đói khát lạnh nóng của chúng; hoặc phá dỡ cầu cống làm ngăn trở sự đi lại.
Những tội như thế, ngày nay đều xin sám hối.

Lại để mặc ý mình phóng túng, lung lăng tán loạn, chỉ để thì giờ đánh xu bồ, đánh cờ tướng, hoặc vây đoàn hợp lũ uống rượu ăn thịt, chén tạc chén thù làm rối cho nhau; nói chuyện vu vơ hay bàn chuyện thiên hạ, hết năm này qua năm khác để ngày giờ trôi qua không lợi ích gì; mỗi đêm ba thời không tụng kinh ngồi thiền, lười biếng giãi đãi cứ nằm dài suốt ngày không để tâm quán sát sáu món niệm xứ thấy người khác có việc hơn mình ,lại sinh ghen ghét, ôm lòng hiểm độc, khởi đủ phiền não để cho gió lốc vật dụng thổi vào củi lửa tội lỗi, cháy luôn không ngớt, thiêu mất những điều lảnh nhỏ của ba nghiệp. Khi những pháp lành đã hết thì hóa ra nhất xiển đề, đọa vào địa ngục lớn, không có kỳ hạn ra được. Bởi thế ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương tam bảo xin sám hối hết thảy

Tất cả tội lội từ trước đến nay hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc thô hoặc tế, hoặc tự mình làm, hoặc bảo ngừơi khác làm, hoặc thấy ngừơi khác làm vui mừng, hoặc dủng thế lực bắt buộc người khác làm, kẻ cả tội khen người làm ác, ngày nay chúng con chí thành đều xin sám hối
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
TỪ BI THỦY SÁM - QUYỂN HẠ

Nguyện nhờ công đức sám hối các tội ác ấy chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết liêm sỉ, biết chào đón trước, sửa mình chính đáng, trong sạch nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bạn ác, thường gặp bạn lành, thâu nhiếp được sáu căn, giữ gìn được ba nghiệp, nhẫn nại được khổ nhọc, tâm không thoái lui, cứ lập chí tu hành đắc đạo, không phụ bạc chúng sanh.

Phát nguyện rồi đem hết thân mạng kính lễ chư Phật.
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
Nam mô Ca Sa Tràng Phật
Nam mô Sư Tử Hống Phật
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát
Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Trước chúng con đã sám hối những phiền não chứơng, nghiệp chướng, nay theo thứ lớp giãi bày những quả báo chướng còn lại, xin sám hối hết thảy.

Trong kinh nói: "Khi nghiệp báo đã đến, chẳng phải trong không trung, trong biển, trong hang núi, không có chỗ nào thoát khỏi được quả báo, chỉ có sức sám hối mới có thể diệt trừ" Vì sao biết được ? Vì như ông Thích Đề Hoàn nhân khi thấy năm tướng suy hiện ra, trong lòng khiếp sợ bèn chí thành quy y Tam Bảo, thì năm tướng xấu ấy đều tiêu diệt,lại còn thêm tuổi thọ. Những chuyện như thế trong kinh rất nhiều không phải là một. Thế mới biết sự sám hối hay diệt trừ được tai họa.

Song kẻ phàm phu nếu không gặp bạn tốt dẫn đường, thời không có việc ác nào mà không làm, đến nỗi khi sắp chết, cảnh địa ngục gớm ghê hiện ra trước mắt, chính lúc ấy lại hối hận sợ hãi. Ôi ! Ngày trước không tu điều lành để đến ngày cùng ăn năn, thì ăn năn sao kịp. Phước báo hay tai ương tự mình gieo trồng từ trước, nay cứ thẳng lối mà vào địa ngục, một mình mình đi đến, để lăn vào vạc dầu sôi, thân tâm tan nát, tinh thần thống khổ. Tới lúc đó dầu muốn lạy hay sám hối một câu, cũng không dễ gì được
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Vì thế mọi người chớ ỷ mình tuổi trẻ sức mạnh có tiền tài thế lực mà lười biếng giải đãi, tự ý buông lung. Một khi khổ chết đã đến thì không luận già, trẻ, nghèo, giàu, sang, hèn đều tiêu ma hết. Quỷ vô thường đến thình lình không cho ai biết trước. Mạng người vô thường như giọt sương mai, một hơi thở ra tuy có đó, nhưng hơi hít vài không chắc gì còn được. Thế vì cớ chi mà không sám hối ? Nếu sứ giả ngũ thiên hay quỷ La sát thoạt nhiên đi đến, dầu tuổi trẻ sức mạnh đến đâu cũng không thể tránh. Lúc ấy dầu có nhà đẹp lầu cao cũng không ít gì đến người, xe tốt ngựa hay không đem theo được, vợ con quyến thuộc cũng không còn là người thân, những đồ thất trân quý giá cũng chỉ để cho người khác hưởng. Lấy đó mà nói thì quả báo ở đời đều giả dối không chắc thật, còn tuy ở cõi trời tuy vui thật. Còn như ở cõi trời tuy vui thật, nhưng rốt cuộc cũng sẽ tan nát. Khi sự sống hết thì vẫn phải đọa lạc trong tam đồ. Vì thế Phật bảo ông Tu Đạt Đa: "Thầy ngươi là Uất Đầu Lam Phất lợi căn sáng súôt, đã hàng phục được phiền não, đến cõi trời phi phi tưởng tưởng rồi,mà khi mạng chung còn phải đọa vào đường súc sanh làm con phi ly huống chi người khác". Thế mới biết hễ chưa lên tới quả Thánh, thì còn bị luân chuyển qua các đường ác. Nếu không cẩn thận một mai thình lình thân chịu chỗ đó, thiệt đáng hối hận ?

Xem như ngày nay bị tội phải đến cửa công, đó là khổ nhỏ mà tâm tình đã sợ hãi, quyến thuộc đã khủng khiếp, tội lỗi chất chồng như núi Tu di, nghe như vậy làm sao cứ an niên không sợ hãi, không kinh khủng để về sau mắc những nỗi khổ ấy,đáng đau đớn biết bao ! Vì thế ngày nay,chúng con chí thành cầu xin sám hối.

Lại từ vô thỉ đến nay, chúng con có nhìêu báo chướng nhưng nặng nhất chỉ có địa ngục A tỳ. Như trong kinh đã nói rõ, nay xin nói sơ về hình tứơng của địa ngục A tỳ.

Chung quanh ngục có bảy lớp thành sắt, có bảy lần lưới giăng kín ở trên, phía dưới có bảy từng dao sắt rậm như rừng và vô số ngọn lửa dữ luôn luôn thiêu đốt. Bề dài bề rộng của ngục ngày tính có tám muôn bốn ngàn do tuần.Tội nhân đầy trong ấy, nhưng vì nhân duyên của tội nghiệp nên không làm trở ngại. Lửa phía trên hắt xuống, lửa ở dướibốc lên, lan khắp bốn phương đông , tây, nam, bắc. Tội khổ trong ngục ấy như cá bị chiên trong chảo, dầu mỡ đều chảy ra. Ở bốn cửa thành có bốn con chó đồng, thân hình dài rộng đến bốn ngày do tuần, nanh dài, móng nhọn, mắt sáng như điện chớp. Lại có vô số giống chim mỏ sắt, vỗ cánh bay lên khoét thịt người có tội. Quỷ sứ đầu trâu hình như la sát, có chín đuôi như đinh ba bằng sắt, lại có chín đầu, trên đầu có muời tám sừng, mỗi sừng có sáu mươi bốn mắt, từ mỗi con mắt tiết ra sức nóng như thiêu như đốt tội nhân. Mỗi khi nóng giận chúng gào thét tiếng vang như sấm. Lại có vô số bánh xe dao, từ trên không trung quay xuống, xoáy vào đỉnh đầu tội nhân, rồi xoáy xuống chân mà ra ngoài. Tội nhân đau đớn thấu xương tủy,nhức nhối tận tim gan, cứ như thế trải qua không biết bao nhiêu năm, cầu sống không được cầu chết không được. Những tội báo như thế, ngày nay chúng con hổ thẹn cúi đầu xin sám hối.
 

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Kế đến chúng con xin sám hối những tội báo: đầu, thân rơi rã trong địa ngục đao sơn, kiếm thụ bị thiêu nướng trong địa ngục vạc dầu, lò than; sám hối những tội báo bị thiêu đốt trong địa ngục giường sắt, cột đồng; sám hối những tội báo đè nghiến mổ xẻ trong địa ngục xe dao, xe lửa; sám hối những tội báo trong địa ngục kéo lưới để trâu cày; sám hối những tội báo làm cho ngũ tạng cháy tiêu trong địa ngục nuốt hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi; sám hối những tội báo xương thịt nát tan trong địa ngục cột sắt; sám hối những tội báo da, thịt, xương, tủy rơi lìa từng mảnh trong địa ngục quấn dây sắt nóng; sám hối những tội báo bị bứt rứt ngạt thở trong địa ngục sông tro phẩn ;sám hối những tội báo da dẻ lạnh cóng,nứt da trong địa ngục nước mặn đóng giá băng ;sám hối những tội báo tàn hại lẫn nhau trong địa ngục chó sói, chim sắt, chó săn; sám hối những tội báo đâm chém cấu xé nhau trong địa ngục đao binh móng vuốt; sám hối những tội báo bị rang nướng trong địa ngục hầm lửa; sám hối những tội báo bị hình hài tan nát trong địa ngục hai tảng đá ép lại ; sám hối những tội báo bị róc lột trong địa ngục cốn bề núi đá xô ép lại; sám hối những tội báo bị chém xẻ trong địa ngục núi thịt u ám; sám hối những tội báo bị cưa xẻ trong địa ngục cửa xẻ đóng đinh ; sám hối những tội báo bị mổ cắt trong địa ngục gậy sắt treo ngược; sám hối những tội báo phiền oan trong địa ngục đốt nóng kêu gào; sám hối những tội báo chịu cảnh đêm dài mù mịt không bóng mặt trời mặt trăng và sao trong khoảng lớn nhỏ núi thiết vi; sám hối những tội báo trong địa ngục A ba ba, địa ngục A bà bà , địa ngục A tra tra , địa ngục A la la. Trong tất cả các địa ngục lạnh nóng như thế có phụ thêm tám muôn bốn ngàn địa ngục cách tử.

Những tội khổ trong đó bị chiên nấu đau đớn, bị lột da róc thịt, chẻ xương đập tủy, rút ruột, bức phổi, nhiều nỗi khổ khác không thể nghe không thể nói. Nam mô Phật ! Những người bâygiờ đang bị đọa vào các chốn ấy hoặc là cha mẹ hay họ hàng của chúng con trong vô thỉ kiếp chúng con cùng họ, sau khi chết sẽ bị đọa trong các địa ngục như thế.

Ngày nay chúng con rửa sạch lòng trần, cúi đầu hướng về mười phương chư Phật, các Bậc đại Bồ Tát cầu xin sám hối, khiến cho tất cả tội báo kia đều tiêu diệt.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong địa ngục, chúng con phá được bức thành sắt chốn A tỳ làm thành cõi Tịnh độ, không còn cái tên "ác đạo", bao nhiêu thống khổ sợ sệt trong các địa ngục đều chuyển thành những duyên vui sướng; núi đao rừng kiếm biến ra rừng báu, lò lửa vạc dầu hóa thành hoa sen; lính ngục đầu trâu chừa bỏ sự bạo ngược, khởi lòng từ bi không còn niệm ác. Và chúng sanh trong đường địa ngục thoát khỏi quả khổ, không gây thêm nhân ác khác, thụ hưởng sự yên vui như ở cõi tam thiền, đồng thời phát tâm cầu đạo vô thượng.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên