Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
760
Điểm tương tác
173
Điểm
43
Lại nếu niệm tụng hai Như Ý Bảo này một biến thì đồng với việc gieo trồng căn lành nơi mười căng già sa đẳng trăm ngàn câu chi na dư đa Như Lai , được Phước Báo lớn , thảy đều diệt hết năm nghiệp Vô Gián, cho đến tất cả tội chướng trong cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma La đều được giải thoát, dứt mệnh nơi cõi này giống như rắn lột da tức liền sinh về Thế Giới An Lạc, chẳng nhận bào thai, tự nhiên hóa sinh ở trong hoa sen, sinh ra nơi nào đều được Túc Mệnh Trí . Lại nữa luôn thường gần gũi cúng dường tất cả Như Lai, thảy đều đầy đủ tất cả mong cầu.

BẢN GỐC TẠNG ĐẠI CHÁNH.


(
T1025_.19.0725a12: 如旋遶二十如來全身之塔。又若念誦此二
T1025_.19.0725a13: 如意寶一遍。同彼十殑伽沙等百千倶胝那
T1025_.19.0725a14: 餘多如來所。而種善根。獲大福報。五無間業
T1025_.19.0725a15: 悉皆滅盡。乃至地獄傍生焔魔羅界。一切罪
T1025_.19.0725a16: 障皆得解脱復得長壽。此界命盡由如蛇蛻。
T1025_.19.0725a17: 即便往生安樂世界不受胞胎。於蓮華中自
T1025_.19.0725a18: 然化生。所生之處得宿命智。)

__________________________________________________________

NGƯỜI TÀU ĐỌC PHỤC HỒI PHẠN VĂN 2 BẢN CHÁNH VÀ PHỤ.

Chú chánh


佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼​


Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni

TÂM CHÚ​

佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼​

Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni


Phật Đỉnh Phóng Quang Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni:


NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ_ MAHĀ-CITTA MAṆI- JVALANA SĀGARA-GAṂBHĪRA ĀKARṢĀYA AKAṆṬHAYA

Na mắc sạt va ta tha ga ta năm, ma ha chít ta ma ni gioa la na xa ga ra gam bi ra, a cát xa gia

AKAṆṬHAYA, ĀYURDHARA ĀYUR-DHARA, SAṂDHARA SAṂDHARA, KṢAṆA KṢAṆA ,

A can tha gia a can tha gia, a dút đa ra, a dút đa ra, xam đa ra xam đa ra, sa na sa na,

KSI ṆI KṢI ṆI SARVA TA THĀ GA TA-SA MA YA TIṢṬA TIṢṬA, DUR GA TI MA HĀ BHU VA NA,

Si ni si ni sạt va ta tha ga ta xa ma gia, tít ta tít ta, đu ga ti ma ha bu va na

SĀ GA RĪ SAṂ ŚODHA YA MĀṂ _ BHA GA VA TE SAR VA PĀ PA VI MA LE, JA YA JA YA LAM BHĪ,

Xa ga ri xam sô đa gia mâm, ba ga va tê sạt va ba ba vi ma lê, dơ gia dơ gia lam bi,

SPHUṬA SPHUṬA, SPHOṬAYA SPHOṬAYA , VI GA TĀ VA RA ṆI BHA YA HA RĪ, HA RA HA RA, HŪṂ HŪṂ HŪṂ,

Sờ phu ta sờ phu ta, sờ pho ta gia, sờ pho ta gia, vi ga ta va ra ni ba gia ha ri, ha ra ha ra hùm hùm hùm.

MṚTYU
-DAṆḌA-DHARĪ, A BHA YA PRA DĪ, UṢṆĪṢA-VI LO KI TE SA MAN TA-MU KHĪ, SA MAN TA-VYA VA LO KI TE,

Mít tiu đan đa đa ri, a ba gia bờ ra đi, út ni xa vi lô ki tê xa măn ta mu khi, xa măn ta vi gia va lô ki tê,

MA HĀ-MĀ YĀ- DHA RĪ, MA HĀ-PĀ ŚA-DHA RĪ, A MO GHA-PĀ ŚE, A MO GHA-VI MA LE, Ā KAR ṢĀ YA Ā KAR ṢĀ YA,

Ma ha ma gia đa ri ma ha ba xa đa ri, a mô ga ba sê, a mô ga vi ma lê, a cát xa gia a cát xa gia,

AR GHO DA YA AR GHO DA YA, BHA RA BHA RA, SAM BHĀ RA SAM BHĀ RA,

a gô đa gia a gô đa gia, ba ra ba ra, xam ba ra xam ba ra

VI-BHŪ ṢI TA BHU JE MA HĀ-MUD RĀ VI LO KI TE, JA YA JA YA SID DHE, BO DHA NI BO DHA NI,

Vi bu xi ta, bu dê, ma ha mút ra vi lô ki tê, dơ gia dơ gia xít đê, bô đa ni bô đa ni,

SAṂ BO DHA NI SAṂ BO DHA NI, ŚODHA NI ŚODHA NI , SAṂ-ŚODHANI SAṂ-ŚODHANI SAR VA TA THĀ GA TA-

Xam bô đa ni xam bô đa ni, sút đa ni sút đa ni, xam sút đa ni xam sút đa ni, xạt va ta tha ga ta,

KU LA BHU JE SA MA YA NIṢKE PRA ṆAŚYA TU PĀ PAṂ, ŚOSAYATU PĀPAṂ, PRASARAṆO PUṆYAṂ,

Cu la bu dê, xa ma gia ni sờ kê, bờ ra na si da tu ba băm. Xô xa gia tu ba băm, bờ ra xa ra nô bun dâm,

VI-NĀŚAYANTU PĀPAṂ SARVA KILVI VISAHARE, MAṆI VIŚUDDHE ŚODHAYA VIMALE VIKASITA PADME KAVALITA BHUJE, ṢAṬ-PĀRAMITĀ PARI-PŪRAṆĪ.

vi na xa dăn tu ba băm, sạt va ki vi, vi xa ha rê ma ni vi sút đê xô đa gia, vi ma lê vi ca si ta bát mê, ca va li ta bu dê, sất ba ra mi ta ba ri bu ra ni.

OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA VILOKITE SVĀHĀ

Ôm sạt va ta tha ga tô ni xa vi lô ki tê xóa ha

OṂ_SARVA TATHĀGATĀ-GUHYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE SVĀHĀ

Ôm sạt va ta tha ga ta gút gia a đít tha na a đít thi tê xóa ha

OṂ_ ĀYUR-DADE SVĀHĀ

Ôm a du đa dê xóa ha

OṂ_ PUṆYA-DADE SVĀHĀ

Ôm bun gia đa dê xóa ha

OṂ_ AYUṢMAT DHARAṆI SVĀHĀ

Ôm a dút mát đa ra ni xóa ha

OṂ_ SAṂ-HARAṆI SVĀHĀ

Ôm xam ha ra ni xóa ha

OṂ_ PUṆYA VILOKITE SVĀHĀ

Ôm bun gia vi lô ki tê xóa ha

OṂ_ MṚTYU-DAṆ ḌE SVÀHÀ

Ôm mít tiu đan dê xóa ha

OṂ_ YAMA-DAṆḌE SVĀHĀ

Ôm da ma đan dê xóa ha

OṂ_ YAMA-DUTE SVĀHĀ

Ôm da ma đu tê xóa ha

OṂ_ YAMA-RAK SASIYE SVĀHĀ

Ôm da ma rắc xa si dê xóa ha

OṂ_ SAṂ-BHARAṆI SVĀHĀ

Ôm xam ba ra ni xóa ha

OṂ_ ŚAMVARAṆI SVĀHĀ

Ôm xam va ra ni xóa ha

OṂ_ SAṂ-DHĀRAṆI SVĀHĀ

Ôm xam đa ra ni xóa ha

OṂ_ PRATI-SARAṆI SVĀHĀ

Ôm bờ ra ti xa ra ni xóa ha

OṂ_ TEJOVATI SVĀHĀ

Ôm tê dô va ti xóa ha

OṂ_ JAYAVATI SVĀHĀ

Ôm dơ gia va ti xóa ha

OṂ_ SARVA TATHĀGATA-MUDRA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE SVĀHĀ

Ôm sạt va ta tha ga ta mút ra a đít tha na a đít thi tê xóa ha.Phật Đảnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni:


OṂ_ TRYA DHVE SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA-GARBHE, JVALA DHARMA-DHĀTU-GARBHE, SAṂHĀRA ĀYUḤ SAṂ_ŚODHAYA PĀPAM, SARVA TATHĀGATA XAMANTO-UṢṆĪṢA VIMALA VIŚUDDHE SVĀHĀ.

Ôm tria vê, sạt va ta tha ga ta shi đa gia ga bê, gioa la đạt ma đa tu ga bê, xam ha ra a dút xam sút đa gia ba băm, sạt va ta tha ga ta xa măn tô út ni xa vi ma la, vi sút đê xóa ha.
Samantamukha-praveśara-śmivimaloṣṇīṣaprabhāsa-sarvatathāgata-hṛdayasamāvalokita-dharaṇī; (t: kun nas sgor 'jug pa'i 'od zer gtsug tor dri ma med par snang ba de bzhin gshegs pa tham cad kyi snying po dang dam tshig la rnam par lta ba shes bya ba'i gzungs). Hai quyển, tên gọi tắt là Như Lai Tâm Kinh (s:Tathāgatahṛdaya-dhāraṇī), Thi Hộ (Dānapāla) dịch. Phát xuất của Kinh văn làvề một mạn-đà-la quay chung quanh Vimaloṣṇīṣa (nhục kế thù thắng thanh tịnh của Như Lai) [Ngor.10]. Đà-la-ni nầy được khắc trên cổng vòm của Cư Dung Quan, ở gần Bắc Kinh bằng tiếng Sanskrit, Tây Tạng, Hán, Uighur, Mông cổ, và tiếng Tangut.


_________________________________________

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1025 (Tr.721 _Tr.723)
KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH
NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁT NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM
ĐÀ LA NI
QUYỂN THƯỢNG
Hán dịch: Tây Thiên Bắc An Độ, nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam
Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng
chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại cung Trời Đổ Sử cùng với
chúng Đại Bồ Tát và các quyến thuộc với các Thiên Chúng, Phạm Vương, Na La Diên
Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tối Tiên Thiên Tử… Đại Chúng đều đến tập hội.
Bấy giờ Đức Thế Tôn y theo sáu Ba La Mật nói Pháp là:
Đàn Ba La Mật: quả báo của Bố Thí sẽ được nhóm Phước Đức lớn, được Bất
Thoái Chuyển tự tại. Trời tuôn mưa bảy báu, chẳng cầu tự được. Các kho tàng lớn bị
chôn dấu (đại phục tàng) tự nhiên xuất hiện
Nói Thi La Ba La Mật: Ấy là quả báo của Tịnh Giới đắc được năm Thông (ngũ
thông) mà sanh về cõi Phạm Thiên
Nói Sạn Đề Ba La Mật: Ấy là quả báo của Nhẫn Nhục đắc được sắc tướng tốt
đẹp trang nghiêm của cõi Trời mà tất cả ưa nhìn
Nói Tỳ Lê Gia Ba La Mật: Ấy là muốn tu Tinh Tiến khiến cho Ma Vương ấy
nhìn thấy liền hàng phục, đắc được quả báo vượt ra khỏi sinh tử, trong phút chốc du
ngoạn cõi Phật
Nói Thiền Ba La Mật: Ấy là quả bảo của Tĩnh Lực đắc được Thù Lăng Nghiêm
Tam Ma Địa, lại được vô số trăm ngàn câu chi na do đa Tam Ma Địa
Nói Bát Nhã Ba La Mật: ấy là quả báo của Trí Tuệ đắc được nhóm Phước lớn,
được Đa Văn ấy rộng lớn như biển cả.
Khi ấy nhóm Thiên Chúng ấy nghe Pháp của sáu Ba La Mật này xong thì tâm rất
vui vẻ, ngày đêm suy tư, tu hành, quán sát
Lúc đó có Đao Lợi Thiên Tử tên là Ma Ni Tạng Vô Cấu cùng với trăm ngàn câi
chi Thiên Tử quyến thuộc, một vạn tám ngàn Thiên Nữ quyến thuộc và cung điện của
cõi Trời, thần thông biến hóa bảy báu trang nghiêm lầu gác cao diệu, mọi loại cung
điện, mọi loại vườn hoa vườn thú , ao đầm, hoa quả… thảy đều nghiêm sức . Ma Ni
Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy cùng với Diệu Câu Tô Ma Hoa Thiên Nữ rất yêu thích
nhau, đi ngồi đều cùng nhau thọ nhận niềm khoái lạc của cõi Trời . Đối với bảy báu,
bốn cửa, trong Điện thọ năm dục lạc , say mê đắm trước, tỏ bày Ngã Mạn, buông thả
ngủ say
Thời đến khoảng nửa đêm , Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy nằm mộng chiêm
bao thấy tất cả Thiên Nữ tấu âm nhạc mầu nhiệm thì cung điện ấy có vị Cự Khẩu
Thiên Dược Xoa phát ra tiếng nói khuyên Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử đó như vầy:
“Ma Ni Tạng Vô Cấu! Vì sao yêu thích cung điện, đắm trước mê ngủ đều chẳng giác
ngộ mà lại nằm yên?!... Người Trời như ông nên biết khoái lạc chẳng lâu, sau đó bảy
ngày ắt mệnh vô thường. Tuy sự khoái lạc của cõi Trời, cung điện bảy báu thù diệu
không thể so sánh mà mệnh của ông chấm dứt, phút chốc ngừng chuyển! Việc này
chân thật nên tự suy tư mà nghĩ tìm phương tiện mau chóng!...”
Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com
Khi Cự Khẩu Thiên Dược Xoa nói lời đó xong, đột nhiên chẳng hiện. Lúc đó Ma
Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nghe lời này xong thì tâm rất khổ não giống như mê say ,
nóng nảy muốn chết rồi té xuống, đầu mặt chạm đất, nằm cứng đơ
Thời chúng Thiên Nữ nhìn thấy việc này xong thảy đều buồn lo, khóc lóc, nước
mắt tuôn chảy như mưa, sợ hãi luống cuống , khổ não ngàn điều
Lại thấy tóc trên đầu của vị Trời ấy rối bời. Quần áo, Anh Lạc, các vật nghiêm
thân đều vứt bỏ một bên, mặt mắt nhiễm máu, môi miệng héo khô , sầu não bội phần,
kêu xưng “Khổ thay !” như lửa đốt tim, nóng nảy muốn chết té xuống đất, cũng lại mê
lọan đánh mất bản tâm, cũng như con cá bị mất nước giãy dụa trên mặt đất , mọi thứ
buồn than , gào khóc kêu Trời
Trong đó, có người chẳng bị mất tâm, đem vật báu của cõi Trời chứa đầy nước
lạnh với hương Chiên Đàn rưới vảy thân ấy hoặc lại chỉnh sửa búi tóc, hoặc chỉnh sửa
áo, hoặc nâng bàn chân. Thời Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử dần thức tỉnh lại.
Đã tỉnh ngộ xong, trong khoảng rất lâu, miệng xưng “Khổ quá !” rất ư ưu não,
than vắn thở dài , thân thể run rẩy như gió thổi cỏ nghiêng ngả chẳng định, tiếng nói
nhỏ nhiệm bèn phát tâm ấy “Nay ta mau chóng qua chỗ của Trời Đế Thích”
Đến nơi ấy xong, lễ bàn chân của Đế Thích rồi nói như vầy: “Thiên Chủ cứu con!
Thiên Chủ cứu con! Nói việc như trên, nghe Cự Khẩu Thiên Dược Xoa nói rằng bảy
ngày sau, con ắt sẽ mệnh chung. Con nghĩ mọi khổ bức não của Địa Ngục, do đó gấp
rút đến bạch với Thiên Chủ, làm phương tiện nào để được giải thoát, khiến con chẳng
chết, chẳng bị đọa vào nẻo ác. Thiên Chủ ! Nguyện làm cứu hộ, khiến lìa khổ chết !”
Bảo như vậy xong. Lúc đó Đế Thích Thiên Chủ nghe nói xong, biết tâm khổ thiết
nên bảo Vô Cấu Thiên Tử rằng: “Ma Ni Tạng Vô Cấu đừng sợ ! Chỗ kia có Đức Phật
Thế Tôn là Thầy của Trời Người, là đấng Vô Thượng Sĩ xuất hiện ở đời mà có thuốc
Pháp hay cứu sinh, già, bệnh, chết cùng với phiền não, xa lìa Địa Ngục cho đến tất cả
nẻo ác đều khiến phá hoại như bậc cha mẹ kia hay cứu tế giúp ngươi. Nay Ta bảo
ngươi, Đấng Đại Giác Thế Tôn ngự tại cung Đổ Sử Đa. Ngươi có thể gấp rút đi đến
đó”
_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ và Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Thử cùng với vô số
Thiên Nữ đi đến cung Đổ Sử Đa, nơi Đức Thế Tôn ngự . Đến nơi đó xong, cúi đầu mặt
sát đất lễ bàn chân của Đức Thế Tôn , nhiễu quang ba vòng rồi trụ trước mặt Đức Thế
Tôn
Khi ấy, Đế Thích Thiên Chủ lo buồn tiều tụy bạch Thế Tôn rằng: “Cự Khẩu
Thiên Dược Xoa kia bảo Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử rằng:”Bảy ngày sau ông tất
sẽ mệnh chung”. Thế Tôn! Làm phương tiện nào để khiến tu hành được miễn khổ
này”
Lúc đó Đức Thế Tôn nghe Đế Thích Thiên Chủ nói xong thì tác suy tư, thấy việc
đó xong. Tức ở trong miệng phóng mọi loại sắc quang. Ánh sáng ấy chiếu khắp ba
ngàn Đại Thiên Thế Giới. Ánh sáng chiếu bảo tất cả cung điện của Trời Người với
Rồng, Kiền Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Dược
Xoa , La Sát , Bộ Đa… xong thì ánh sáng ấy quay lại đến chỗ Pphật ngự, nhiễu quanh
Đức Phật ba vòng rồi lại nhập vào miệng.
Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Thiên Chủ hãy lắng nghe!
Sau bảy ngày, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy quyết định mệnh chung sẽ bị đọa vào
Địa Ngục chịu khổ não lớn, đau nhức vô lượng, rất ư sợ hãi.
Ra Địa Ngục xong lại sinh vào nhân gian, sinh trong nhà xí ở nhà người thợ làm
tre trúc nơi thành Ba La Nại, làm nữ quỷ mặt heo, luôn ăn phân với nước tiểu. Trong
nhà xí ấy lại có trăm ngàn câu chi giòi, trùng thường ở ba thời ăn rỉa hết thịt thân của
Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com
nữ quỷ chỉ còn xương cốt. Do Nghiệp lực cho nên thân ấy lại đầy đủ thịt . Thọ thân
như vậy đủ bảy năm
Sau đó, mệnh chung lại sinh làm con rùa ở nơi hoang vắng. Trong chốn hoang
vắng ấy chẳng nghe tiếng nước huống chi lại có nước. Lại không có cây gỗ, cũng
không có bóng mát, thường ở trong ánh nắng mặt trời, thân thể như bị thiêu đốt, chỉ ăn
đất nóng. Lại bị chim mổ thân ấy rơi rụng từng miếng. Do nghiệp lực cho nên thân thể
tùy sinh, lại bị phá vỡ. Chịu khổ như vậy đủ năm năm
Sau đó mệnh chung, lại sinh ở thành ấy, làm con cá có thân rộng lớn . Do nghiệp
lực nên rơi vào chỗ không có nước rồi bị chó sói, chuột, chó, thú Nê Tỳ Ca đều lấy ăn.
Lại có mọi loài cầm thú cũng đến ăn nuốt. Do nghiệp lực cho nên được nước ấy liền
sống lại, lại sinh thân thể. Chịu khổ như vậy đủ ba năm
Sau đó mệnh chung, lại sinh trong bảy Tộc ở bên trong Diêm Phù Đề , thường
chịu nhiều khổ não. Ấy là: Bạch Lại chủng tộc, Bổ Yết Sa chủng tộc, Đát Lại La, Đát
Lý Ca chủng tộc, Xoa Phộc chủng tộc, Khôi Quái chủng tộc, Sinh Manh chủng tộc .
Chịu ác báo này đủ 60 năm
Sau đó lại sinh vào tộc hạ tiện nghèo túng, thân chẳng đầy đủ, Trí Tuệ kém thiếu,
chẳng theo Giáo Hối, xa Phật Pháp Tăng, tất cả người đời nhìn thấy đều ghét bỏ, luôn
thường đói khát, lại nhiều tật bệnh”
_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ nghe Đức Phật Thế Tôn nói các việc khổ của Ma
Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử này xong thì rất ư kinh sợ , rồi lại mê muộn , nói lời như
vậy: “Không có người cứu! Thế Tôn! Như chẳng thương cứu thì ai là người cứu
được?!...”
Đức Thế Tôn bảo rằng: “Đế Thích Thiên Chủ! Chỉ có Đà La Ni tên là Phật Đỉnh
Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quát Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm
mới có thể cứu được. Vô Thường rất lớn, Nghiệp ấy khó cầu miễn được. Tuy nhiên cầu
cũng được miễn, Mỗi mỗi Hữu Tình ấy vào thời sau, phần sau, khi mệnh chung thời
đạt được an vui. Nếu sau khi mệnh chung, bị rơi vào tất cả cõi Địa Ngục, Bàng Sinh …
ắt được giải thoát. Nếu thường nhớ niệm sẽ được lìa hẳn tất cả chướng nạn, lại được
sống lâu, viên mãn Nguyện lành. Lại nữa được thấy tự tính thanh tịnh”
Lúc đó Đế Thích Thiên Chủ, bốn vị Đại Thiên Vương, Phạm Vương, Na La Diên
Thiên với hàng Đại Tự Tại chắp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Nguyện
vì chúng con mà làm tăng ích ủng hộ chư Thiên
Thế Tôn! Nếu có Pháp Vương dùng sức Tam Muội cứu tế tất cả người dân trong
Thế Gian cho đến Địa Ngục, nẻo ác thảy đều giải thoát.
Thế Tôn! Như Đao Lợi Thiên Cung quán sát tất cả chúng sinh trong Thế Giới ở
bốn Châu
Thế Tôn! Đức Như Lai có Đại Trí Tuệ! Nguyện vì Thế Gian vòng khắp mười
phương cùng với chúng con , ban dùng Pháp Ấn làm đại ủng hộ”
_Khi ấy, Đức Thế Tôn Nhận sự ân cần cầu thỉnh lần nữa của chư Thiên ấy , liền
nhập vào Tam Ma Địa tên là Chu Biến Tướng Quán Sát. Lúc vào Tam Ma Địa thời ở
trong đỉnh kế phóng ánh sáng Biến Tướng chiếu diệu vòng khắp mười phương Thế
Giới rồi quay lại trụ ở hư không như cái lọng báu
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn kỹ Đế Thích rồi bảo rằng: “Đế Thích Thiên Chủ! Hãy
lắng nghe! Hãy lắng nghe! Ta có Pháp Ấn tên là Phật Đỉnh Phóng Vô Cấu Quang
Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni là điều mà 99
trăm ngàn câu chi na do đa căng già sa Như Lai đồng tuyên nói.
Đà La Ni này. Nếu có chúng sinh được nghe thấy mà tùy vui thì hết thảy tất cả tôi
nghiệp trong ba đời đáng bị đọa vào Địa Ngục, nẻo ác cho đến Bàng Sinh… thảy đều
phá diệt, giải thoát sợ hãi. Tất cả tội chướng đều được tiêu trừ như lửa lớn kia thiêu đốt
cỏ khô, gió thổi tro tàn tan diệt trong phút chốc. Lại như Trời giáng mưa lớn, nước ấy
chảy gấp gội rửa tất cả uế ác của núi, sông, cỏ cây làm cho trong sạch. Lại như vàng
ròng được trui luyện từ lửa nên mau được mềm dẻo , mới làm thành các vật
Nếu có người trì tụng Đà La Ni này không có nghi hoặc sẽ tự thấy ba Nghiệp của
thân mình được trong sạch giống như mặt trời xuất hiện thì ánh sáng chiếu khắp. Lại
như cá bị mất nước lại có nước trở lại, y theo nước mà lại nhận khoái lạc
Nếu lại tất cả chúng sinh trong Thế Gian thường hay tụng niệm Đà La Ni này thì
nơi thọ mệnh được tăng ích gấp bội.
Này Thiên Đế Chủ! Hãy lắng nghe! Hãy chân thật thọ nhận!
Liền nói Đà La Ni là:
1_Nẵng mạc
2_ Tát lý-phộc
3_ Đát tha nga đá nam
4_ Ma hạ tức đá ma nê
5_ Nhập-phộc la nẵng
6_ Sa nga la
7_ Nghiễm tỳ la
8_ Yết lý-sái dã
9_ A kiến xá dã
10_ A kiến xá dã
11_ A dục đà la
12_ A dục đà la
13_ Tán đà la
14_ Tát đà la
15_ Cật-số noa
16_ Cật-số noa
17_ Cật-sử nê
18_ Cật-sử nê
19_ Tát lý-phộc
20_ Đát tha nga đá
21_ Tam ma dã
22_ Để sắt-xá
23_ Để sắt-xá
24_Nỗ lý-nga để
25_ Ma hạ bộ phộc nẵng
26_ Sa nga lý
27_ Tăng du già dã hàm
28_ Bà nga phộc đế
29_ Tát lý-phộc bá ba
30_ Vĩ ma lệ
31_ Nhạ dã, nhạ dã
32_Lãm vĩ
33_Tát-bố tra
34_ Tát-bố tra
35_ Tát-bố tra dã

36_ Tát-bố tra dã
37_ Vĩ nga đá phộc la nê
38_ Bà dã hạ lý
39_ Hạ la, hạ la
40_ Hồ, hồng, hồng
41_ Một-lý để-dụ
42_ Nan noa đà lý
43_ A bà dã bát-la nễ
44_ Ổ sắt-nê sái
45_ Vĩ lộ cát đế
46_ Tam mãn đá mô khế
47_ Tam mãn đá vĩ-dã phộc lộ cát đế
48_ Ma hạ ma dã đà lý
49_ Ma hạ bá xả đà lý
50_ A mục khư bá thế
51_ A mục khư vĩ ma lệ
52_ A ca lý-sái dã
53_ A ca lý-sái dã
54_ A lỗ-cung xá dã
55_ A lỗ-cung xá dã
56_ Bà la, bà la
57_ Tam bà la, tam bà la
58_ Vĩ bộ sử đá bộ nhĩ
59_ Ma hạ mẫu nại-la
60_ Vĩ lộ cát đế
61_ Nhạ dã, nhạ dã
62_ Tất đệ
63_ Mạo đà nễ, mạo đà nễ
64_ Tam mạo đà nễ
65_ Tam mạo đà nễ
66_ Du đà nễ
67_ Du đà nễ
68_ Tăng du đà nễ
69_ Tăng du đà nễ
70_ Tát lý-phộc
71_ Đát tha nga đá
72_ Câu la bộ nhĩ
73_ Tam ma dã nễ sắt-kế
74_ Bát-la noa xả-dã đổ
75_ Bá băng
76_ Du sái-dã
77_ Bá băng
78_ Bát-la sa la nỗ
79_ Bôn nê-diễn
80_ Vĩ nẵng thiết-diễn đổ
81_ Bá băng
82_ Tát lý-phộc
83_ Chỉ lý-vĩ vĩ sái hạ lệ
84_ Ma nê vĩ truật đệ
85_ Du đà dã
86_ Vĩ ma lễ
87_ Vĩ ca tất đá
88_ Bát nạp-nhĩ
89_ Ca phộc lý đá
90_ Bộ nhĩ
91_ Sắt tra-bả la nhĩ đá
92_ Ba lý bố la nê
93_ An
94_ Tát lý-phộc
95_ Đát tha nga đổ
96_ Sắt-nê sái
97_ Vĩ lộ cát đế
98_ Sa-phộc hạ
99_ An
100_ Tát lý-phộc
101_ Đát tha nga đá
102_ Ngọc hứ-dã
103_ Địa sắt-xá nẵng
104_ Địa sắt xỉ-đế
105_ Sa-phộc hạ
106_ Án
107_ A dụ lý-na nễ
108_ Sa-phộc hạ
109_ Án
110_ Bôn nê-dã na nễ
111_ Sa-phộc hạ
112_ Án
113_ A dụ sắt-mãn đà la nê
114_ Sa-phộc hạ
115_ Án
116_ Tăng hạ la nê
117_ Sa-phộc hạ
118_ Án
119_ Bôn nê-dã
120_ Vĩ lộ cát đế
121_ Sa-phộc
122_ Hạ
123_ Án
124_ Một-lý để-dụ nan nê
125_ Sa-phộc hạ
126_ Án
127_ Diệm ma noản nê
128_ Sa-phộc hạ
129_ Án
130_ Diệm ma nỗ đế
131_ Sa-phộc hạ
Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com
132_ Án
133_ Diệm ma la cật-xoa tế duệ
134_ Sa-phộc hạ
135_ án
136_ Tam bà la nê
137_ Sa-phộc hạ
138_ Án
139_ Thiêm bà la nê
140_ Sa-phộc hạ
141_ án
142_ Tán đà la nê
143_ Sa-phộc hạ
144_ Án
145_ Bát-la để sa la nê
146_ Sa-phộc hạ
147_ Án
148_ Đế nhĩ phộc đế
149_ Sa-phộc hạ
150_ Án
151_ Nhạ dã phộc để
152_ Sa-phộc hạ
153_ Án
154_ Tát lý-phộc
155_ Đát tha nga đá
156_ Mẫu nại-la
157_ Địa sắt-xá nẵng
158_ Địa sắt-xỉ đế
159_ Sa-phộc hạ
*)NAMAḤ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ_ MAHĀ-CITTA MAṆI- JVALANA
SĀGARA-GAṂBHĪRA ĀKARṢĀYA AKAṆṬHAYA AKAṆṬHAYA, ĀYURDHARA ĀYUR-DHARA, SAṂDHARA SAṂDHARA, KṢAṆA KṢAṆA ,
KSIṆI KṢIṆI
SARVA TATHĀGATA-SAMAYA TIṢṬA TIṢṬA, DURGATI MAHĀBHUVANA SĀGARĪ SAṂŚODHAYA MĀṂ _ BHAGAVATE SARVA PĀPA
VIMALE, JAYA JAYA LAMBHĪ, SPHUṬA SPHUṬA, SPHOṬAYA
SPHOṬAYA , VIGATĀVARAṆI BHAYA HARĪ, HARA HARA, HŪṂ HŪṂ
HŪṂ, MṚTYU-DAṆḌA-DHARĪ, ABHAYA PRADĪ, UṢṆĪṢA-VILOKITE
SAMANTA-MUKHĪ, SAMANTA-VYAVALOKITE, MAHĀ-MĀYĀ-DHARĪ,
MAHĀ-PĀŚA-DHARĪ, AMOGHA-PĀŚE, AMOGHA-VIMALE, ĀKARṢĀYA
ĀKARṢĀYA, ARGHODAYA ARGHODAYA, BHARA BHARA, SAMBHĀRA
SAMBHĀRA, VI-BHŪṢITA BHUJE MAHĀ-MUDRĀVILOKITE, JAYA JAYA
SIDDHE, BODHANI BODHANI, SAṂBODHANI SAṂBODHANI, ŚODHANI
ŚODHANI , SAṂ-ŚODHANI SAṂ-ŚODHANI
SARVA TATHĀGATA-KULA BHUJE SAMAYA NIṢKE PRAṆAŚYATU
PĀPAṂ, ŚOSAYATU PĀPAṂ, PRASARAṆO PUṆYAṂ, VI-NĀŚAYANTU
PĀPAṂ
SARVA KILVI VISAHARE, MAṆI VIŚUDDHE ŚODHAYA VIMALE VIKASITA PADME KAVALITA BHUJE, ṢAṬ-PĀRAMITĀ PARI-PŪRAṆĪ
OṂ_ SARVA TATHĀGATOṢṆĪṢA VILOKITE SVĀHĀ
OṂ_SARVA TATHĀGATĀ-GUHYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE SVĀHĀ
OṂ_ ĀYUR-DADE SVĀHĀ
OṂ_ PUṆYA-DADE SVĀHĀ
OṂ_ AYUṢMAT DHARAṆI SVĀHĀ
OṂ_ SAṂ-HARAṆI SVĀHĀ
OṂ_ PUṆYA VILOKITE SVĀHĀ
OṂ_ MṚTYU-DAṆḌE SVÀHÀ
OṂ_ YAMA-DAṆḌE SVĀHĀ
OṂ_ SAṂ-BHARAṆI SVĀHĀ
OṂ_ ŚAMVARAṆI SVĀHĀ
OṂ_ SAṂ-DHĀRAṆI SVĀHĀ
OṂ_ PRATI-SARAṆI SVĀHĀ
OṂ_ TEJOVATI SVĀHĀ
OṂ_ JAYAVATI SVĀHĀ
OṂ_ SARVA TATHĀGATA-MUDRA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE
SVĀHĀ
Này Thiên Chủ! Nay Ta tuyên nói Đà La Ni này để cứu tế Ma Ni Tạng Vô Cấu
Thiên Tử ấy khiến cho đêm dài được lợi ích an vui.
KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH
NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁTNHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM ĐÀ LA NI

QUYỂN THƯỢNG (Hết)


Mật Tạng Bộ 2 _ No.1025 (Tr.723 _ Tr.726) KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁT NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM ĐÀ LA NI QUYỂN HẠ Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ, nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Nếu lại có người hay viết chép Phật Đỉnh Phóng Quang Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni làm Tháp an trí hoặc tu sửa Tháp cũ an trí. Lại đem hương bột , hương xoa bôi làm mọi kỹ nhac để cúng cường. Lại thêm khiết tịnh thân tâm nơi sáu thời trong một ngày đêm niệm tụng Đà La Ni này, lại nhiễu quanh 108 vòng thì hay diệt tất cả nghiệp ác, hay sinh tất cả mầm giống lành. Này Thiên Chủ! Nếu muốn an trí Tâm Minh này, đến lúc mặt trời mới mọc, ngồi hướng mặt về phương Đông dùng các bùn thơm xoa tô Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường), hướng mặt về mặt trời rải mọi thứ hoa, đốt hương Trầm Thủy, đốt hương Lỗ Sắt Ca… Quy mệnh đỉnh lễ tất cả Như Lai 108 lần, viết Tâm Minh này đặt ở trong Tháp giống như đem Xá Lợi toàn thân của mỗi một Như Lai trong 99 trăm ngàn câu chi na dữu đa căng già sa đẳng Như Lai đặt ở trong Tháp, không có khác. Lại liền viết Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni để ở trong Tháp. Đà La Ni là: “Án (1) đát-lại địa-phệ (2) tát lý-phộc (3) đát tha nga đá (4) hột-lý na dã (5) nga la-tỳ nhập-phộc la (6) đạt lý-ma đà đổ (7) Nga la-tỳ (8) tăng hạ la (9) A dụ (10) tăng du đà dã (11) bá ba (12) tát lý-phộc (13) đát tha nga đá (14) tam mãn đổ (15) ở sắt-nê sái (16) vĩ ma la (17) vĩ truật đệ (18) sa-phộc hạ (19)” *)OṂ TRYADHVE SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA-GARBHE, JVALA DHARMA-DHĀTU-GARBHE, SAṂHĀRA ĀYUḤ SAṂŚODHAYA PĀPA, SARVA TATHĀGATA-UṢṆĪṢA VIMALA VIŚUDDHE SVĀHĀ Thiên Chủ! Nếu có ai đối với Tháp Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni mà sinh tâm cung kính thì hết thảy nghiệp đoản mệnh của đời quá khứ sẽ được tiêu trừ, lại tăng thọ mệnh, được chư Thiên hộ trì. Khi người này chết, buông bỏ thân này thời giống như con rắn lột da liền được sinh về Thế Giới An Lạc, chẳng bị đọa vào cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diêm Ma; cho đến chẳng bị rơi vào tất cả nẻo ác, cũng chẳng nghe tên của Địa Ngục, được Quả báo như vậy, được điều chưa từng có” _Khi ấy, Đế Thích Thiên Chủ nhận Minh này nơi Đức Thế Tôn xong, vì Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nên vào lúc ấy về trong cung của mình. Trước hết y theo Nghi Quỹ do Đức Như Lai nói, y theo Pháp làm cái Tháp như Pháp Tướng ấy, đốt hương lễ bái, một lòng niệm tụng cầu xin tiêu nghiệp. Ngay lúc làm thời hết thảy quả báo khổ não, tất cả tội nghiệp của Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử thảy đều tiêu trừ. Lại nữa đạt được thân thù thắng giống như vàng ròng. Lại nữa đạt được tất cả Như Lai hiện trong không trung ở ngay trước mặt . Các Như Lai ấy xưng rằng: “Lành thay!” Khi Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử được thanh tịnh Nghiệp, tiêu trừ tội chướng. Lại thấy tự tính sinh mừng vui lớn, liền nói Tụng rằng: “Như Lai khó luận bàn Sức Minh cũng khó tính Chính Pháp cũng như thế Đạt được thấy quả báo” Lại nói Kệ rằng: “Đỉnh lễ quy mệnh Chân Thật Tế Thích Ca Mâu Ni Đại Đạo Sư Vốn hành thương xót cứu chúng sinh Tùy Nguyện ngang bằng báu Như Ý” _Bấy giờ, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử nói Kệ này xong thì quay về cung điện của mình cùng với các quyến thuộc, chúng Thiên Tử, Thiên Nữ mỗi mỗi đều cầm hoa của cõi Trời, vòng hoa, mọi thứ hương của cõi Trời, hương bột, hương xoa bôi cho đến áo của cõi Trời trang nghiêm thù diệu… và Thiên Đế Thích cũng lại nghiêm trang cầm các hương hoa của cõi Trời, vật cúng dường màu nhiệm lại đến cung Đổ Sử Đa, nơi Đức Thế Tôn ngự. Đến chỗ Phật xong làm cúng dường lớn. Lại đem mọi thứ sự nghiệp của cõi Trời để làm cúng dường. Lại nữa, nhiễu quanh nhiều trăm ngàn vòng, bày cúng dường xong, ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, vui muốn nghe Pháp. _Khi ấy, nhóm bốn vị Đại Thiên Vương, Phạm Vương, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ ở trong Hội hướng trước mặt Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: “Thế Tôn! Đời trước, Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử này đã tạo nghiệp gì mà phải bị quả báo cực ác, chịu khổ não lớn, lo buồn vô lượng như vậy ?” Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay! Thiện Nam Tử thích hỏi nghĩa này. Ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông tuyên nói. Này Kim Cương Thủ! Đời quá khứ, Nam Ấn Độ ấy có một cái thành tên là Quảng Viên Mãn, có vị Bà La Môn tên là Vô Cấu trụ tại thành đó làm thầy nói Pháp (Thuyết Pháp Sư). Vị ấy có tính thức thông mẫn, khéo hay phân biệt tướng của các Pháp, sắc mạo đoan nghiêm, hình tướng đầy đủ uy nghi khiến người nhìn thấy đều vui vẻ, vì người Thiện Tín nói Tâm Minh này, rộng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, đối với Minh Vương này thường luôn suy tư, chân thật xét đoán quán sát. Lúc đó, lại có vị trưởng giả tên là Quang Minh cũng trụ trong thành đó, giàu có vô lượng, được đại tự tại, các Bà La Môn đều tùy thuận theo. Lại nữa một thời Bà La Môn Vô Cấu vì người giải nói Tâm Minh Vương Đà La Ni này. Khi ấy trưởng giả Quang Minh sinh tâm chẳng vui, tác suy tư như vầy: “Ta xem Bà La Môn này như con cá, như con rùa… sẽ cắt lát thành từng miếng mỏng rồi đem phân dơ bỏ vào trong miệng” Thời trưởng giả ấy tác suy tư đó, hưng tâm ác xong thì liền bị quả báo mặc bệnh bạch lại (cùi hủi), chịu đau buốt nhiều rất ư khổ não cho đến lúc chết. Khi chết rồi bị sinh vào trong đại địa ngục Vô Gián, trụ một kiếp chịu khổ não lớn Ra khỏi Địa Ngục xong thì sinh làm rùa, cá … cũng trải qua một kiếp chịu quả báo đau khổ Sau đó chết xong lại sinh vào địa ngục Đại Hắc Thằng cũng trải qua một kiếp chịu khổ não lớn Sau khi ra khỏi ngục đó, lại quay về thành cũ, sinh trong giòng người mù, mới sinh ra đã không có con mắt. Do duyên đời trước nên được nghe có vị Bật Sô trụ ở ngôi chùa nọ, sinh tâm tin trọng nên đích thân tìm kiếm. Vị Bật Sô ấy thường hành Bi Mẫn, khi thấy người đó đến thì dùng Tâm Từ nhiếp thủ, liền cho thức ăn ngon, sau đó lại cùng giải nói Tâm Minh Đà La Ni này. Đã được nghe xong thì xét đoán, chân thật suy tư nên ở đời này được Túc Mệnh Thông, liền hay suy tư nơi chốn đã đến. Lại nữa, suy tư nghiệp lực quá lớn nên hối hận vô lượng. Tác niệm đó xong từc liền chết ngay, nương theo sức uy đức của Đà La Ni mà sinh về cõi Trời Đao Lợi, ở trong cung điện màu nhiệm cùng với các Thiên Nữ quyến thuộc thọ đại khoái lạc. Do nghiệp còn sót đã chín mùi nên hiện tiền phải chịu sự đau khổ này. Kim Cương Thủ! vị trưởng giả sinh nghi, hủy báng lúc đó tức là Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử vậy. Này Kim Cương Thủ Ma Ni Tạng Vô Cấu Thiên Tử ấy đã chịu các khổ báo như vậy , sau lại tu nghiệp lành, quy mệnh Tam Bảo, dần chứng quả lành cho đến ngày sau sẽ được Bồ Đề của Phật Kim Cương Thủ! Bà La Môn Vô Cấu lúc đó, sau này là vị Bật Sô lại cùng giải nói Đà La Ni này với người mù kia tức là Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử vậy. Bấy giờ, chư Thiên với hàng Đại Chúng nghe nói việc quá khứ xong thì khen rằng: “Hiếm có thay! Thật lạ kỳ! Thật đặc biệt!” vui vẻ vô lượng bèn phát tiếng lớn, liền nói Tụng là: “Chẳng thể luận bàn sức Đại Minh Giải thoát Tam Đồ liền cầu được Giống báu Như Ý mà bình đẳng Đây thật Như Lai Chân Tam Muội” Khi ấy trong chúng Hội có 92 ngàn Thiên Tử được Bất Thoái Chuyển, trăm ngàn câu chi Thiên Nữ biến tướng người nữ thành nam tử cũng lại được trụ Bất Thoái Chuyển _Lúc đó, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Rất khó luận bàn mà hay khen ngợi Đại Minh Vương Đà La Ni này. Nguyện xin Đức Thế Tôn tuyên nói Nghi Quỹ thành tựu khiến cho chúng sinh ở thời phận sau này đắc được lợi ích an vui, chẳng bị đọa vào cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma La” Bấy giờ, Đức Thế Tôn thương cảm lời cầu thỉnh ấy xong thì bảo Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ rằng: “Lắng nghe! Hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông tuyên nói Nghi Quỹ thành tựu của Đà La Ni này. Vào thời sau, phận sau này. Nếu có Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ , Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Bá Tác Câu, Ổ Bá Tư Ca niệm tụng Minh Vương này một biến thì giống như nhiễu quanh hai mươi tháp Toàn Thân của Như Lai Lại nếu niệm tụng hai Như Ý Bảo này một biến thì đồng với việc gieo trồng căn lành nơi mười căng già sa đẳng trăm ngàn câu chi na dư đa Như Lai , được Phước Báo lớn , thảy đều diệt hết năm nghiệp Vô Gián, cho đến tất cả tội chướng trong cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diệm Ma La đều được giải thoát, dứt mệnh nơi cõi này giống như rắn lột da tức liền sinh về Thế Giới An Lạc, chẳng nhận bào thai, tự nhiên hóa sinh ở trong hoa sen, sinh ra nơi nào đều được Túc Mệnh Trí . Lại nữa luôn thường gần gũi cúng dường tất cả Như Lai, thảy đều đầy đủ tất cả mong cầu. Nếu người ấy y theo Pháp, tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, làm Mạn Noa La vuông vức bốn phương, dùng vỏ cây hoa tốt viết chép Tâm Minh này. Lại làm năm cái Tháp để ở bốn góc với trung tâm của Đàn, an trí Tâm Minh ở trong năm cái Tháp. Lại ở chính giữa an trí Tướng Luân, cột sợi dây màu đỏ ở trên vách của Tướng Luân để làm Tiêu Xí. Trên Đàn để bốn cái Hiền Bình, bốn lò hương, thiêu đốt bốn loại hương là: Hoắc Hương, Trầm Hương, Chiên Đàn với An Tức. Rải các danh hoa, bột hương. Để vật khí At Già nhiễu quanh Mạn Noa La, niệm tụng hai Như Ý Bảo này 108 biến Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com Nếu người bị rắn cắn hoặc bị tật bệnh ràng nhiễm sắp dứt thọ mệnh hoặc bị chết yểu, đến nơi binh qua sợ hãi cho đến cầu con cái… thì nên ở trước Mạn Noa La để năm lọai cành cây rừng, dùng cành cây ấy phủi phất trên thân, nơi Mạn Noa La phát tâm hiền lành chân thật làm các cúng dường Nếu có thể mỗi mỗi y theo Nghi Quỹ này thì hết thảy tội nghiệp chướng đã gom chứa nơi trăm ngàn kiếp trước khó được giải thoát, tất cả phiền não, tất cả tật bệnh, tất cả sợ hãi … thảy đều xa lìa cho đến tất cả nghiệp ác ở cõi Địa Ngục, Bàng Sinh, Diêm Ma La cũng được giải thoát, cho đến tất cả tội chướng, độc hại, khổ não của Thế Gian cũng đều phá diệt được. Nếu có chuyên chú niệm tụng thì người đoản thọ sẽ được trường thọ. Nếu có người bị nhọt lở loét ngoài da đã lâu, bệnh rất lâu rồi mà chẳng khỏi … liền được khỏi bệnh, thân căn viên mãn trong sạch vi diệu. Y mong cầu việc gì thảy đều đạt được cho đến mệnh chung trước mặt chẳng thất tất cả khổ não, sau khi mệnh chung thì giống như rắn lột da sinh về Thế Giới An Lạc. Nơi sinh ra đều do hoa sen hóa sinh, các điều thọ dụng thảy đều thù diệu, được Túc Mệnh Thông. Nếu y theo Nghi Quỹ, ngày ngày ba thời niệm tụng 21 biến cho đến tụng đủ một năm sẽ đắc được Phổ Môn Quán Sát Quang Minh Tam Ma Địa, được thấy tất cả Như Lai trong tất cả cõi Phật ở mười phương. Lại được thân Vô Cấu rực lửa thanh tịnh rất trong sạch, được tâm thanh tịnh đồng với việc gieo căn lành nơi 82 căng già sa đẳng trăm ngàn câu chi na dư đa Phật. Qua chốn luân hồi, trở ngược thường ở nơi thanh tịnh. Ưng có cõi Phật để cầu về thì đều đến đó. Muốn sinh về Thế Giới An Lạc thì ứng niệm liền sinh. Tướng chết, khổ não đều chẳng hiện ở trước mặt cho đến trong mộng cũng lại chẳng thấy. Nếu vào ngày mồng tám, ngày 14, ngày 15 nhiễu quanh Tháp toàn thân của Như Lai, tụng hai Đại Như Ý Bảo Đà La Ni này tám trăm biến . Ngay lúc tụng thời trong Tháp có tiếng nói an ủi Hành Nhân mà xưng: “Lành thay!”. Hết thảy tất cả tội chướng với các phiền não trong đời hiện tại của người ấy cho đến cấu uế tham, sân, si, vô minh… thảy đều tiêu trừ , đắc được thân Vô Cấu rất trong sạch Nếu lại nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ nghe tiếng niệm tụng thì hết thảy tội chướng đều được giải thoát Nếu tiếng niệm tụng vang đến các loài Bàng Sinh cùng với loài phi Cầm, loài có 4 chân, loài có hai chân, loài có nhiều chân, loài không có chân, mọi loài trùng kiến, loài Hàm Thức… thì tất cả Nghiệp Đạo thảy đều giải thoát Nếu ở nơi mồ mả, khai quật hài cốt này, chú vào đất cát ấy 21 biến rồi rải tán ở trên cốt thì Thần Thức của kẻ ấy tùy theo phương xứ đã bị đọa vào Địa Ngục thảy đều giải thoát, sinh về cõi Trời Thiện Thệ , Thân của Thiên Nhân ấy tuôn mưa hoa lạ xuống mồ mả đó. Nếu lại Hành Nhân ở tại nơi mồ mả, sườn núi niệm tụng thời hết thảy loài chim bay, loài thú chạy, mọi loài du hành đến đó đều được giải thoát thân nghiệp báo, sinh về cõi Trời Thiện Thệ Nếu niệm tụng Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni tám ngàn biến thì lửa chẳng thể thiêu đốt. Nghiệp ác đã làm cho đến năm nghiệp Vô Gián liền được giải thoát. Nếu tụng một trăm ngàn biến, khi mệnh chung bị Diêm Ma Sứ dùng dây cột cổ dắt vào cõi Diêm Ma La thì tất cả Địa Ngục trong cõi ấy đều bị phá hoại, trở ngược sinh sợ hãi nên tìm lệnh khiến cho quay về mà được giải thoát, nghĩa là Hành Nhân ấy là Sứ Giả của Pháp Vương trụ đạo Tĩnh Lự không có nghi hoặc, muốn sinh về Thế Giới An Lạc thì tùy nguyện vãng sinh. Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com Nếu tụng một trăm ngàn biến sẽ được thân màu vàng ròng, tướng mạo viên mãn, Như Lai ba đời xem như con một Nếu viết chép một trăm ngàn bản, làm một trăm ngàn cái Tháp… như Pháp trang nghiêm rực rỡ thì quyết định được Bất Thoái Chuyển, an trụ Thập Địa giống như gieo trồng căn lành nơi 99 trăm ngàn câu chi na dư đa căng già sa đẳng Như Lai ấy đắc được Thọ Ký. Liền nói Tụng là: “Trong một Tháp ấy an Tâm Minh Dựng lập Luân Đường bày Tiêu Xí Đồng tạng toàn thân Phật ba đời Đủ trăm ngàn Tháp, đây nên biết” Nếu lại đối với tất cả tháp xưa cũ ấy mà gia công tu sửa sẽ được Bất Thoái chuyển, ngày sau chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, lợi ích cho Người Trời cho đến loài nhuyễn động, giải thoát nẻo ác được Bất Thoái chuyển, Công Đức vô lượng chẳng thể xưng tán” _Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Dược Xoa Chủ, bốn vị Đại Vương Thiên, Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Tử cư trú tại cung Đổ Sử Đa cho đến Đế Thích với Đao Lợi Thiên Tử Ma Ni Tạng Vô Cấu… thảy đều một lòng nhiễu quanh Đức Phật ba vòng , lui lại trụ trước mặt Đức Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Như Ý Bảo Đà La Ni này rất khó luận bàn, rất ư hiếm có, khó thấy khó nghe. Thế Tôn! Chúng con đồng lòng ở đời sau thời nếu có chúng sinh luôn thường thọ trì Như Ý Bảo này khiến cho trụ lâu ở đời, vì chúng sinh phân biệt giải nói thì chúng con dùng tâm thành thật âm thầm kín đáo ủng hộ giống như con đỏ” Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay các ông! Như vậy! Nay Ta đem Như Ý Bảo Minh Vương này giao cho các ông, các ông hãy khéo hộ trì” _Đức Phật nói Kinh đó xong thời các Đại Bồ Tát với các Thiên Chúng thảy đều vui vẻ làm lễ rồi lui ra. KINH PHẬT ĐỈNH PHÓNG VÔ CẤU QUANG MINH NHẬP PHỔ MÔN QUÁN SÁTNHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM ĐÀ LA NI _QUYỂN HẠ (Hết)
Phật Đỉnh Vô Cấu Phổ Môn Tam Thế Như Lai Tâm Đà La Ni
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên