VO-NHAT-BAT-NHI

Vãng Sanh Cực Lạc Chắc Chắn Thành Phật và Mau Thành Phật

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
1. Trước hết, bạn hãy tự hỏi xem: Một chúng sanh, từ khi phát tâm đến khi thành Phật thì trãi qua những giai đoạn gì và cần bao lâu kiếp?
Hiện tại, bạn đang ở vị trí nào?

Làm một tốt, đúng nghĩa con người, không phải dễ dàng.
Là một người tốt, tu chứng đạo quả A LA HÁN thoát tam giới, đời nay được bao nhiêu người?
Là một người thấm nhuần đạo giải thoát luân hồi, nay phát tâm tiến lên Bồ Tát đạo, tự tại sanh tử phổ độ chúng sanh thì càng hiếm có
Là một Bồ Tát thực thụ, viên mãn đạo hạnh chứng thành Phật Thế Tôn thì ở đây cõi này chỉ mình Thích Ca Mâu Ni Phật; tương lai thì có Di lặc Tôn Phật.

Bạn đang ở vị trí nào?

2. Thật là hy hữu thay, 48 đại nguyện của Phật A Di Đà giúp người vãng sanh chắc chắn thành Phật và mau chóng thành Phật.
48 đại nguyện là sự ủy thác của chư Phật mười phương với nhân duyên rộng lớn hiện của của tiền thân Đức Phật A Di Đà, thiết kế nên một cảnh giới vừa giúp chúng sanh thoát khổ vừa thẳng đến viên mãn Phật Quả.


Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên bố như sau:
Diệu-Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng được vãng sanh Cực-Lạc thì không bao giờ trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn nữa. Do đó, mới gọi là Bất-thối-chuyển. Từ đó về sau, dần dần thành tựu mười thứ Trí-lực, mười tám pháp Bất-cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô số Tam-muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại ... đầy đủ bao nhiêu công đức vô lậu của Đại Bồ-Tát, cho đến khi đắc quả Phật. Bởi vậy mà Ta, Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn hôm nay trân trọng xác quyết rằng : VÃNG SANH ĐỔNG Ý NGHĨA VỚI THÀNH PHẬT, VÌ VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT.


3. Như vậy, sự thành Phật này, chỉ cần một đời nơi Cực Lạc hay phải độ sanh nhiều nơi mới được? Có phải muốn thành Phật thì phải đi đến cõi khổ thực hành mới thành Phật.
Xin thưa rằng không phải như thế.
Thành Phật hay không là ở chỗ đối xuyên xúc cảnh nơi tâm trí mình.

Trong 48 đại nguyện có nguyện như sau:

22.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứt sanh bổ xứ. Trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức Phổ Hiền. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.


Như vậy, một người đã vãng sanh thì hoàn toàn có thể một đời ở Cực Lạc tu học cho đến địa vị Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát ( trình độ như Bồ Tát Di Lặc hiện nay), chỉ chờ đủ duyên để giáng sanh thị hiện thành Phật. Không nhất thiết phải đi đến thế giới khác để hành đạo, mà muốn đi thì phải là Bồ tát đã hoàn thiện Vô Sanh Pháp Nhẫn (áo giáp trí tuệ bất động mà hành đạo) thì mới được đi, lí do vì sao đi là do vị ấy có quá nhiều nhân duyên với cõi khổ không nở bỏ rơi không ai độ!

3. Cực Lạc là nơi tu học lý tưởng nhất trong mười phương pháp giới.

  • Thứ nhất, là cõi không có khổ đau. Hội đủ tất cả nhân duyên lành với bậc thiện tri thức mười phương hội ngộ về, 6 căn thần thông thấy rõ các thế giới khác và lịch sử bản thân rất nhiều kiếp sâu xa, du hóa mười phương vô ngại.
  • Thứ hai, tất cả đều vào địa vị bất thoái chuyển, không còn luân hồi sanh tử.
  • Thứ ba, chắc chắn viên thành Phật Quả chỉ trong 1 đời sống ở Cực Lạc.
  • Thứ tư, chỉ cần nhất tâm nhất ý hướng đến Phật A Di Đà và Cực Lạc, đặc biệt là xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không bị ngoại duyên cắt đứt thì đều được vãng sanh.

Điều thứ ba và thứ tư là hai điều có ý nghĩa quan trọng nhất. Không có thành quả nào hơn Phật Quả, không có gì thực hành dễ hơn là chấp trì danh hiệu Phật. Vì vậy, mới có câu: Niệm Phật thành Phật, hoàn toàn xác đáng.

Nguyện cho tất cả những ai đọc được bài này, phát tâm nguyện vãng sanh Tây Phưong Cực Lạc, chấp trì Phật hiệu đến cùng mà vãng sanh viên thành Phật Đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

Tất cả Chúng Sinh đều là Phật sẽ thành [smile]

---> cho nên ... hỏng VÃNG SINH CỰC LẠC .. cũng bảo đảm sẽ thành Phật ...

A ahhahahahahahah ... thật nên khen những lời BẢO ĐẢM PHỤ TRỘI [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Hư Không Tạng

Registered
Phật tử
Tham gia
29/3/24
Bài viết
4
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Một con đường vào nhà bằng cửa chính.
Một con đường vào nhà bằng cửa sổ.
Một con đường vào nhà bằng gỡ mái ngói nhảy xuống.
Ôi, những con đường khác nhau dẫn đến một căn nhà như nhau!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên