Phòng tiếp nhận phản ánh ý kiến

Đây là box các thành viên có thể phản ánh góp ý những gì mình muốn để gửi đến Ban Đại Biểu xem xét và sẽ đưa ra trình đại chúng để thăm dò ý kiến tập thể.
Bên trên