CÙNG THẢO LUẬN VỀ KINH LĂNG GIÀ

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
.KINH LĂNG GIÀ :
- ..."Đại Huệ! Các thức có ba thứ tướng,gọi là chuyển tướng, nghiệp tướng và chơn tướng. Nói tóm lại có ba thứ thức ấy là : Chơn thức, hiện thức và phân biệt sự thức. Đại Huệ ! Ví như gương sáng hiện những sắc tướng, chỗ hiện của hiện thức cũng như thế .
-Đại Huệ ! Nếu mỗi mỗi sự hư vọng chẳng thật che khuất chơn thức đều tiêu diệt thì tất cả căn thức đều diệt,ấy gọi là tướng diệt ."...
.KINH KIM CƯƠNG :
-" Phật bảo Ông Tu-bồ đề rằng: Hết thẩy cái gì mà có hình tướng, đều là giả rối hết. Nếu thấy rõ được hết mọi tướng đó không phải là tướng chân thật, tức là thấy tỏ được chân tướng Như Lai....
..Ông Tu-bồ đề ơi! cái pháp Như lai Đã Được đó,không phải thực mà cũng không phải hư.".....
1@ -NGHIỆP TƯỚNG :
-Là những điều do "THẤY,BIẾT" ( Thói quen,Phong tục Tập Quán Bầy Đàn,Môi trường Sống )Từ vô thỉ thâm nhập,lưu trữ trong TÀNG THỨC của mỗi Chúng Hữu Tình Qua công năng các CĂN THÂN đã có Như : MẮT-TAI-MŨI-LƯỠI-THÂN-Ý THỨC.
2@-
CHUYỂN TƯỚNG :
-NGHIỆP TƯỚNG -> Là : NHÂN để Nối liền mạch mạng (Lối mòn tương tục )cho công cuộc TÁI SANH tùy Theo DUYÊN Tương ưng ( Thích Hợp )mà BIẾN CHUYỂN Thành TƯỚNG TRẠNG MỚI ( Tạm Tướng... - Tạm Tánh ...)
3@ -
CHĂN TƯỚNG :
-Là KẾT QUẢ của NGHIỆP TƯỚNG + CHUYỂN TƯỚNG Tác Thành TẠM TƯỚNG có TẠM TÁNH = HIỆN TẠI
....

( ! ) CHƠN THỨC :
- Là Cái "THẤY BIẾT" Chân Thật khi Các Căn :MẮT-TAI-MŨI-LƯỠI-THÂN Tiếp Súc (DUYÊN ) Trần Cảnh --->SẮC-THANH-HƯƠNG-VỊ-XÚC.
( ! ) HIỆN THỨC
-Khi Các YẾU TỐ Trên hội Đủ Thì XUẤT HIỆN Ý THỨC NHẬN BIẾT : NHƯ ĐANG LÀ ...( Thấy Biết )
( ! ) PHÂN BIỆT SỰ THỨC :
-Khi Vừa XUẤT HIỆN Ý THỨC NHẬN BIẾT :NHƯ ĐANG LÀ...Thì Theo QUY LUẬT VÔ MINH HÀNH->NGHIỆP TƯỚNG->THAM GIA Với Các NHẬN THỨC QUÁ KHỨ (Thói quen,Phong tục Bầy Đàn,Môi Trường sống ) từ Vô Thỉ Huân Tập và Lưu trữ trong TÀNG THỨC -> BÌNH LUẬN Và CHỦ QUAN =ĐƯA RA NHẬN THỨC MỚI (LỐI MÒN TƯƠNG TỤC )=HUYỄN TƯỞNG!
@ -TẠI SAO LẠI LÀ HUYỄN TƯỞNG :
-NHẬN THỨC HUYỄN TƯỞNG này dựa trên các nguyên nhân không hiện diện mà từ các dữ liệu thông tin của quá khứ nên không thực tế,sự xét đoán ( PHÂN BIỆT SỰ THỨC ) Rất Dễ Đưa đến các sai lầm biến thiên và đưa đến RẮC RỐI .Nên gọi HUYỄN TƯỞNG.

