H

Những câu hỏi siêu hình trong Phật Pháp?

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ :
..."Phật bảo Đại Huệ PHI TIỆM PHI ĐỐN ,CŨNG TIỆM CŨNG ĐỐN.Nói TIỆM,ví như trái Yêm Ma La tiệm chín mùi ; Như Đại Địa tiệm sanh vạn vật.NHƯ LAI TRỪ SẠCH DÒNG SUỐI Ý THỨC Do TỰ TÂM HIỆN của TẤT CẢ CHÚNG SANH CŨNG NHƯ THẾ,Nói ĐỐN,vì như gương sáng đốn hiện TẤT CẢ SẮC TƯỚNG VÔ TƯỚNG ; NHƯ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐỐN SOI TẤT CẢ SẮC TƯỚNG,NHƯ LAI TRỪ SẠCH DÒNG SUỐI Ý THỨC DO TỰ TÂM HIỆN CỦA TẤT CẢ CHÚNG SANH CŨNG NHƯ THẾ"...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(1) LÀM GÌ VẬY ? [smile]

I think therefore tôi exist
==> Tôi tư duy ... nên tôi tồn tại [smile]
sự tồn tại của 1 sinh mạng .. sự tồn tại của 1 cái tôi ---> chính là tư duy của cái tôi đó


và đã khi nào ... KINH LĂNG GIÀ của AN LÒNG nói tới ... sự tồn tại của cái tôi .. chính là tư duy của cái tôi đó chưa ? [smile]


Ý THÚC suốt tam thế lưu chuyển thành dòng .. nhưng trong mỗi khoảnh khắc của dòng ý thức đó .. vẫn có từng sinh mạng tồn tại ... làm nên .từng phần của chính dòng ý thức tuôn chảy sinh động đó [smile]


(2) KHÔNG VƯỢT QUA KHỎI TƯ DUY

Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như sau:

“Thức này xoay trở lui lại, ---> từ nơi danh sắc, ---> không vượt khỏi danh sắc.

Chỉ như thế này:
- con người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, hay từ biệt cõi này,


- hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh;

do duyên thức ---> danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bi, khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này


cũng có nghĩa là ... 1 khi thức thân này tồn tại ... thì cái thức đó tự luân chuyển .. tự giữ gìn [smile] .... tuy không nói là vô cùng tận .. nhưng nó cũng như lá cuốn theo chiều gió [smile]

- dữ dội và dịu êm

- ồn ào .. và lặng lẽ

và cũng thế như là .. ý thức tư duy .. SẼ TỰ NẮM GIỮ ĐƯỢC TƯỚNG RIÊNG .... cái TÔI .. cái thân và tâm làm ra ý thức đó .. chính làngu ồn gốc của tự tánh riêng: Biến Kế Sở Chấp Tánh

---> và NHƯ THỊ NHƯ THỊ ... NHƯ THỊ NHƯ THỊ .... như thị như thị ... là LÀM CÁI GÌ ? là giải thoát như thế nào ? [smile]

*** chắc chắn là ông Phật biết rõ khúc mắc này sâu sắc .. cho nên khi dạy Tam Thừa .. thì ông đặt "THÂN KIẾN" là KIẾT SỬ đầu tiên trong thập kiết sử [smile] ... phải thế hông? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
ha ha ha [smile]

(1) LÀM GÌ VẬY ? [smile]

I think therefore tôi exist
==> Tôi tư duy ... nên tôi tồn tại [smile]
sự tồn tại của 1 sinh mạng .. sự tồn tại của 1 cái tôi ---> chính là tư duy của cái tôi đó


và đã khi nào ... KINH LĂNG GIÀ của AN LÒNG nói tới ... sự tồn tại của cái tôi .. chính là tư duy của cái tôi đó chưa ? [smile]


Ý THÚC suốt tam thế lưu chuyển thành dòng .. nhưng trong mỗi khoảnh khắc của dòng ý thức đó .. vẫn có từng sinh mạng tồn tại ... làm nên .từng phần của chính dòng ý thức tuôn chảy sinh động đó [smile]


(2) KHÔNG VƯỢT QUA KHỎI TƯ DUY

Này các Tỷ-kheo, rồi Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như sau:

“Thức này xoay trở lui lại, ---> từ nơi danh sắc, ---> không vượt khỏi danh sắc.

Chỉ như thế này:
- con người được sanh ra hay trở thành già, hay bị chết, hay từ biệt cõi này,


- hay sanh lại ở cõi khác, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh;

do duyên thức ---> danh sắc sanh; do duyên danh sắc, lục nhập sanh; do duyên lục nhập, xúc sanh; do duyên xúc, thọ sanh; do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, thủ sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh sanh; do duyên sanh, lão, tử, sầu bi, khổ ưu não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này


cũng có nghĩa là ... 1 khi thức thân này tồn tại ... thì cái thức đó tự luân chuyển .. tự giữ gìn [smile] .... tuy không nói là vô cùng tận .. nhưng nó cũng như lá cuốn theo chiều gió [smile]

- dữ dội và dịu êm

- ồn ào .. và lặng lẽ

và cũng thế như là .. ý thức tư duy .. SẼ TỰ NẮM GIỮ ĐƯỢC TƯỚNG RIÊNG .... cái TÔI .. cái thân và tâm làm ra ý thức đó .. chính làngu ồn gốc của tự tánh riêng: Biến Kế Sở Chấp Tánh

---> và NHƯ THỊ NHƯ THỊ ... NHƯ THỊ NHƯ THỊ .... như thị như thị ... là LÀM CÁI GÌ ? là giải thoát như thế nào ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
@-Trong KINH LĂNG GIÀ Đức Phật Chỉ Rõ :
..."Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn há chẳng KIÉN LẬP THỨC THỨ TÁM ư ?
Phật đáp : KIẾN LẬP .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : NẾU KIẾN LẬP Thì TẠI SAO CHỈ LÌA Ý THỨC ( Thức thứ sáu ) MÀ CHẲNG LÌA THỨC THỨ BẨY (Ý ) ?
Phật bảo Đại Huệ : VÌ LÌA SỰ PHAN DUYÊN CỦA THỨC THỨ SÁU Thì THỨC THỨ BẨY CHẲNG SANH .
Ý THỨC Là phần cảnh giới phần đoạn TIỀN NGŨ THỨC, Đang lúc PHÂN BIỆT, LIỀN SANH KHỞI CHẤP TRƯỚC, Thì TẬP KHÍ NUÔI DƯỠNG Nơi TẠNG THỨC==> KHỞI HIỆN HÀNH HUÂN TẬP CHỦNG TỬ ==>Do THỨC THỨ BẨY TRUYỀN VÀO Ý THỨC ,==> TỨC LÀ CÙNG TRONG THỨC THỨ TÁM VẬY .
CHẤP TRƯỚC NGÃ và NGÃ SỞ Thì nhân duyên TƯ DUY SANH KHỞI ==> THÂN ,TƯỚNG CHẲNG HOẠI .
Tạng thức do Ý THỨC phan duyên thì CẢNH GIỚI TỰ TÂM HIỆN ==>TÂM CHẤP TRƯỚC LIỀN SANH.Các thức lần lượt làm nhân với nhau,cũng như làn sóng biển,do ngọn gió của cảnh giới Tự tâm hiện thổi,làn sóng các thức hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế.CHO NÊN ==> Ý THỨC DIỆT Thì THỨC THỨ BẨY THEO ĐÓ CŨNG DIỆT"...(Hết Trích)

---> và NHƯ THỊ NHƯ THỊ ... NHƯ THỊ NHƯ THỊ .... như thị như thị ... là LÀM CÁI GÌ ? là giải thoát như thế nào ? [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
- NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ...=Là Các HIỆN TRẠNG CHÂN THẬT HIỆN DIỆN RÕ RÀNG ...HIỆN ĐANG =DUYÊN ==>TƯƠNG TÁC,TƯƠNG ƯNG Với Hành Giả ĐANG TRONG HÀNH PHÁP BÁT NHÃ BA LA MẬT==> Khi CÁC CĂN ĐÃ THANH TỊNH HÓA Và LIÊN THÔNG ==>TÀNG THỨC (NGÃ CHẤP )=TRONG NHƯ LAI TẠNG Được CHUYỂN HÓA TƯƠNG ƯNG NHƯ LAI TẠNG (VÔ NGÃ -VÔ SANH )==>Cho SỰ THẤY,BIẾT CHÂN THẬT RÕ RÀNG MINH BẠCH,ĐẦY ĐỦ ==>QUA CÔNG NĂNG THANH TỊNH HÓA & LIÊN THÔNG Của CĂN & THÂN THANH TỊNH =SỰ THẤY BIẾT TOÀN GIÁC...Và Do; THỨC THỨ TÁM ĐƯỢC KIẾN LẬP (KHÔNG BỊ ĐOẠN DIỆT, ĐÌNH CHỈ Hay NGĂN NGẠI BÍT LẤP )==>NÊN CÁC HIỆN LƯỢNG TỰ TÂM HIỆN (TỰ TRỰC NHẬN,TỰ TRỰC GIÁC )==>VẪN ĐẦY ĐỦ Với SỰ TOÀN GIÁC :...CHÂN THẬT NHƯ THỊ...ĐANG LÀ ...NHƯ NHƯ
-Khi =SỰ TỰ "THẤY BIẾT " ĐẦY ĐỦ CHÂN THẬT=CỦA TOÀN GIÁC==>Do THÂN & CĂN Được THANH TỊNH HÓA & LIÊN THÔNG ==>ĐƯỢC KINH NGHIỆM ,TRẢI NGHIỆM THUẦN THỤC RÕ RÀNG ==> Ý ,Ý THỨC==> TỰ RỜI LÌA...Vì KHÔNG CÒN SỰ THẤY ,BIẾT KHIẾM KHUYẾT Do GIỚI HẠN CÔNG NĂNG Của THÂN& CĂN Được THÀNH LẬP Bởi TÀNG THỨC (NGÃ CHẤP ) ==>CHI PHỐI ,SAI SỬ .

-Trong NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ....=KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA Của Ý THỨC VỌNG TƯỞNG ==>MỌI CHUYỂN ,BIẾN Nơi THÂN & CĂN ==> LƯU THÔNG =TƯƠNG ƯNG , TƯƠNG ĐỒNG Với TOÀN THỂ ==>Thì MỌI CẤU TRÚC Nơi THÂN & CĂN =ĐỒNG NHỊP,ĐỒNG HÀNH (VÔ NGÃ ,VÔ PHÁP )==>TỰ THOÁT KHỎI MỌI GIỚI HẠN Và MỌI CHI PHỐI ,SAI SỬ ==>DO LỖI NHỊP Của NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG,Ý THỨC VỌNG TƯỞNG Nơi THÂN & CĂN Khiếm Khuyết Của TÀNG THỨC CHẤP TÀNG (NGÃ CHẤP ,PHÁP CHẤP ) Thành Lập.
-Khi : TRẠNG THÁI =NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ ...AN TRÚ THUẦN THỤC ==>THÂN & TÂM Luôn LƯU THÔNG CHUYỂN ĐỔI CÁC TỐ CHẤT ==> CÂN BẰNG TƯƠNG ƯNG ,TƯƠNG ĐỒNG VỚI KHÍ GIỚI PHÁP GIỚI Nên KHINH AN Và CẢM GIÁC AN LẠC KHI CÓ TRÍ HUỆ THẤY BIẾT ĐẦY ĐỦ CHÂN CHÁNH.

KINH LĂNG GIÀ : (Nguyên Lý Vận Hành Của CHUYỂN THỨC )
..."Khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát rằng :
-Do BỐN NHÂN DUYÊN Mà NHÃN THỨC CHUYỂN. Thế nào là bốn ? 1-TỰ TÂM BẤT GIÁC HIỆN RA NHIẾP THỌ . 2-LỖI TẬP KHÍ HƯ NGỤY TỪ VÔ THỈ .3-CHẤP TRƯỚC TỰ TÁNH CỦA TÁNH THỨC.4-MUỐN THẤY ĐẦY ĐỦ SẮC TƯỚNG .Ấy gọi là bốn thứ nhân duyên từ dòng suối chẩy của Tạng Thức, SANH RA LÀN SÓNG CỦA CHUYỂN THỨC .
-Như NHÃN THỨC CHUYỂN thì TẤT CẢ VI TRẦN,LỖ CHÂN LÔNG CỦA TẤT CẢ CÁC CĂN ĐỀU SANH,CÁC CẢNH GIỚI KHÁC THEO ĐÓ SANH KHỞI CŨNG NHƯ THẾ .ví như gương sáng hiện các sắc tướng,ví như gió lớn thổi nước biển THÌ GIÓ CẢNH GIỚI BÊN NGOÀI THỔI BIỂN CỦA TÂM,Nổi làn sóng thức cũng vậy .Bởi vì tướng sở tác khác hay chẳng khác,DO NGHIỆP DUYÊN HÒA HỢP SANH TƯỚNG,Lại chấp trước sâu vào,CHẲNG THỂ LIỄU TRÌ TỰ TÁNH CỦA CÁC SẮC,Nên CÁI THÂN NĂM THỨC THEO ĐÓ MÀ CHUYỂN "...
(Hết Trích )---------------

-Thiển Ý : CÔNG THỨC TỰ CHUYỂN THÂN =>Đức Phật Đã CHỈ RÕ RÀNG .
....Vậy : MUỐN CHUYỂN THÀNH THÂN GÌ ?.....Thì Tùy Theo NHẬN THỨC TƯ DUY ...Hay TRÍ HUỆ Của Nơi Mỗi Hành Giả TỰ CHỌN PHÁP PHƯƠNG TIỆN TƯƠNG ƯNG Mà Hành Trì .
..."
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Chào bác An Long!

Đường của Tổ, Phật là đường Vô Trụ!

Nay bác chỉ cần Vô Trụ liền lập tức tương ưng. Chỗ thiết yếu chính là vậy thôi

Phật Pháp không có gì nhiều :D

Chúc bác an lạc :D
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Chào bác An Long!

Đường của Tổ, Phật là đường Vô Trụ!

Nay bác chỉ cần Vô Trụ liền lập tức tương ưng. Chỗ thiết yếu chính là vậy thôi

Phật Pháp không có gì nhiều :D

Chúc bác an lạc :D
- Phải BUÔNG BỎ Cái DANH + TƯỚNG ==> VÔ TRỤ....Mới VÔ TRỤ CHÂN THẬT !

@-ƯNG VÔ SỞ TRỤ ==>SANH CÁI GÌ ! ???
#-Đang Đi==>GẶP SÔNG CHẨY XIẾT !==> Có "DỪNG TRỤ" =TÌM THUYỀN + TÌM PHAO (Phương Tiện Để Vượt Qua...) ???==>Hay VÔ TRỤ =CỨ THẾ ĐI ! ???

Phật Pháp không có gì nhiều :D
@-Đừng Học ..." NÓI NHẢM " !
...."PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU " Mà Sao ĐỨC PHẬT THÍCH CA Phải Bôn Ba Giảng Giải Suốt 49 Năm Cho Các Chúng Hữu Tình Tỏ Ngộ ???
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Ha ha...

Suốt ngày nói đâu từng nói?

Suốt ngày làm đâu từng làm?

Chân chính vô trụ mới hiểu được :D

Không có pháp khác để cho người sinh quý trọng, giữ gìn.

:D
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KINH LĂNG GIÀ :
..."Lại nữa Đại Huệ ! Đại Bồ Tát Phải KHÉO BIẾT TÂM ,Ý,Ý THỨC,NĂM PHÁP TỰ TÁNH Và HAI TƯỚNG VÔ NGÃ; Vì sự yên ổn của chúng sanh,nên tiến đến cứu cánh . NHƯ HẠT CHÂU NHƯ Ý HIỆN RA ĐỦ CÁC SẮC TƯỚNG,Là do nhân duyên vọng tưởng phân biệt mà sanh khởi,Đại chúng nơi tất cả pháp hội của Như Lai , nghe Phật thuyết pháp như mộng huyễn,như ánh sáng ,như bóng trăng trong nước,PHÁP ẤY LÌA SANH DIỆT,ĐOẠN THƯỜNG,VÀ LÌA THANH VĂN DUYÊN GIÁC,Được trăm ngàn Tam muội.ĐẮC TAM MUỘI XONG ,DẠO KHẮP CÁC CÕI PHẬT,CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT .Lên Thiên Cung hoằng dương Tam Bảo thị hiện thân Phật,có chúng Thanh Văn ,Bồ Tát vây quanh. DÙNG TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG Để ĐỘ THOÁT CHÚNG SANH,PHÂN BIỆT DIỄN THUYẾT NGOÀI TÁNH VÔ TÁNH,khiến thẩy XA LÌA KIẾN CHẤP CÓ và KHÔNG v.v...
Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Phật Tử khéo quan sát,
Thế pháp do tâm tạo.
Thị hiện đủ thứ thân ,
Sức thần thông tư tại
Tất cả đều thành tựu,
SỞ TÁC VÔ CHƯỚNG NGẠI ."....(Hết Trích )
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,667
Điểm tương tác
720
Điểm
113
Đọc các phần comment của @Kim Cang Thoi Luan cảm thấy mở mang thêm nhiều điều.
Một thắc mắc nhỏ? Bác @VO-NHAT-BAT-NHI đời trước có kết oan gia với bác @khuclunglinh thì phải?
:)
kakakakaka, bạn hài hước quá. Trong đối duyên xúc cảnh không nên có khái niệm này. Giao tiếp giữa con người với nhau, trao đổi quan điểm khó tránh khỏi bất đồng. Mình cứ trao đổi vô tư miễn là vẫn cứ thực hành Phật Pháp trong lúc thảo luận là được.
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
- Chia Sẻ Tri Kiến Trải Nghiệm :

-KHIẾM KHUYẾT & GIỚI HẠN Của CÁC CĂN & THẦN THÔNG ==>THẾ GIAN PHÁP=>Được THÀNH LẬP DO THÂN THỨC. ==>CHỊU SỰ CHI PHỐI,ĐIỀU HÀNH THEO VẬN HÀNH CỦA TÀNG THỨC (Nuôi Dưỡng Chủng Tử Nghiệp Chấp Tàng ) = PHÁP SANH ,DIỆT => ĐƯA ĐẾN SANH DIỆT (TỰ TÁNH CHÚNG SANH )
@- Muốn TỰ CHUYỂN ĐỔI TỰ TÁNH CHÚNG SANH (Ý,Ý THỨC ) =Thành TỰ GIÁC THÁNH TRÍ (TỰ TÁNH NHƯ LAI ) ==> PHẢI TẦM TƯ Các CHỈ DẪN PHÁP PHƯƠNG TIỆN CỦA CHƯ NHƯ LAI Nơi KINH ,ĐIỂN PHẬT PHÁP CHÍNH THỐNG Mà THỰC HÀNH .


Trích KINH LĂNG GIÀ ;(Trang 158 -Việt dịch : Thích Duy Lực )
..."Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Như Thế Tôn sở thuyết,VÌ CHẤP TRƯỚC MỖI NGHĨA ,MỖI MỖI VỌNG TƯỞNG CHẲNG THẬT mà VỌNG TƯỞNG SANH. Thế thì mỗi mỗi phân biệt,mỗi mỗi các pháp CHẲNG THẬT TÁNH ,CHỈ LÀ HƯ VỌNG PHÂN BIỆT MÀ THÔI .Thế Tôn ! NẾU CHỈ CÓ VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH,CHẲNG CÓ PHÁP TỰ TÁNH KHÁC LÀM ĐỐI ĐÃI MÀ KHỞI THÌ CÁC PHÁP CHẲNG TỰ TÁNH.Há chẳng phải Thế Tôn nói " TẬP KHÍ PHIỀN NÃO VỚI THANH TỊNH NIẾT BÀN THẨY ĐỀU VÔ TÁNH Ư ".
"Nếu NHIỄM TỊNH ĐỀU HOẠI, HÁ CHẲNG PHẢI CÁC PHÁP ĐOẠN DIỆT Ư "
Phật bảo Đại Huệ : Đúng thế ,đúng thế ! Như ngươi sở thuyết ,Đại Huệ ! NHƯ THÁNH TRÍ CÓ TÁNH CỦA TỰ TÁNH LÀ ; THÁNH TRI ,THÁNH KIẾN,THÁNH HUỆ NHÃN,như thế TÁNH CỦA TỰ TÁNH TỰ TRI,chẳng như tánh chấp của phàm phu cho VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH LÀ CHÂN THẬT . ,CÁI VỌNG TƯỞNG NÀY CHẲNG PHẢI CÓ TÁNH TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH VẬY .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : GIẢ SỬ BẬC THÁNH Dùng THÁNH TRI ,THÁNH KIẾN,THÁNH HUỆ NHÃN TỰ TRI , Chẳng như THIÊN NHÃN và NHỤC NHÃN của phàm phu DO VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT MÀ TRI.Thế thì VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT CHẲNG THỂ KIẾN TÁNH ĐÃ RÕ RÀNG,làm sao phàm phu lìa vọng tưởng này ? CHỈ CÓ CẢNH GIỚI GIÁC TRI ĐÚNG NHƯ THẬT CỦA BẬC THÁNH MỚI CHUYỂN ĐƯỢC VỌNG THỨC,XA LÌA VỌNG TƯỞNG PHÂN BIỆT.
Thế Tôn ! PHÀM PHU hay PHÂN BIỆT MỖI PHÁP,CHẲNG PHẢI ĐIÊN ĐẢO : Nhưng CHẲNG THỂ LÌA MỖI MỖI PHÂN BIỆT,CŨNG CHẲNG PHẢI KHÔNG ĐIÊN ĐẢO.Tại sao ? VÌ CHẲNG THẤY CẢNH GIỚI NHƯ THẬT CỦA BẬC THÁNH ,và CHẲNG THẤY TƯỚNG LÌA HỮU và VÔ..."
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Trích KINH LĂNG GIÀ (Trang 112-Việt dịch-Thích Duy Lực )
-..."Lại nữa Đại Huệ ! Có hai thứ giác,là quán sát giác và Tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước kiến lập giác.Đại Huệ ! Nói QUÁN SÁT GIÁC Là TƯỚNG TỰ TÁNH CỦA GIÁC TÁNH., nếu QUÁN SÁT LÌA SỰ PHÂN BIỆT ,LÌA TỨ CÚ BẤT KHẢ ĐẮC ,Ấy gọi là QUÁN SÁT GIÁC . Đại Huệ ! Nói TỨ CÚ Là LÌA NHẤT,DỊ,ĐỒNG,HỮU VÔ, PHI HỮU PHI VÔ,THƯỜNG ,VÔ THƯỜNG gọi là TỨ CÚ . Đại Huệ ! LÌA TỨ CÚ NÀY gọi là NHẤT THIẾT PHÁP. TỨ CÚ QUÁN SÁT NÀY CẦN NÊN TU HỌC .
-Đại Huệ ! Thế Nào là TƯỚNG VỌNG TƯỞNG NHIẾP THỌ CHẤP TRƯỚC KIẾN LẬP GIÁC ? là nói tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước, tướng vọng tưởng chẳng thật, như địa ,thủy ,hỏa,phong : TỨ ĐẠI CHỦNG và TƯỚNG TÔNG,nhơn thí dụ,giác được chỗ chẳng thật mà chấp trước kiến lập,ấy gọi là TƯỚNG VONGH TƯỞNG NHIẾP THỌ CHẤP TRƯỚC KIẾN LẬP GIÁC .
-Nếu Đại Bồ Tát THÀNH TỰU HAI THỨ GIÁC TƯỚNG NÀY, đến cứu cánh của TƯỚNG NHƠN ,PHÁP VÔ NGÃ Thì khéo biết PHƯƠNG TIỆN VÔ SỞ HỮU GIÁC,quán sát HÀNH ĐỊA, Đắc SƠ ĐỊA,vào TRĂM TAM MUỘI,đắc SAI BIỆT TAM MUỘI, thấy TRĂM PHẬT và TRĂM BỒ TÁT,biết các việc TRONGTRAWM KIẾP QUÁ KHỨ Và VỊ LAI,ÁNH SÁNG TỰ TÂM CHIẾU SOI TRĂM QUỐC ĐỘ, BIẾT TƯỚNG TỪNG BẬC của CHƯ ĐỊA BỒ TÁT.ĐẠI NGUYỆN THÙ THẮNG, THẦN LỰC TỰ TẠI, đến PHÁP VÂN ĐỊA QUÁN ĐẢNH,sẽ chứng đắc NHƯ LAI TỰ ĐẮC ĐỊA,khéo dùng tâm Thập Vô Tận Cú để thành tựu chúng sanh,đủ thứ biến hóa quang minh trang nghiêm, đắc TỰ GIÁC LẠC TAM MUỘI CHÁNH THỌ ."....
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên