Hộ Niệm Online

Thông tin Ấn Tống Kinh Điển, Danh Sách Thành Viên Ban Hộ Niệm, Cầu Bình An, Cầu Siêu

Thông tin Ấn Tống Kinh Điển

Đây là nơi đăng thông tin xin - ủng hộ - lời kêu gọi để Ấn Tống Kinh Điển ở các Tự Viện, Cá Nhân gửi đến mọi người.
Chủ đề
17
Bài viết
93
Chủ đề
17
Bài viết
93

Danh Sách Thành Viên Ban Hộ Niệm

Đây là nơi đăng danh sách thành viên tình nguyện tụng kinh cầu nguyện online để phúc lợi cho mọi người.
Chủ đề
6
Bài viết
9
Chủ đề
6
Bài viết
9

Cầu Bình An

Đây là nơi đăng danh sách cầu nguyện cho mọi người được bình an, tai qua, nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ.
Chủ đề
31
Bài viết
57
Chủ đề
31
Bài viết
57

Cầu Siêu

Đây là nơi đăng danh sách cầu siêu cho người đã qua đời được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.
Chủ đề
125
Bài viết
290
Chủ đề
125
Bài viết
290
Bên trên