TỨ TRÍ

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
TỨ TRÍ

Thành sở tác trí đứng đầu
Phòng hộ năm căn làm phao qua sông
Hằng luôn cẩn trọng giữa dòng
Chánh niệm tỉnh giác nội công thâm sâu
Diệu quan sát trí gồm thâu
Giác quan thứ sáu phép mầu thần thông
Ẩn hiện biến hóa vô song
Đạo huệ Bát-nhã thoát vòng sắc không
Bình đẳng tánh trí ra bông
Ngã nhơn thọ giả đại đồng trang nghiêm
Y tha khởi cõi hoàng kim
Hết thảy vô ngại trong tim một nhà
Đại viên cảnh trí thật thà
Năng sở dung thông kết tòa Lưu Ly
Vô cầu vô đắc vô úy
Nhất thiết chủng trí tọa vì Tịch Quang.


http://www.timta.tk
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên