Phòng vận động hành lang

Đây là phòng để cho các thành viên dùng để vận động đại chúng theo quan điểm của mình cũng như kêu gọi đại chúng bỏ phiếu ủng hộ quan điểm của mình.
Bên trên