KINH LĂNG GIÀ:
..." - Đại Huệ ! sao nói TƯƠNG TỤC DIỆT ? Bởi cái nhân của tương tục đã diệt thì tương tục phải diệt:Sở nhân diệt thì sở duyên cũng phải diệt. Sở nhân và sở duyên đều diệt thì tương tục phải diệt .Tại Sao ? Vì có sở nương tựa. Nói " Nương Tựa " là vọng tưởng huân tập từ vô thỉ: Nói " DUYÊN " là tự tâm hiện những cảnh vọng tưởng của thức.
-Đại Huệ ! Ví như cục đất với vi trần có khác , cũng không có khác, dùng vàng ròng làm ra đồ trang sức cũng vậy. Đại Huệ ! Nếu cục đất với vi tràn có khác thì cục dất chẳng do vi trần hợp thành , mà thật thì do vi trần hợp thành, nên nói chẳng khác. Nếu chấp thật chẳng khác thì cục đất với vi trần chẳng có phân biệt .
- Như thế, Đại Huệ ! Chơn tướng của chuyển thức với Tạng thức nếu là khác tạng thức chẳng phải cái nhân của chuyển thức: Nếu là chẳng khác thì chuyển thức diệt, tạng thức cũng phải diệt, mà chơn tướng của nó thật chẳng diệt . Cho nên Đại Huệ ! Chẳng phải tự thức của chân tướng diệt , chỉ là nghiệp tướng diệt . Nếu tự thức của chân tướng diệt thì tạng thức cũng phải diệt, Đại Huệ ! Nếu Tạng thức diệt thì chẳng khác gì đoạn kiến của ngoại đạo."...
 
  • Love
Reactions: VQ6

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
1@ -NGHIỆP TƯỚNG :
-Là những điều do "THẤY,BIẾT" ( Thói quen,Phong tục Tập Quán Bầy Đàn,Môi trường Sống )Từ vô thỉ thâm nhập,lưu trữ trong TÀNG THỨC của mỗi Chúng Hữu Tình Qua công năng các CĂN THÂN đã có Như : MẮT-TAI-MŨI-LƯỠI-THÂN-Ý THỨC. - AL ký tên [smile]


A ha hahahahahahah .. cứ mỗi lần ÂY EN EO Ô nói cái gì ... mà càng VIẾT CHỮ ĐẬM thì càng hiểu [smile]

---> đi vào hỏi 1 hồi .. là CỨ NHƯ THẾ mà U U Ê Ê thôi [smile]

*** bộ đang nổi nóng hả [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]


Khì khì...( Tên Này Lắm Điều Quá )
Ai Mà Nổi Nóng? ...Mà Làm Sao Mà Nổi Nóng !
Chẳng Qua Mình " DỊCH " Hơi Thô Để Sát Nghĩa Hơn Thôi.( Vì Mở Rộng Cho Tất Cả Chúng Hữu Tình ; Súc Sanh , Ngã Quỷ , Chư Thiên , Thần ... Cơ Mà )
 
  • Love
Reactions: VQ6

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ.
..."-Đại Huệ ! Các Phái ngoại đạo lập luận như thế này :"Cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt". Nếu sự lưu trú của thức diệt thì sự lưu trú từ vô thỉ phải đoạn dứt. Đại Huệ ! Ngoại đạo nói cái nhân sanh khởi của lưu trú, chẳng do nhãn thức, sắc không và sáng tối hòa hợp ầ sanh, ngoài ra còn có các nhân khác, Đại Huệ !. Cái nhân của Họ nói như Thắng diệu, như sĩ phu (1), như tự tại, như thời gian , như vi trần ...v...v...
- Lại Nữa Đại Huệ !, có bẩy thứ chủng tánh, : Gọi là hòa hợp tự tánh ,tánh tự tánh,tướng tự tánh, đại chủng tự tánh, nhân tự tánh, và thành tựu tự tánh . "
 
  • Love
Reactions: VQ6

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
( Tiếp Theo )
."-Đại Huệ ! Các Phái ngoại đạo lập luận như thế này "Cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt"
- Có Những Tông Phái Chủ Trương " BẾ QUAN " Tưởng Rằng Khi Thiền "Đóng" Các CĂN Không DUYÊN( Tiếp xúc ) Trần Cảnh Thì Sẽ Dừng Được Nghiệp Lực Tạo Tác Để Tâm Thức Được Trong Lặng .Trong Thiền Chánh Tông Gọi Là " LẤY ĐÁ ĐÈ CỎ "Vì Họ Không Quán Xét Để Thấy Rõ Vận Hành Của Tâm Thức Nên Lầm Tưởng Như Thế Các Chủng Tử Nghiệp Sẽ Được Diệt Sạch .Thực Tế Khi Mở Mắt Nhãn Căn Vẫn " NGẦM "Tự Động Hoạt Động Khi Đủ Duyên -> TRẦN CẢNH , ÁNH SÁNG Chạy Vào Tạng Căn Lưu Chữ Năng Lượng Sinh Học Chứa Lượng Thông Tin (HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH Khi xem Ti Vi Rồi Nhắm Mắt Và Cảm Nhận Hình Ảnh Âm Bản Đi Ngược Vào Mắt Và ( Thông Tin = Thầm Biết ) Và Khi Duyên Với TRẦN CẢNH ->HIỆN THỨC Vẫn "THẦM " Nhận Biết (Vọng Tưởng Tự Tâm Hiện )Do Nghiệp Thức Lưu Chữ Trong Tàng Thức Từ Quá Khứ Vận Hành Để Nhận Biết Và Có Phản Sạ Tiếp Theo =CHUYỂN THỨC .Chu Trình Này Phụ Thuộc Vào Lối Mòn Tương Tục Của Vô Minh Hành Vì Tàng Thức Chưa Được TỊNH HÓA CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP ( MANG THÔNG TIN )
-Nếu Thành Tựu Thì Chỉ Là Cảnh Giới CÀN HUỆ ĐỊA Trong Giới Hạn Của VÔ MINH HÀNH Chứ Không Phải Cảnh Giớí GIẢI THOÁT TRI KIẾN Của Thiền Chánh Tông .
 
  • Love
Reactions: VQ6

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,913
Điểm tương tác
800
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahah ... mí cái này nhìn vào thì biết liền [smile]

- lời nói ... nếu có giai điệu .. thì sẽ có sự TRẦM BỔNG DU DƯƠNG [smile] ... cứ như TÂM THÁI của 1 con người bình thường ... "có nói" ... "có lắng nghe" ... có cô đọng .. có bùng vỡ [smile] ...

--> còn lời nói ... nếu TỪNG CÂU TỪNG CHỮ [smile] .. .cứ như "TÔ ĐẬM" như DẬM CHÂN THÌNH THỊCH [smile]

thì chỉ có nghĩa là NGƯỜI ĐÓ ... đang NỘ KHÍ XUNG THIÊN rùi [smile] ... TỰ Ỷ MẠN NGẦM rùi đó [smile] ... phải thế mà [smile] --> CHẲNG HỀ GIỐNG như là thảo luận gì [smile] ... thiếu hẳn cái "TRAO ĐỔI" .. HỌC HỎI là thế thôi [smile]

PHẢI LÀ --> NHƯ VẦY NÈ

ĐÓ ĐÓ ... ĐÓ ĐÓ ...

Ý NÓ ... PHẢI THẾ NÀY NHÉ

NHÉ NHÉ NHÉ NHÉ ... DÍ DÍ DÍ DÍ ... TÔ ĐẬM HẾT .. CHO MỜ COI [smile]

ALL CAPS [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
PHẢI LÀ --> NHƯ VẦY NÈ

ĐÓ ĐÓ ... ĐÓ ĐÓ ...

Ý NÓ ... PHẢI THẾ NÀY NHÉ

NHÉ NHÉ NHÉ NHÉ ... DÍ DÍ DÍ DÍ ... TÔ ĐẬM HẾT .. CHO MỜ COI [smile]

ALL CAPS [smile]
Cái Lão Vô ....Này ! Lại Giọng Ngày Xưa Đây,,,Kha...Kha,,,,,Ô Ô Ọc
Dùng Nét Đậm Là Vì Mắt Kém Chứ Đâu Phải Tâm Trạng .
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,913
Điểm tương tác
800
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahah ... [x xxxxxxxxxxxxx mile] ... mí cái này dễ hiểu thôi mà [smile]

HUYẾT KHÍ --> khi nó chảy CUỒN CUỘN như THÁC ĐỔ --> theo NHÂN DUYÊN

- thì tâm ... phan duyên .. sẽ dẫn đến rất nhiều "NGÃ PHÂN BIỆT" khác nhau ... cho nên .. TÁNH ĐỒNG BỘ này sẽ dẫn đến CẢ ĐÁM [smile] .... hổm giờ đếm bao nhiêu người rùi nhỉ [smile] .... x . . . x . x. x. x. mile [smile]

cho nên .. đó không phải là TÂM THÁI ... lãnh hội "ĐẠI BI TÂM" của KINH LĂNG GIÀ [smile] --> phải thế này .. .thì hiểu như thế nào [smile]

--> Vì vậy ... hỏi thử HỘI CHÚNG [smile] của AN LÒNG bao giờ mới học được nhỉ [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,913
Điểm tương tác
800
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(1) CỤC XÚC --> BẤT AN ==> Đệ Nhất --> HUNG --> MỘ [smile] ... chẳng thấy là thế nào nhỉ ? [smile]

khi CHÚNG TA ... chung 1 đường

CHÚNG TA ... vui .. 1 nỗi vui

CHÚNG TA ... đau 1 nỗi đau

--> NƯỚC MẮT chung ... 1 dòng

CHÚNG ... TA ... CHUNG 1 đời [smile]


cốc cốc cốc

Thế gian ... ly .. .sanh diệt

do như .... hư không HOA

trí ... bất đắc ... HỮU, VÔ

nhi hưng ... ĐẠI BI TÂM - Kinh Lăng Già
- x x x x x x x x x x x x x x mile[/color]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
khi CHÚNG TA ... chung 1 đường

CHÚNG TA ... vui .. 1 nỗi vui

CHÚNG TA ... đau 1 nỗi đau

--> NƯỚC MẮT chung ... 1 dòng

CHÚNG ... TA ... CHUNG 1 đời
Ờ là như vậy mà không phải vậy!

-Khi CHÚNG TA...Chung Một đường
CHÚNG TA...Vui...Một nỗi Vui
CHÚNG TA...Đau một nỗi đau
--> NƯỚC MẮT chung...Một Dòng
..........
-CHÚNG... TA...Chung Một Thời
Ai Ăn ....Người Ấy No
Ai Co....Người Ấy Ấm
Nghiệp Ai...Người Ấy Mang .
Đàng Ai...Người Ấy Biến .

ờ mà đúng hông ? [smile
Yết đế ...yết đế...Ba la Tăng yết đế . Bồ Đề Tát Bà Ha.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,913
Điểm tương tác
800
Điểm
113
ha ha ha [smile]

tâm tình của CHÚNG AN LÒNG ... đúng là NGHÈO NÀN [smile]

(1) NGƯỜI XƯA ĐÂU ? [smile]

mồ đắp cao .... nay đã .. .sâu thành hào

LẦU CÁC đâu ...

nay thấy chăng .. rừng xanh ... xanh 1 màu [smile]


RỪNG ... trầm ... cô tịch

ĐÈO ... cao ...

THÁC .. sâu

ĐỒI ... non

SUỐI .. reo ..

HANG .. vắng .. cheo leo

A ha hahahahhahahahahah .. thiệt đúng là AN LÒNG .. chỉ 1 SỐ NGHÈO [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VQ6

Administrator
Staff member
Tham gia
25 Thg 3 2015
Bài viết
152
Điểm tương tác
44
Điểm
28
Xin tán thán công đức Sưu tầm Phật điển của Quý Đạo Hữu.
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
( Tiếp Theo )
."-Đại Huệ ! Các Phái ngoại đạo lập luận như thế này "Cảnh giới nhiếp thọ diệt thì sự lưu trú của thức cũng diệt"
- Có Những Tông Phái Chủ Trương " BẾ QUAN " Tưởng Rằng Khi Thiền "Đóng" Các CĂN Không DUYÊN( Tiếp xúc ) Trần Cảnh Thì Sẽ Dừng Được Nghiệp Lực Tạo Tác Để Tâm Thức Được Trong Lặng .Trong Thiền Chánh Tông Gọi Là " LẤY ĐÁ ĐÈ CỎ "Vì Họ Không Quán Xét Để Thấy Rõ Vận Hành Của Tâm Thức Nên Lầm Tưởng Như Thế Các Chủng Tử Nghiệp Sẽ Được Diệt Sạch .Thực Tế Khi Mở Mắt Nhãn Căn Vẫn " NGẦM "Tự Động Hoạt Động Khi Đủ Duyên -> TRẦN CẢNH , ÁNH SÁNG Chạy Vào Tạng Căn Lưu Chữ Năng Lượng Sinh Học Chứa Lượng Thông Tin (HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH Khi xem Ti Vi Rồi Nhắm Mắt Và Cảm Nhận Hình Ảnh Âm Bản Đi Ngược Vào Mắt Và ( Thông Tin = Thầm Biết ) Và Khi Duyên Với TRẦN CẢNH ->HIỆN THỨC Vẫn "THẦM " Nhận Biết (Vọng Tưởng Tự Tâm Hiện )Do Nghiệp Thức Lưu Chữ Trong Tàng Thức Từ Quá Khứ Vận Hành Để Nhận Biết Và Có Phản Sạ Tiếp Theo =CHUYỂN THỨC .Chu Trình Này Phụ Thuộc Vào Lối Mòn Tương Tục Của Vô Minh Hành Vì Tàng Thức Chưa Được TỊNH HÓA CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP ( MANG THÔNG TIN )
-Nếu Thành Tựu Thì Chỉ Là Cảnh Giới CÀN HUỆ ĐỊA Trong Giới Hạn Của VÔ MINH HÀNH Chứ Không Phải Cảnh Giớí GIẢI THOÁT TRI KIẾN Của Thiền Chánh Tông .
@CHỦNG TÁNH CỦA TỰ TÁNH:(( Quy Trình Diễn Biến Của Tâm Cấu Thành Sự Vật , Sự Việc )
#- Trần Cảnh + Ánh Sáng...................................=HÒA HỢP TỰ TÁNH
#-Thầm Nhận Biết...............................................=TÁNH TỰ TÁNH
#-Vọng Tưởng tự tâm hiện ................................=TƯỚNG TỰ TÁNH
#-Nghiệp Thức Lưu Trữ Tàng Thức......................= ĐẠI CHỦNG TỰ TÁNH
#HÒA HỢP TỰ TÁNH+ĐẠI CHỦNG TỰ TÁNH...= NHÂN TỰ TÁNH
#-Càn Huệ Địa Hoặc Giải Thoát Tri Kiến............=THÀNH TỰU TỰ TÁNH
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,913
Điểm tương tác
800
Điểm
113
ha ha ha [smile]

pháp tắc .. chẳng thông

đồ lao .. tụng niệm

VẠN CỐT --> ĐẾ --> HOÀNG [smile]

chẳng xem --> BẢO VẬT [smile]PHÙ DU ... cứ vậy

chẳng động ... chân thân

HỘI CHÚNG ... rình rang [s ... x x x mile]

---> vào ra ... TỬ ĐỊA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
a ha ha [smile]

pháp tắc .. chẳng thông

đồ lao .. tụng niệm

VẠN CỐT --> ĐẾ --> HOÀNG [smile]

chẳng xem --> BẢO VẬT [smile]PHÙ DU ... cứ vậy

chẳng động ... chân thân

HỘI CHÚNG ... rình rang [s ... x x x mile]

---> vào ra ... TỬ ĐỊA [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Tử Địa Vào Ra Mới Có Phần
Còn Như Rình Rập >Ấy Thân Phân .
Cọc Nhọn Trăm Năm Làm Bói Cá ,
Vũng Nước Làm Sao Có Được Phần .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ :
-Đại Huệ ! Nếu có sa môn, Bà la môn muốn khiến nhân quả của sự hữu chủng ,vô chủng và sự vật thời gian có sở trụ...và những cái do chấp ấm ,giới nhập nơi sanh và trụ biến hiện ( hoặc nói sanh rồi thì diệt )Như sự vật hoặc sanh hoặc hữu hoặc niết bàn,hoặc đạo,hoặc nghiệp ,hoặc quả,hoặc chân lý,hoặc thường trụ ,đều là đoạn diệt luận. Tại sao? Vì những sự việc kể trên vốn là vô thỉ (Chẳng có sự bắt đầu) nên hiện tiền đều bất khả đắc.
-Đại Huệ !Ví như cái bình bể chẳng dùng được,như hạt giống chẳng thể nẩy mầm , như thế Đại Huệ ! nếu tánh ấm ,giới ,nhập đã diệt,nay diệt , sẽ diệt, đều do kiến chấp vọng tưởng của tự tâm vô nhân mà có,thì sự sanh khởi chẳng có thứ lớp.
-Đại Huệ !Nếu lại nói cái thức Vô chủng ,Hữu Chủng do ba duyên kiến ,tướng ,thức hòa hợp sanh khởi ,thì con rùa nên mọc lông,ép cát phải ra dầu, tông họ ắt phải tự hoại, vì trái với nghĩa quyết định. Cái thuyết Hữu chủng, vô chủng có lỗi như thế, nếu theo đó kiến lập sự nghiệp đều hư dối vô nghĩa .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Nếu Cho Rằng Cái Nguyên nhân của các cảnh giới Tâm ( trong lặng hoặc biến hiện ) Có thời gian (quá khứ -hiện tại -vị lai) để vin tựa thì là Cảnh giới sanh diệt của đoạn diệt luận.Vì bản thể Mọi Sự Chẳng có sự Khởi đầu và...không có kết thúc nên đến vị lai cũng không thể được đạo nghiệp , đạo quả vì sự không do NHÂN QUYẾT ĐỊNH Được THÀNH LẬP ( NHÂN TU TẬP) Thì không có QUẢ TƯƠNG ƯNG .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ :
-Đại Huệ ! Cái thuyết ba duyên hợp sanh của ngoại đạo ,lập ra phương tiện nhân quả tự tướng nơi quá khứ ,hiện tại , vị lai, tưởng hữu chủng,vô chủng từ xưa đến nay đã thành sự thật, giác tưởng xoay chuyển thừa kế nhau, là do lỗi tập khí tự sanh kiến chấp mà thuyết như thế .
-Đại Huệ : Phàm phu ngu si say mê tà tưởng trí huệ bị ác kiến nuốt mất , đem cái thuyết vô tri lại vọng sưng là Nhất Thiết Trí .
-Đại Huệ : Nếu các sa môn, bà la môn lìa kiến chấp tự tánh, biết trong ngoài tâm như mây nổi ,như vòng lửa , như thành Càn Thát Bà ,như dương diệm , như bóng trăng trong nước, như mộng huyễn , những vọng tưởng hư dối từ vô thỉ chẳng lìa tự tâm. Nếu nhân duyên vọng tưởng diệt hết ,lìa năng thuyết sở thuyết ,năng quán sở quán của vọng tưởng , kiến lập thân của tạng thức, nơi cảnh giới thức có thọ dụng, nhiếp thọ và kẻ nhiếp thọ v...v... đối với những việc kể trên đều chẳng tương ưng ,chẳng có tất cả cảnh giới ấy, lìa sanh trụ diệt, lìa tự tâm khởi, lìa tùy chỗ nhập mà phân biệt. Bồ tát này được như thế thì chẳng bao lâu sẽ chứng đắc sanh tử và Niết Bàn bình đẳng, được đại bi phương tiện khéo léo mà chẳng thấy có sự mở mang phương tiện .
 

An Long

Registered
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
646
Điểm tương tác
41
Điểm
28
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ :
-Đại Huệ ! Nơi Tất Cả Chúng sanh Thẩy Đều như huyễn, chẳng do nhân duyên, xa lìa cảnh giới trong ngoài, ngoài tâm chẳng thấy pháp khác, lần lượt nhập chỗ vô tưởng,từ cảnh giới tam muội của Địa này đến Địa kia, phân biệt quán xét, thấu rõ tam giới như huyễn,sẽ chứng đắc như huyễn Tam muội,Siêu việt tự tâm hiện, Trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật , lìa bỏ phương tiện, lìa Kim Cang dụ Và Tam Ma Đề, liền vào thân Như Lai, liền vào thần thông Biến hóa tự tại, từ bi phương tiện,đầy đủ trang nghiêm: Vào tất cả cõi Phật và chỗ ngoại đạo, bình đẳng như như, lìa tâm ,ý, ý thức, ấy là sự chuyển thân của Bồ Tát, cho đến chứng đắc Pháp Thân Như Lai,cuối cùng quy về vô sở đắc .
- Đại Huệ ! cho nên, muốn đắc vào pháp thân Như Lai,phải xa lìa ấm ,giới , nhập và nhân duyên làm phương tiện của tâm, duy tâm thẳng quán xét lỗi vọng tưởng tập khí hư dối từ vô thỉ, sanh, trụ, diệt là vọng tưởng hư dối, Phật Địa vô sanh , tư duy tam giới chẳng có thật, đến Tự Giác Thánh Trí, tự tâm tự tại, đến chỗ hành vô sở hành, như hạt châu Ma Ni tùy sắc (Hạt châu tự chẳng có mầu sắc mà tùy mầu sắc của người xem hiện ra mầu sắc ) ,Nghĩa là tùy tâm lượng vi tế của chúng sanh mà biến hóa thân hình , nên chư Địa lần lượt được tương tục kiến lập. Cho nên, này Đại Huệ ! Việc tự thành tựu pháp thiện phải siêng tu học .
 
Bên trên