CẦU AN - CẦU SIÊU

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
CẦU AN

Nguyện cầu pháp giới chúng sinh
Cùng nhau hiệp sức sửa mình thẳng ngay
Tự thân lau bụi hằng ngày
Thanh tâm quả dục trọn đầy viên dung
Hồn nhiên vững chãi ung dung
An tâm thoải mái ngại ngùng chi ai
Hình ngay bóng thẳng đâu sai
Trung ngôn nghịch nhĩ trần ai đau lòng
Phương tiện giữa chốn đám đông
Thiện xảo dùng chữ Cầu mong An lành
Nguyện cầu tâm Phật - ta sanh
Lưỡng lưỡng nhiếp nhập chí thành cảm lây
Như con khóc mẹ có ngay
Đồng thanh tương ứng vui thay Đạo mầu.CẦU SIÊU

Nguyện cầu pháp giới siêu sinh
Đừng có lẩn quẩn bên mình ảo thân
Mê man khắp chốn xa gần
Phước đức lớn làm Thiện Thần hộ nhân
Có phước không đức hung Thần
Vô phước vô đức khổ bần lang thang
Nhân quả thiện ác phải mang
Ai làm nấy chịu than van làm gì
Bởi Phật vốn tánh từ bi
Mở bày phương tiện nguyện gì không linh
Thiêng không cũng do chính mình
Địa Tạng dày chắc ngục hình dộng tan
Tội nghiệp cho họ bất an
Hết lòng sắm sửa món ngon cúng dường
Cầu những kẻ chẳng nơi nương
Bảy phần hưởng một nén hương ấm lòng
Sáu phần người đủ vui không
Âm dương nhất lý siêu đồng chân như


http://www.timta.tk

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

I

imported_Trung Buu

Guest
Nguyện Cầu

Nguyện Cầu

Chí thành thắp một nén nhang
Nguyện cầu Tam Bảo soi đàng nhân sinh
Độ trì hết thảy hữu tình
Ai còn tại thế chuyên tinh tu hành
Tứ đại điều hoà an lành
Tuệ giác rõ thấu sắc danh vô thường
Bi tâm trải rộng lòng thương
Ta người cùng một quê hương thanh bình.

Nguyện cầu thế giới tâm linh
Sớm mau tỏ ngộ siêu sinh Di Đà
Tịch Quang Tịnh Độ là nhà
Không sanh chẳng diệt thăng hoa đạo mầu
Niệm vô phân biệt làm câu
Bồ Đề Diệu Pháp đê đầu kính dâng.

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên