cúng dường Tam Bảo

NA TIÊN

Registered
Tham gia
27 Thg 11 2006
Bài viết
423
Điểm tương tác
78
Điểm
28
I. CÚNG DƯỜNG TAM BẢO<o:p></o:p>
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:formulas> <v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"> <o:lock ext="edit" aspectratio="t"> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style="'width:57.75pt;"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DANG'S~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" href="http://www.thienvienminhduc.com/images/tieu_tung_kinh.gif"> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
Cầu xin cho lễ cúng dưòng nầy,
đến với Đức Như Lai, xin Phật chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Bồ tát, xin Tăng chứng minh.
Cầu xin cho lễ cúng dường nầy,
đến với chư Phật, Pháp, Tăng, xin Tam bảo chứng minh.

II. KHUYẾN KHÍCH

Những ai hết lòng, ân cần cung cấp, thức ăn vật uống cho chư đệ tử của Phật, và phải làm cho mọi người cao thượng hơn lòng bỏn sẻn và tánh tư vị, thì sẽ chứng đủ các quả đạo lành, sẽ được hân hạnh về đạo lý,sự khoái lạc hoàn toàn. Các vị ấy sẽ sanh lên cõi trời, để hưởng sự sung sướng và an nhàn luôn luôn.
III. CHỨNG MINH

Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng
Chứng minh công đức nhò Tam bảo
Chú tâm nguyện độ thiện duyên nầy,
Tín chủ đời đời thêm phước báu.
Sở cầu, sở ý đều thành tựu,
Tín nhớ, hạnh y, nguyện trở về.
Nay mới gieo nhơn, nhơn chánh giác,
Sau nầy chứng quả, quả Bồ đề.
Đây thể lòng từ Phật Pháp Tăng,
Vì tâm thành kính biết ăn năn.
Đem cho thí chủ phước thanh tịnh,
Xin lấy cho mình nghiệp khó khăn.
Tín chủ từ đây đặng nhẹ nhàng,
Bến mê thoát khỏi chốn làm than.
Tiêu diêu khoái lạc y Tam bảo,
Đắc quả kiếp nay thành Phật đạo.
IV. CẦU NGUYỆN
Phước cúng dường nầy của tín chủ,
Tam nghiệp thanh tịnh định, huệ tu.
Tánh cũ tự mình gồm chứa đủ,
Tây phương an dưỡng hưởng thiên thu.

Phước cúng dường nầy của chư linh,
Dứt tiêu tội chướng thoát vô minh.
Sám hối ăn năn tâm niệm Phật,
Tây phương cực lạc đắc siêu sinh.

Phước cúng dường nầy của bá tánh,
Cầu an tai nạn đặng muôn lành.
Phát nguyện tu hành thành chánh giác,
Tây phương Tịnh độ chỗ vãng sanh.
V. CHÚ NGUYỆN
Chú tâm nguyện độ, cả thảy chúng sanh,
Kẻ thác siêu thăng, người còn thơ thới.
Biển ái yên lặng, sông mê trong sạch,
Pháp giới chúng sanh, đồng tròn quả thí.
Nguyện khắp tín thí, ruộng phước thêm gieo,
Có tình, không tình đều thành Phật đạo.
Kính lạy cõi Tăng-già Tây-phương giải-thoát ( 1 lần )
Kính lạy cửa Khât-sĩ đường Như-Lai ( 1 lần )
Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. ( 3 lần )

VI. THỌ BÁT
Bát cơm tín chủ biết bao công,
Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng.
Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ,
Nuôi thân hành đạo đuốc lành dùng.
Toan vun chánh pháp cho thành tựu,
Nguyện dứt ác duyên thoáng sạch không.
Nguyện các việc lành làm tất cả,
Nguyện xin độ tận chúng sanh chung.

VII. LỤC HÒA

Thân cùng nhau hòa hiệp ở chung
Miệng không tranh đua cãi lẫy
Ý ưa nhau không trái nghịch
Giới-luật đồng cùng nhau tu theo
Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau
Lợi quyền chia đồng với nhau…
PHẬT NGÔN

1. Đừng làm việc quấy nào hết : hãy làm việc phải luôn luôn; làm cho trong sạch các sở ý của mình; ba cái lý đó tóm rút đạo lý của chư Phật.
2. Đối với nhà Sư, gần rắn độc còn hơn là gần đàn bà, vì con rắn chỉ hại mạng thôi, chớ người đàn bà nhận chìm tới địa ngục lận. Đã bao phen ta lấy đủ các thí dụ, mà làm cho chư đệ tử hiểu rằng: ái tình rất nguy hiểm đối với người cũng như lửa đối với rơm, cũng như rắn độc, cũng như gươm hươi, cũng như hèo nhọn, nó lam2 cho nhơ nhuốc Giáo hội của ta.
3. Diệt sự ô trược, diệt các tư tưởng bất chánh là diệt bằng cách tham thiền, làm yên tịnh và thanh bạch cái tâm, cũng như trời mưa làm rạp gió và bụi cây.
4. Có hai người giả dối đáng chê: một hạng khoe mình trong sạch mà họ không có trong sạch gì; một hạng nữa khoe mình có đức để được sướng miệng và no bụng mà thôi. Chúng nó nói láo đặng cho người ta bố thí đó vì người ta lầm mới cho. Chúng nó là bọn đầu đảng ăn cướp vậy.
5. Chúng ta phải dùng tư tưởng tốt, mà đuổi tư tưởng xấu,và chúng ta phải chặt đứt các dây xiềng, để tới Niết bàn.
6. Trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng quấy, thì bị năm điều hại : Chiêm bao thấy bậy, thần thánh không phò trì, cái tâm tách xa đường đạo, việc vọng tưởng làm nguội lạnh sự tham- thiền, và cái thân phải dính trược.
Trước khi ngủ mà chăm chú về ý tưởng phải thì được năm điều lợi: Chiêm bao thấy điềm lành, được thần thánh phò trì, cí tâm khắn chặt với đạo lý, sự tham thiền càng được thêm hiệu quả, và cái thân không dính trược.
7. Xin nhiều người ghét người phiền
Xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay
Vậy nên ta chớ xin ai
Đặng cho an lạc khoan thai một mình.
8. Có hai thứ người sa địa ngục, đầu đâm xuống đất, chơn trở lên trời, ấy là bọn giả danh đạo đức, và bọn phỉ báng người có hạnh.
9. Mặt trời và mặt trăng lu mờ là bỏi bốn vật: thần sanh nhựt thực và nguyệt thực, mây với sa mù, khói và bụi. Cũng như thế chư Tỳ kheo mất cái minh mẩn, là bởi bốn món nầy: rượu, sắc dục, vàng bạc và sự danh lợi phong lưu.
10. Khi nào mình nói: dầu với thú vật cũng vậy. Phải nói thế nào cho người ta được dạn dĩ thêm, chớ không phải chôn sống hạ mạt người ta.
11. Con người ta thường thường bất bình nhau là bởi có kẻ khác xen vào.
12. Nương mình ở chỗ thanh êm,
Thì lòng khoái lạc càng thêm thâm trầm.
Sống mà giữ giới chẳng lầm,
Thì bề yên tịnh mười phần chẳng xao.
Chẳng sanh, chẳng ghét người nào,
Chẳng hay phá hại đau rầu chúng sanh.
Chẳng còn mong mỏi ham tranh,
Chẳng còn luyến ái quẩn quanh theo mình.
Phải cho khéo tập, khéo gìn,
Thì phần phước trọn mặc tình thảnh thơi.

13. Đức Thầy chỉ dặm nẻo đường xa,
Chẳng trở, chẳng lui, chẳng sợ tà.
Lang hổ rống to Ngài tỉnh - mỉnh
Gió mây thổi nhẹ Phật ôn hòa
Chú tâm cứu khổ cho muôn loại,
Định chí vớt nàn kẻ bá gia.
Phàm tục Thánh Tiên nhờ tế độ,
Được thêm thuần hậu chốn Ta bà
 
Bên trên